Noves mesures a aplicar per la finalització de l’Estat d’Alarma
04/05/2021

Noves mesures a aplicar per la finalització de l’Estat d’Alarma

El pròxim 9 de maig, amb la pèrdua de la vigència de l’Estat d’Alarma proclamat pel Real Decreto 926/2020, entrarà en vigor el Real Decreto-ley 8/2021 pel que s’adopten mesures urgents en l’ordre sanitari, social i jurisdiccional.Com a extrems de més rellevància, cal destacar:Es prorroga, 24 mesos més el termini de 36 mesos perquè les societats laborals constituïdes els anys 2017 a 2019 (ambdós inclosos) perquè, en el cas de ser dues, les persones sòcies treballadores s’ajustin al límit màxim de tinença, individual, del 33% de capital social en comptes del 50% del capital social inicial.En matèria d’habitatge, com a mesura de protecció en situacions de vulnerabilitat, fins al 9 d’agost de 2021, els arrendataris de finques urbanes destinades a habitatge que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica, i que no els permeti trobar una alternativa d’habitatge, podran instar un incident de suspensió extraordinària de desnonament o llançament. Així mateix, si el contracte d’arrendament finalitza el període de pròrroga durant el període comprès fins al 9 d’agost de 2021, l’arrendatari podrà sol·licitar una pròrroga extraordinària del contracte d’arrendament en les mateixes condicions que haurà de ser acceptada per l’arrendador. A més, si la persona arrendadora és una empresa, una entitat pública d’habitatge o un gran tenidor, fins al 9 d’agost de 2021, la persona arrendatària d’un contracte d’habitatge habitual podrà demanar l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda si es troba en situació de vulnerabilitat econòmica.La norma, establint un nou règim, deroga expressament la normativa anterior en matèries de: l’atorgament de contractes públics en supòsits d’urgència, la facultat de destinar el fons d’educació i promoció cooperatiu de cooperatives de treball per a frenar l’impacte econòmic de la covid-19 i, del control sanitari de passatgers internacionals. Sector turismeEl capítol I estableix una sèrie de mesures urgents en els àmbits sanitari, relatives al control en els ports i aeroports dels passatgers que arriben a Espanya. El seu objectiu és detectar de manera ràpida la presència de casos importats de covid-19 que puguin generar brots al nostre país, així com localitzar els contactes estrets dels casos, i fer possible la immediata adopció de les oportunes mesures de control que impedeixin la difusió incontrolada de la malaltia.Control sanitari dels passatgers internacionalsEl Ministeri de Sanitat ha de determinar els controls sanitaris necessaris a què s’han de sotmetre els passatgers que arribin a Espanya i l’abast d’aquests controls. Aquests controls sanitaris podran incloure la presa de la temperatura, un control documental i un control visual sobre l’estat del passatger.Pel que fa al control documental, els passatgers amb origen en qualsevol aeroport o port situat fora del territori espanyol, hauran d’omplir un formulari de control sanitari disponible al portal web Spain Travel Health o mitjançant l’aplicació per a dispositius mòbils SpTh-Spain Travel Health.Un cop emplenat el formulari de control sanitari es generarà un codi QR que serà imprescindible presentar abans de l’embarcament i l’arribada a Espanya.Les agències de viatge, els operadors turístics i companyies de transport aeri o marítim i qualsevol altre agent que comercialitzi bitllets aeris o marítims venuts aïlladament o com a part d’un viatge combinat hauran d’informar els passatgers, en l’inici del procés de venda dels bitllets amb destinació a Espanya, de totes les mesures de control sanitari.En particular, informaran de l’obligació de presentar Codi QR generat per Spain Travel Health abans de l’embarcament. Així mateix, han de facilitar el suport necessari a les persones que no disposin de mitjans electrònics per emplenar el formulari de control sanitari.Encara que decaigui l’estat d’alarma, els visitants estrangers que arribin a territori espanyol per via aèria o marítima hauran de seguir observant l’obligació de registre a https://www.spth.gob.es/ i proves PCR en origen o quarantenes en destí, segons el país d’origen: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm D’altra banda, aquest Reial Decret Llei intenta aclarir aspectes de seguretat jurídica respecte a la capacitat de les comunitats autònomes per donar resposta a la pandèmia. En aquest sentit afirma que aquestes poden seguir prenent decisions de protecció, malgrat que decaigui l’Estat d’Alarma. També concreta que aquestes decisions poden afectar fins i tot drets fonamentals i llibertats públiques, sempre que tinguin l’autorització o ratificació judicial corresponent dels Tribunals Superiors de Justícia respectius, possibilitant l’opció de recurs de cassació davant el Tribunal Suprem pel cas de divergències, a fi efecte que pugui establir-se jurisprudència i criteris unificats, i tot això amb un procediment àgil, senzill i preferent. Podeu consultar el Reial Decret-Llei en aquest enllaç.  Més informació:Departament jurídic: Estrella Rincón erincon@pimec.orgSector turisme: Pilar Mínguez pminguez@pimec.org Jacint Soler jsoler@pimec.org
Compartir:

linkedin share button