Nous terminis per recuperar l’IVA de factures impagades pels clients que beneficien les pimes
09/02/2015

Nous terminis per recuperar l’IVA de factures impagades pels clients que beneficien les pimes

La morositat és un dels principals problemes que han d’afrontar les pimes en l’actualitat, el qual afecta de manera directa la seva competitivitat i genera un doble perjudici econòmic a les empreses, ja que no només hi ha una manca de cobrament de les factures, sinó que existeix l’obligatorietat d’abonar-ne l’IVA. Per tal que les empreses puguin minimitzar l’impacte negatiu de la morositat i obtenir liquiditat, poden recuperar les quanties abonades en concepte d’IVA de les factures impagades, ja sigui perquè aquestes factures siguin totalment o parcialment incobrables, o perquè el client que no les va pagar hagués estat declarat en concurs de creditors. La Llei 28/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifica la Llei 37/1992, de l’Impost del Valor Afegit, ha flexibilitzat i ampliat, des de l’1 de gener de 2015, els terminis per modificar la base imposable de les factures impagades pels clients, segons que es tracti d’un dels dos supòsits següents: A)   En el supòsit que el client morós hagués estat declarat en concurs de creditors, el termini per poder fer la modificació de la base imposable s’ha ampliat d’un mes a tres mesos des de la publicació al BOE de l’acte de declaració de concurs del deutor. B)   En el supòsit de crèdits totalment o parcialment incobrables es considera que han de concórrer, entre d’altres requisits: que hagi transcorregut el termini d’un any des de la meritació de l’impost (emissió de la factura impagada) per a aquelles empreses/professionals el volum d’operacions de les quals durant l’any immediatament anterior hagi estat superior a 6.010.121,04 euros; i el termini d’un any o 6 mesos per a les empreses/professionals amb un volum d’operacions que no hagués excedit, durant l’any immediatament anterior, de 6.010.121,04 euros, i no el termini únic de 6 mesos establert fins ara per a aquestes empreses amb un menor volum d’operacions. També cal destacar, en aquest supòsit de crèdits totalment o parcialment incobrables, que per tal de poder fer la modificació de la base imposable és necessari haver requerit el cobrament al deutor mitjançant una reclamació judicial o un requeriment notarial. Per últim cal indicar que, en aquest supòsit, la modificació de la base imposable mitjançant l’expedició d’una nova factura rectificativa, s’ha de fer durant els 3 mesos següents a la finalització dels terminis d’un any o sis mesos. Encara que les modificacions introduïdes per la normativa van destinades a augmentar l’autonomia i flexibilització de les empreses amb menys volum d’operacions per poder recuperar l’IVA de les factures impagades pels seus clients, cal recordar que els terminis són relativament curts i que és necessari incorporar un sistema àgil i eficaç per fer les actuacions judicials o extrajudicials més adients per aconseguir la recuperació de l’esmentat impost i obtenir, així, liquiditat. Més informació: DEPARTAMENT JURÍDIC Sra. Isabel Navarro Telèfon: 93 496 45 00 Correu electrònic: inavarro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button