Noves subvencions per al finançament de programes de compliance en matèria de competència
15/05/2022

Noves subvencions per al finançament de programes de compliance en matèria de competència

L’Autoritat Catalana de la Competència en data, 28 d’abril de 2022, ha emès resolució mitjançant la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions destinades al finançament de programes de compliance en matèria de competència de les empreses.La finalitat de la línia de subvencions és augmentar i difondre la cultura de la competència en l’àmbit empresarial, ajudant a les empreses a complir les normes de competència i, en darrera instància, afavorir el funcionament competitiu dels mercats.Qui se’n pot beneficiar?Podran beneficiar-se de les subvencions totes aquelles empreses privades que ostentin la condició de PIME i tinguin el domicili social o una delegació o oficina al territori de Catalunya, amb independència de la seva forma jurídica.Quins són els requisits per beneficiar-se de les subvencions?Per tal de poder obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, les empreses sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals següents:No incórrer en cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvencions establerts en l’article 13 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions.No haver estat sancionada, durant els darrers 4 anys, per la comissió d’una infracció administrativa en matèria de competència.Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre.Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb l’Agència Tributària de Catalunya, i de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.Complir la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homesA més, caldrà adherir-se al codi ètic de l’annex 2 segons l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, on s’ estableixen els principis ètics i les regles de conducta als quals els beneficiaris de subvencions han d’adequar la seva activitat.Quines són les despeses subvencionables?La subvenció es podrà sol·licitar per finançar les despeses de contractació externa per a l’elaboració i la implantació d’un programa de compliance en matèria de competència. No obstant això, el cost de la implantació del responsable de compliment normatiu (compliance officer) també és subvencionable en el supòsit que aquest servei no s’hagi contractat a tercers i sigui assumit directament per l’empresa sol·licitant de la subvenció.Les despeses subvencionables s’han d’associar de forma directa a l’elaboració i la implantació del programa de compliance en matèria de competència i són conceptes subvencionables:La confecció de tots els documents (protocols, manuals, guies i altres materials) integrants del programa de compliance, sempre que s’encarreguin a una empresa externa especialitzada.La realització dels cursos de formació previstos en el programa de compliment, mitjançant la contractació d’una empresa o d’un professional extern.L’establiment del canal de denúncies quan s’encarregui a tercers.Quina és la quantia de les subvencions? Se subvencionarà fins a un 70 % del pressupost total del programa de compliance presentat (IVA no inclòs) sempre que la quantitat subvencionada no superi el màxim establert en cada convocatòria.Si se’m concedeix la subvenció, de quant temps disposo per fer-ne ús?Des de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció per als programes compliance, es disposa d’un període d’execució d’un màxim de 12 mesos.Compatibilitat amb altres subvencionsSempre que l’import de les subvencions concedides, ja provinguin d’entitats públiques o privades, no superin el cost de l’activitat subvencionada, les subvencions concedides per l’ ACCO seran compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos.Quina documentació haig de presentar per sol·licitar la subvenció?Per sol·licitar la subvenció s’haurà de presentar un formulari normalitzat de sol·licitud, que haurà d’anar acompanyat de la següent documentació:Projecte descriptiu del programa de compliance, que també haurà de fer una referència a les característiques de l’empresa: organigrama, nombre de persones treballadores, sector econòmic, etc.Pressupost total estimat del projecte de programa a implantar.A més, l’ACCO podrà requerir qualsevol altra documentació que sigui necessària per a la tramitació de la subvenció.Com realitzo la sol·licitud de la subvenció?Per tal de demanar la subvenció, s’haurà de presentar una sol·licitud emplenada segons el formulari normalitzat per a cada convocatòria, adreçada a l’ACCO per via telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat (seu.gencat.cat), a l’apartat Tràmits gencat, utilitzant el sistema de signatura electrònica.Quin és el procediment de concessió de les subvencions?El procediment per a la concessió de les subvencions als programes de compliance es tramitarà en règim de concurrència competitiva. L’òrgan instructor del procediment serà la Secretaria General de l’ACCO, que elabora una proposta de resolució en vista de la proposta de la Comissió de Valoració, presidida pel director o la directora general de l’ACCO (que té com a vocals el/la cap de l’Àrea d’Instrucció d’Expedients de la Direcció General i una persona avaluadora externa a l’ACCO). Si desitgeu que us donem suport en la confecció del vostre programa de compliance contacteu amb el Departament Jurídic de PIMEC, fent clic aquí.
Compartir:

linkedin share button