Noves mesures de conciliació i altres modificacions
04/07/2023

Noves mesures de conciliació i altres modificacions

El divendres 30 de juny va entrar en vigor el Reial decret llei 5/2023 que, en compliment de la transposició de la Directiva 2019/1158, adapta l’ordenament espanyol en matèria de mesures de conciliació personal i familiar i modifica l’Estatut dels Treballadors. A continuació fem un recull de les novetats més destacades:Causes de discriminació no acceptades per la lleiLa primera novetat la trobem en l’article 4.2.c de l’Estatut dels Treballadors en el qual s’afegeixen com a nous motius de discriminació la discapacitat eliminant l’anterior previsió “sempre que es trobessin en condicions d’aptitud per a exercir el treball o ocupació de què es tracti” i per raó de sexe inclòs el tracte desfavorable respecte les dones i els homes per l’exercici dels drets de conciliació o corresponsabilitat de la vida familiar i laboral. Adaptació de jornada (article 34.8 de l’Estatut dels Treballadors)S’introdueix el dret a sol·licitar l’adaptació de jornada no tan sols per atendre la cura dels fills/es menors de 12 anys sinó també, per necessitats de cura: de fills/es majors de 12 anys, cònjuge o parella de fet, familiars per consanguinitat de fins a segon grau de la persona treballadora així com, altres persones dependents quan convisquin en el mateix domicili, i que raó d’edat, accident o malaltia no puguin valdre’s per elles mateixes, havent de justificar les circumstàncies en les quals fonamenta la seva petició.L’empresa haurà d’obrir un procés de negociació de fins a quinze dies com a màxim i transcorregut aquest termini sense oposició motivada, es presumirà concedida en els termes sol·licitats (abans de la reforma eren 30 dies).Finalitzat el procés de negociació, l’empresa, per escrit, comunicarà l’acceptació de la petició. En cas contrari, plantejarà alguna proposta alternativa que possibiliti les necessitats de conciliació de la persona treballadora o manifestarà la negativa a l’exercici. Quan es plantegi una proposta alternativa o es denegui la petició, es motivaran les raons objectives en les quals se sustenta la decisió.Finalitzat el període acordat o previst o quan decaiguin les causes que van motivar la sol·licitud de l’adaptació de la jornada, la persona treballadora tindrà dret a retornar a la situació anterior. Abans de la reforma es preveia que la persona treballadora tenia dret a sol·licitar-ho.S’indica que, en la resta de supòsits, en cas de concórrer un canvi de circumstàncies que així ho justifiquin, l’empresa només podrà denegar el regrés sol·licitat quan existeixin raons objectives motivades.Les adaptacions de jornada que s’estiguessin aplicant en el moment de l’entrada en vigor de les modificacions normatives seguiran aplicant-se amb la normativa en vigor en el moment d’inici del gaudi. Nous permisos retribuïts (article 37.3 de l’Estatut dels Treballadors).Les persones treballadores podran, previ avís i justificació, absentar-se de la feina sense pèrdua de remuneració pels següents motius:El permís de matrimoni (15 dies) s’amplia al registre de parelles de fet.S’amplia a 5 dies (abans 2) el permís per accident, malaltia grau, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari de parents de fins a segon grau i inclou el cònjuge i parella de fet. Inclou també el familiar consanguini de la parella de fet, així com qualsevol altra persona diferent de les anteriors, que convisqui amb la persona treballadora en el mateix domicili i que requereixi la cura efectiva d’aquesta.El permís de 2 dies per defunció de parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat s’amplia a la parella de fet. Mesures de conciliació per naixement, adopció, guarda amb finalitat d’adopció o acollida. Reducció de jornada per cura de lactant (article 37.4 Estatut dels Treballadors).En aquells casos en què dues persones de la mateixa empresa exerceixin aquest dret pel mateix subjecte causant, i que es limiti l’exercici simultani haurà de basar-se en causes fundades i objectives del funcionament de l’empresa, degudament motivada per escrit. En aquest cas, l’empresa haurà d’oferir un pla alternatiu que garanteixi el gaudiment d’ambdues persones treballadores i que possibiliti l’exercici dels drets de conciliació. Reducció de jornada amb proporcional reducció de sou per cura de menor o persona amb discapacitat (article 37.6 Estatut dels Treballadors).La reducció de jornada per guarda legal de cura de menors de dotze anys o persona amb discapacitat sense activitat retribuïda d’entre 1/8 part i un màxim la meitat de la jornada, que també es prèvia per a familiars de fins a segon grau de consanguinitat i afinitat, també es preveu per les persones que hagin d’encarregar-se de la cura directa del cònjuge o parella de fet, a més s’indica expressament inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, que perraons d’edat, accident o malaltia que facin que no es pugui valdre per si mateixa i no desenvolupi activitat retribuïda.També es preveu que en aquells casos en què dues persones treballadores de la mateixa empresa generin aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons fundades i objectives de funcionament de l’empresa, degudament motivades per escrit, havent d’oferir un pla alternatiu que garanteixi el gaudiment d’ambdues persones treballadores i que possibiliti l’exercici dels drets de conciliació.Es preveu que, en l’exercici d’aquest dret es tindrà en compta el  foment de la corresponsabilitat entre dones i homes i evitar la perpetuació dels rols i estereotips de gènere. Absència per causes de força major (article 37.9 de l’Estatut dels Treballadors -apartat nou-.La persona treballadora tindrà dret absentar-se del treball per causes de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents, relacionats amb familiars o persones convivents, en casos de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata.Les persones treballadores tenen dret a què li siguin retribuïdes les hores d’absència per un equivalent a 4 dies a l’any, conforme l’establert en el Conveni Col·lectiu o, si no n’hi ha, en acord entre empresa i la representació legal de les persones treballadores, aportant les persones treballadores, si escau, acreditació del motiu d’absència. Modificació en matèria d’excedències (article 46 Estatut dels Treballadors).A l’excedència de duració no superior a dos anys (excepte una duració superior prevista en la negociació col·lectiva) per a familiars de segon grau de consanguinitat i afinitat s’inclou el cònjuge o parella de fet i el familiar consanguini de la parella de fet.En aquells casos, que dues o més persones treballadores de la mateixa empresa generin aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresa podrà limitar l’exercici simultani per raons fundades i objectives de funcionament degudament motivades per escrit havent l’empresa d’oferir un pla alternatiu que garanteixi el gaudiment d’ambdues persones treballadores i que possibiliti l’exercici dels drets de conciliació.Així mateix, també es preveu que en l’exercici d’aquest dret s’haurà de fomentar la corresponsabilitat entre dones i homes i evitar la perpetuació dels rols i estereotips de gènere. Modificació en matèria de suspensió del contracte amb reserva del lloc de treball (article 48 Estatut dels Treballadors).En supòsits de discapacitat de la persona nascuda, adoptada o en situació de guarda amb finalitat d’adopció o acollida, s’indica que en cas d’haver-hi una única persona progenitora, aquesta podrà gaudir de les ampliacions completes previstes en l’apartat pel cas de famílies amb dues persones progenitores. Es crea un nou permís parental (article 48 bis Estatut dels Treballadors).S’introdueix, com a causa de suspensió del contracte conforme a l’article 45.1.o de l’Estatut dels Treballadors, el permís parental per a la cura de fill/o filla o menor acollit per temps superior a un any fins al moment que el menor compleixi vuit anys.El permís es pot gaudir per un màxim de vuit setmanes, continues o discontínues, a temps complet o en règim de jornada parcial segons es determini reglamentàriament.Aquest nou permís no té reconegut el seu caràcter retribuït, ja que es tracta d’una suspensió de contracte prevista en l’article 45.1.o) de l’Estatut dels Treballadors.És un dret personalíssim de cada persona treballadora que no pot transferir-se.La persona treballadora haurà d’especificar la data d’inici i de fi del gaudi, o dels períodes fraccionats, i haurà de comunicar-ho amb una antelació de deu dies, o la que es prevegi en el conveni col·lectiu d’aplicació, a excepció de situació de força major tenint en compte la situació d’aquesta i les necessitats organitzatives de l’empresa.En el cas que dues o més persones treballadores generin aquest dret pel mateix subjecte causant en els que el gaudiment del permís parental alteri seriosament el correcte funcionament de l’empresa, aquesta podrà ajornar la concessió del permís per un període raonable, justificant-ho per escrit i després d’haver ofert una alternativa de gaudiment igual de flexible. Ampliació de supòsits de nul·litat en l’acomiadament.Modificacions a l’Estatut dels Treballadors (article 53.4 i 55.5).S’amplien els supòsits de nul·litat objectiva dels acomiadaments de persones treballadores que:El de les persones treballadores durant el període de suspensió del permís parental de l’article 48 bis de l’Estatut dels Treballadors, o quan es notifiqui la decisió en una data tal que el termini de preavís concedit finalitzi dins d’aquests períodes.El de les persones treballadores que hagin sol·licitat els permisos retribuïts de l’article 37.3.b (permís de cinc dies) o estiguin gaudint d’aquests, o hagin sol·licitat o estiguin gaudint de les adaptacions de jornada de l’article 34.8 Estatut dels Treballadors. Modificacions a la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social (articles 108.2 i 122).Es vincula la normativa processal, a efectes d’accions d’impugnació i coherència normativa, als supòsits de nul·litat previstos a l’article 53.4 i 55.5 de l’Estatut dels Treballadors. Modificació de l’obligació d’alta de persones alumnes que realitzin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes de programes de formació (Disposició addicional cinquantena segona de la Llei General de Seguretat Social).L’obligació de donar d’alta a persones en règim de formació s’iniciarà l’1 de gener de 2024 i no el pròxim 1 d’octubre de 2023. Per a qualsevol dubte poden contactar amb el Departament Jurídic de PIMEC.
Compartir:

linkedin share button