Nou criteri de la Inspecció de Treball referent al registre horari a les empreses
22/05/2017

Nou criteri de la Inspecció de Treball referent al registre horari a les empreses

La recent Instrucció 1/2017, de data 18/5/2017, de la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, aclareix en quina mesura entén la Direcció General de la ITSS que queda afectada la seva anterior Instrucció 372016 com a conseqüència d’haver estimat la Sentència del Tribunal Suprem de data 27/3/2017. En síntesi, la Instrucció ara dictada assenyala que el criteri de la Sala IV del Tribunal Suprem, reiterat també en la Sentència de data 20/4/2017 (Rec. de cassació 116/2016), és que les empreses no estan obligades amb caràcter general a portar un registre de la jornada diària de treball. Així, el punt 2 de la Instrucció estableix literalment que “l’omissió del registre de la jornada diària de treball no és constitutiva, com a tal, d’una infracció de l’ordre social”. D’altra banda, el punt 3 afegeix que, tot i no ser obligatòria l’existència d’un registre de control del temps de treball, jornada i horari, això no impedeix a la Inspecció de Treball la seva fiscalització mitjançant actuacions inspectores i de comprovació. El punt 4 recorda que les empreses estan obligades a respectar els límits legals i convencionals en matèria de temps de treball i hores extraordinàries, per la qual cosa la Inspecció podrà sancionar les infraccions a les normes sobre temps de treball i hores extraordinàries sobre la base de les comprovacions fetes en les actuacions inspectores. El punt 5 assenyala que el criteri establert per les Sentències del Tribunal Suprem de no obligatorietat del registre de la jornada diària no és aplicable als treballadors a temps parcial, els treballadors mòbils del transport per carretera, els treballadors ferroviaris i de la marina mercant, atès que ja existeixen disposicions específiques al respecte.   En conclusió, la Instrucció 1/2017: 1r.- Confirma la vigència de la Instrucció 3/2016 exceptuant l’obligació empresarial de registrar diàriament la jornada de treball, l’omissió de la qual no s’ha de considerar constitutiva d’infracció de l’ordre social. 2n.- La doctrina de les esmentades sentències no afecta les obligacions empresarials de respectar els límits legals i convencionals en matèria de temps de treball i hores extraordinàries, el control de les quals serà funció essencial de la Inspecció. 3r.- La Inspecció podrà sancionar les infraccions a les normes sobre temps de treball i hores extraordinàries sobre la base de les comprovacions fetes en les actuacions inspectores. Per a més informació pots posar-te en contacte amb el nostre departament jurídic: tel. 93 496 45 00.   Vicenç González Roig Director departament jurídic de PIMEC  
Compartir:

linkedin share button