Novetat legislativa en matèria de modificacions estructurals de Societats Mercantils
05/09/2023

Novetat legislativa en matèria de modificacions estructurals de Societats Mercantils

Els projectes de modificacions estructurals de les Societats Mercantils (transformació, fusió, escissió i cessió d’actius i passius) s’hauran d’ajustar a la nova normativa que va ser aprovada pel Reial Decret Llei 5/2023, de 28 de juny, de transposició de Directiva de la Unió Europea en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils, que introdueix importants canvis. Aquesta norma ha entrat en vigor el passat 29 de juliol de 2023.El procediment de les modificacions estructurals manté el model general de la fase preparatòria, decisòria i d’execució. Com l’anterior norma, es requereix un projecte de modificació estructural realitzat pels administradors de la societat, que serà aprovat per la Junta de socis i degudament inscrit al Registre Mercantil. Ara bé, la nova Llei de modificacions estructurals amplia els documents que cal presentar per fer el tràmit. Es destaca la necessitat d’un informe de l’òrgan d’administració per als socis i treballadors.Així mateix, la normativa no s’oblida dels socis i creditors i els protegeix davant d’una modificació estructural. D’una banda, per al supòsit d’una transformació per canvi de tipus socials i per al cas de fusió per absorció de societats participades al 90%, els socis tenen dret a vendre les accions o participacions si voten en contra de l’acord. Amb la compravenda de les participacions o accions podran obtenir una compensació en efectiu. D’altra banda, els creditors podran presentar observacions abans de la junta. També, podran obtenir garanties complementàries si consideren que els seus crèdits estan en risc. En definitiva, se substitueix el dret d’oposició dels creditors per un sistema de garanties adequades.En aquest punt cal mencionar que també es concedeix als treballadors el dret de presentar observacions al projecte, observacions de què la junta ha de prendre nota en aprovar la modificació estructural.Com a novetat rellevant, cal destacar que s’esmenta expressament la possibilitat que la junta pugui alterar el projecte de modificació estructural. Això no era possible amb l’antiga Llei 3/2009.Finalment, la nova normativa ha volgut donar major seguretat jurídica a les parts implicades. Especialment, amb relació a les modificacions estructurals transfrontereres, i ha incorporat un “certificat previ de l’operació” emès, en el cas espanyol, pel registrador mercantil. Aquest certificat es podrà denegar si es considera que la modificació estructural es duu a terme amb finalitat abusiva o delictiva, decisió que la societat té dret a recórrer als tribunals mercantils. Així doncs, veiem que aquest certificat controla el compliment de totes les condicions i formalitats, acreditant que l’operació es fa d’acord amb la legalitat del Dret espanyol. El registrador mercantil l’haurà d’emetre en un termini de tres mesos, prorrogable si l’operació és complexa. Aquesta pròrroga, llavors, haurà de ser notificada a la societat. Per últim, també s’inclou l’obligació per a les societats d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries.En resum, l’entrada en vigor d’aquesta nova normativa sobre modificacions estructurals de societats mercantils ha millorat la transparència i harmonitzat els diferents ordenaments jurídics europeus. Vols saber més sobre les escissions, fusions o transformacions de les societats mercantils? Des del Departament Jurídic de PIMEC us podem ajudar https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/serveis/assessoria-juridica.
Compartir:

linkedin share button