Noves exempcions a la cotització d’autònoms i eliminació de les prestacions per cessament d’activita
28/02/2022

Noves exempcions a la cotització d’autònoms i eliminació de les prestacions per cessament d’activita

Es publiquen les noves exempcions a la cotització d’autònoms i s’eliminen les prestacions per cessament d’activitat derivades de la covid19 a excepció de l
S’ha publicat en el butlletí oficial de l’estat el RD-llei 2/2022, de 22 de febrer de 2022, amb l’objectiu de restablir el funcionament normal de l’activitat econòmica i productiva empresarial i la protecció dels col·lectius que poguessin resultar damnificats.Respecte a les persones autònomes, amb el RD llei 18/2021, de 28 de setembre, es va iniciar un procés d’acomodació a la nova situació de recuperació econòmica de les prestacions que la seguretat social ha vingut reconeixent des del començament de la pandèmia.1. L’article 1 d’aquest RD-llei estableix les exempcions a la cotització a favor de les persones autònomes que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament de l’activitat a l’empara del RD-llei 18/2021, de 28 de setembre, i es fixen els percentatges d’exoneració corresponents als mesos de març, abril, maig i juny de 2022.A partir de l’1/03/2022, les persones autònomes que hagin percebut a 28 de febrer de 2022 algunes de les prestacions previstes en els articles 10 i 11 del RD-llei 18/2021, de 28 de setembre, tindran dret a una exempció de l’obligació de cotitzar en les següents quanties.90 per 100 de les cotitzacions corresponents al mes de març de 2022.75 per 100 de les cotitzacions corresponents al mes d’abril de 2022.50 per 100 de les cotitzacions corresponents al mes de maig de 2022.25 per 100 de les cotitzacions corresponents al mes de juny de 2022.És important que tinguem en compte que, per poder beneficiar-se d’aquestes exempcions, s’ha de mantenir l’alta fins al 30 de juny de 2022.La prestació és incompatible amb la percepció per cessament de l’activitat en qualsevol de les seves modalitats.2. Per mitjà de l’article 2, es manté a partir de l’1/03/2022 la prestació per cessament extraordinària en cas de cessament de l’activitat de les persones autònomes afectades per una suspensió temporal de l’activitat com a conseqüència d’una resolució de l’autoritat laboral competent com a mesura de contenció de la propagació de la covid19.Els requisits són:Estar afiliat i en alta en Règim especial de treballadors per compte propi o autònoms o en el RETM, mínim 30 dies naturals abans de la data de la resolució o acord de la suspensió de l’activitat.Estar al corrent de pagament amb les quotes de la seguretat social.És incompatible amb la percepció d’una retribució per compte d’altri o per compte propi (derivada d’una altra activitat), llevat que l’ingrés sigui inferior a 1,25 vegades l’import de l’SMI.La quantia de la prestació per cessament derivada d’aquest article 2 serà del 70% de la base mínima de cotització que correspongui per a l’activitat desenvolupada.Durant el temps que es romangui en la situació descrita en l’article 2, la persona autònoma quedarà exonerada de l’obligació de cotitzar des del primer dia del mes en què s’adopti la mesura del tancament de l’activitat, fins a l’últim dia del mes següent al que s’aixequi la mesura o fins al 30/06/2022 si aquesta última data fos anterior.En cas que s’aixequi la mesura i finalitzi el dret a la prestació per cessament de l’activitat afectat per una suspensió temporal, la persona autònoma es podrà beneficiar de les exempcions previstes en l’article 1 d’aquesta normativa fins al 30 de juny de 2020.Nota: Mitjançant les disposicions addicionals finals quarta, cinquena, setena i novena es modifiquen alguns dels articles del RD-llei 2/2021, de 26 de gener; del RD-llei 3/2021, de 2 de febrer; del RD 11/2021, de 27 de maig i del RD-llei 18/2021, de 28 de setembre, amb la finalitat d’atorgar un tractament igualitari a totes les persones autònomes perceptores de la prestació per cessament de l’activitat en compliment del requisit de reducció de la facturació exigida amb independència del sistema de tributació aplicable. Més  informació:Senwei Zhou szhou@pimec.org
Compartir:

linkedin share button