El nou Reial decret llei 7/2023 modifica el permís de lactància i la prioritat dels convenis autonòm
21/12/2023

El nou Reial decret llei 7/2023 modifica el permís de lactància i la prioritat dels convenis autonòm

Aprovat el Reial decret llei 7/2023, de 19 de desembre de 2023, pel qual s’adopten mesures urgents per completar la transposició de la Directiva 2019/1158
El principal objectiu del Reial decret és introduir novetats i modificacions que milloren la conciliació de la vida laboral i familiar, les condicions laborals i la prestació assistencial d’atur.S’ha modificat l’article 37.4 de l’Estatut dels Treballadors, que introdueix com a dret individual de la persona treballadora la possibilitat d’optar per l’acumulació del permís de lactància. Abans d’aquesta modificació, l’opció d’acumular el permís de lactància quedava subjecta al fet que la situació estigués prevista al conveni col·lectiu d’aplicació o que hi hagués acord empresarial per a compactar el permís.No obstant això, l’empresa podrà denegar el gaudi del permís, per escrit i amb expressa justificació objectiva de funcionament de l’empresa, quan les dues persones progenitores siguin part de la plantilla.Recordem que, com en la normativa anterior, en el cas que ambdues persones progenitores, adoptants, guardadores o acollidores exerceixin aquest dret, en la mateixa duració i règim, el període de gaudi es podrà estendre fins que el lactant faci els 12 mesos amb pèrdua de salari proporcional a la reducció per lactància.També queda modificat l’article 84 de l’Estatut dels Treballadors, apartats 3 i 4, que podeu consultar en el següent enllaç.A més, s’introdueix, per al règim especial d’artistes, la disposició addicional vint-i-vuitena, per la qual s’estableixen els requisits per a ser electors (majors de 16 anys) i elegibles (18 anys) quan es compti amb una antiguitat mínima de 20 dies a l’empresa.D’altra banda, s’inclouen modificacions a la Llei General de Seguretat Social en matèria de subsidi assistencial en situació d’atur, compatibilitat del subsidi amb el treball per compte d’altri i pràctiques professionals, el subsidi de persones treballadores eventuals del sistema agrari i els requisits d’accés a la renda agrària.La reforma ha entrat en vigor el 21 de desembre de 2023, a excepció de les modificacions en matèria de subsidi assistencial per atur, que entraran en vigor l’1 de juny de 2024, i el règim de compatibilitat i compatibilitat dels ingressos per raó de pràctiques professionals amb la prestació i el subsidi, que entrarà en vigor l’1 de gener de 2024. Des del Departament Jurídic de PIMEC us podem oferir assessorament i acompanyament en aquestes i altres qüestions d’àmbit laboral.
Compartir:

linkedin share button