Nova subvenció per al finançament d’inversions productives a la Indústria, incloses les d’eficiència hídrica
15/03/2024

Nova subvenció per al finançament d’inversions productives a la Indústria, incloses les d’eficiència hídrica

S’han publicat al DOGC les bases reguladores de la línia de subvencions per a projectes d’inversions productives a Catalunya, amb la novetat que aquest any incorporen una priorització d’aquelles inversions que comportin estalvi d’aigua. Es preveu que la convocatòria s’obri a finals de març o principis d’abril. La subvenció per a projectes d’inversions productives a Catalunya té com a objectiu impulsar el sector industrial manufacturer mitjançant la millora de l’eficiència i la capacitat de producció, i el desenvolupament de nous productes adaptats a les necessitats dels clients. Els eixos principals de la subvenció són:
 1. Objectiu de la subvenció: suport a projectes d’inversions industrials en noves plantes de producció o millores en processos productius que mantinguin o incrementin els llocs de treball.
 2. Beneficiaris: empreses industrials amb codi CCAE del 10 a l’11 i del 13 al 32, amb seu operativa a Catalunya o de nova implantació.
 3. Requisits mínims d’inversió: 100.000 euros per a micro, petites i mitjanes empreses i de 1.000.000 euros per a grans empreses.
 4. Període d’execució: les activitats subvencionables han de realitzar-se des del primer dia hàbil de l’any de la publicació (1 de gener 2024) de la convocatòria fins a 18 mesos després.
 5. Compatibilitat amb altres ajuts: les subvencions són incompatibles amb altres ajudes a fons perdut del Departament competent en matèria d’Indústria per a la mateixa acció o projecte.
 6. Quantia: fins a un màxim del 20% de la inversió elegible, amb un límit de 500.000 euros.
 7. Despeses subvencionables: inclouen maquinària dels processos productius, enginyeria del procés productiu, software associat, i instal·lacions necessàries i obra civil, entre d’altres.
 8. Subcontractació: es permet subcontractar fins a un màxim del 50% de l’import de l’activitat subvencionada.
 9. Presentació de sol·licituds: les sol·licituds i altres tràmits associats han de formalitzar-se exclusivament per via electrònica.
Aquesta subvenció és complementària de la subvenció de Cupons ProACCIÓ Green, que permet finançar serveis d’assessorament en innovació i també en la millora de l’eficiència energètica o hídrica (auditories energètiques i/o hídriques).   A continuació teniu un quadre resum de les bases:
PROGRAMA Subvencions per a projectes d’inversions productives a Catalunya
FITXA TÈCNICA  
Administració Generalitat
Departament Departament d’Empresa i Treball
Empresa elegible Empreses industrials amb CNAEs* 10, 11 i del 13 al 32, ambdós inclosos, amb seu operativa a Catalunya o de nova implantació a Catalunya. *El CNAE haurà d’estar als estatuts de l’empresa amb anterioritat a la publicació de la convocatòria, o en el moment de la seva constitució si es tracta de nova implantació. S’EXCLOUEN PERSONES FÍSIQUES AUTÒNOMES, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS.
Finalitat subvenció Fomentar els projectes d’inversions industrials per a noves plantes de producció o inversions en millores o nous processos productius que comportin el manteniment i/o un increment net dels llocs de treball.
Conceptes subvencionables
 1. Maquinària dels processos productius o components que formin part directament d’una línia de producció. La inversió del punt a) ha de ser >60% de tot el projecte.
 2. Enginyeria del procés productiu directament associada a les inversions de l’a).
 3. Software associat a les inversions productives de l’a). No se subvencionarà software aïllat de maquinària o procés que no sigui objecte del projecte subvencionat.
 4. Instal·lacions necessàries i obra civil per a la posada en marxa de la maquinària o per a la millora o nou procés productiu de les inversions incloses a a) fins a un màxim del 20% de l’import de l’a).
*No s’admetran despeses en què proveïdores-sol·licitant tinguin vinculació. NO SE SUBVENCIONEN EL TRANSPORT, FORMACIÓ, EMBALATGE, INSTAL·LACIÓ, MÀRQUETING, SUPORT, MANTENIMENT…
Subcontractació Les actuacions es poden subcontractar fins a un màxim del 50% de l’import de l’activitat subvencionada.
Import mínim projecte € PIMES: 100.000 € Grans empreses: 1.000.000 €
% Màxim subvenció Fins a un 20% de la inversió elegible (màxim 500.000 €)
Requisits específics
 • Tenir el finançament tancat del projecte almenys en un 50%  (recursos propis, finançament bancari tancat o aportacions de capital de tercers). S’haurà de documentar.
 • Acreditar l’afectació de l’empresa derivada de l’agressió d’Ucraïna per part de Rússia (encariment >25% matèries primeres, endarreriment terminis de lliuraments de materials >1 mes, increment de costos energètics del procés productiu >25%, increment dels costos de transport >25%) – diferencial entre desembre 21 i desembre 23
 • Les condicions de la contractació laboral s’ajustaran al que estableixi el conveni col·lectiu de referència del sector.
Incompatibilitats Incompatible amb qualsevol ajut a fons perdut atorgat amb fons propis pel Departament d’indústria per a la realització de la mateixa acció, conceptes subvencionables o projecte d’inversió.
Estat Previsió d’obertura en 2-3 setmanes
Data inici presentacions A determinar un cop publicada la convocatòria
Data final presentacions A determinar un cop publicada la convocatòria
Període execució projecte 02/01/24 – 18 mesos des de convocatòria
Finançament No es pot finançar amb lísing a menys que s’exerceixi l’opció de compra abans del 28/06/24
Pagament Bestreta del 100% de l’import atorgat
Documentació Formulari amb:
 • Memòria del projecte (model), on s’inclogui l’acreditació de la dimensió, llocs de treball (h/d), compromís de mantenir-los durant 3 anys, acreditació del CNAE, detall del projecte, pla de negoci (comptes d’explotació 3 anys, detall de productes a fabricar, volums de producció, capacitats productives existents, PMM, increments de productivitat previstos i necessitats de circulant, pla de finançament i/o capitalització del projecte, explicació detallada dels criteris i inversions associades del projecte en l’àmbit de sostenibilitat i economia circular, implantació d’energies renovables, descarbonització i estalvi d’aigua en el procés productiu, ubicació de la seu social, afectació directa dels resultats de l’empresa dels efectes provocats per l’agressió a Ucraïna.
Signada amb certificat digital del representant legal de l’empresa
 • Pressupost detallat del projecte (cal presentar per a justificació 3 pressupostos de proveïdors independents i no vinculats)
 • Acreditació del finançament tancat en almenys 50% del projecte mitjançant documentació bancària de finançament extern específic destinat al projecte o acreditació de saldo bancari i certificat de l’òrgan de govern conforme es destinarà a aquesta finalitat.
 • Declaració responsable signada referent als ajuts subjectes a l’article 3.1 del Marc Temporal ajuts COVID-19 i al Reglament de minimis.
Puntuació
 • Dimensió: micro (50), petites (40), mitjanes (30), grans (25)
 • Generació ocupació en centres productius ja existents (convocatòria-fi període): >30% llocs de treball (50), 23-30% (40), 15-22,99% (30), 9-14,99% (20) i 5-8,99%(10)
 • En cas d’un nou centre productiu: >30 llocs (50), 23-30 (40), 15-22 (30), 9-14 (20), 5-8 (10).
 • Inversions projecte en proveïdors fabricants a Catalunya: 100% (50), 80-99,99% (40), 60-79,99% (30), 40-59,99% (20), 20-39,99% (10).
 • Compres matèries primeres, peces, components i béns semielaborats del procés productiu a empreses locals: 100% (50), 75-99,99% (40), 60-74,99% (30), 40-59,99% (20), 20-39,99% (10).
El càlcul s’ha de fer d’acord amb el darrer compte d’explotació de l’empresa on al numerador hi haurà l’import de compra de matèria primera i components a l’empresa fabricant amb seu productiva a Catalunya, i al denominador, el total de compra de matèria primera i dels components de l’empresa. El càlcul es farà amb el detall d’empreses proveïdores i l’import que representa cadascuna respecte del total de compres de matèries primeres i components del procés productiu. No es tindran en compte per al còmput els subministraments en energia, gas, aigua i telecomunicacions.
 • CNAE: 13,14,15,16,27,28 i 29 (50), 17,20,24,25,26 i 30 (40), 21,22,23 i 31 (30), 10, 11 i 18 (20), 19 i 32 (10).
 • Comarca: Alt Urgell, Alta Ribagorça, Baix Ebre, Berguedà, Conca de Barberà, Montsià, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla de l’Estany, Ribera d’Ebre, Ripollès, Solsonès, Terra Alta i Aran (50)
 • Anoia, Bages, Garrotxa, Moianès, Noguera, Osona, Lluçanès, Priorat, Segarra i Selva (40)
 • Alt Camp, Baix Penedès, Cerdanya, Garraf, Garrigues, Gironès, Maresme, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell (30)
 • Alt Empordà, Baix Camp i Baix Empordà (25)
 • Baix Llobregat, Barcelonès, Tarragonès, Vallès Occidental i Oriental (20)
 • 20 punts per a la seu social a Catalunya de l’empresa
 • Fins a 50 punts per a projectes que acreditin que les inversions del projecte garanteixin una reducció almenys del 15% del consum d’aigua del procés pel mateix volum de producció o almenys per sota de la mitjana del seu sector industrial (comparació consums mitjans d’aigua i volums de producció de l’empresa de l’any anterior al de la convocatòria). L’empresa adjuntarà un informe tècnic on s’acreditin els estalvis previstos.
 • Fins a 30 punts per a projectes que acreditin la contribució a la descarbonització del procés productiu almenys amb la substitució del 15% de les fonts d’energia de combustibles fòssils per energia neta.
 • Fins a 25 punts per a projectes d’inversió específics d’economia circular (aprofitament de residus productius o subproductes com a nou recurs per a l’activitat productiva).
 • 25 punts per als centres productius que tinguin més del 50% de dones del total del personal (en data de convocatòria).
 • 25 punts per a empreses que no hagin rebut subvenció de les línies de subvenció per a inversió industrial de l’any 2023 del departament d’Empresa i Treball.
Cal obtenir un mínim de 175/475 per a optar a la subvenció.
  Si necessiteu suport us podeu dirigir a: lgarcia@pimec.org  
Compartir:

linkedin share button