Mollet del Vallès convoca subvencions per al foment de la rehabilitació i de l\'adopció de mesures d\'eficiència energètica per a l\'any 2024
09/04/2024

Mollet del Vallès convoca subvencions per al foment de la rehabilitació i de l\’adopció de mesures d\’eficiència energètica per a l\’any 2024

Per resolució de la Regidoria de Justícia Ambiental, Ecologisme i Transició Energètica de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, s’ha aprovat la convocatòria per atorgar les subvencions adreçades al foment de la rehabilitació i de l’adopció de mesures d’eficiència energètica per a l’any 2024 en els termes següents:
  • Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades al foment de la rehabilitació i de l’adopció de mesures d’eficiència energètica per al 2024, la qual es regirà per les Bases publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 26 de gener de 2024.
  • La dotació màxima de les subvencions previstes per aquesta resolució és de 40.000 EUR, amb càrrec a l’aplicació pressupostària F2 1726 47900.
  • El termini per presentar les sol·licituds és de 60 dies naturals des del 2 d’abril del 2024.
  • Substituir en aquest procediment la notificació individual per la publicació que es farà en la seu electrònica de la corporació i en el tauler d’anuncis.
Per optar a aquestes subvencions caldrà presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Mollet del Vallès la sol·licitud de subvenció mitjançant model normalitzat i específic per a aquestes subvencions, que es podrà obtenir a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, i que haurà d’anar acompanyada de la documentació que consta a l’Annex d’aquestes bases.
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos. El termini es computa a partir de la finalització del termini de justificació.
El pagament de les subvencions s’efectuarà per transferència bancària, en el compte de l’entitat bancària indicat per part de la persona beneficiària, un cop presentades i fiscalitzades les justificacions de l’actuació subvencionada.
L’Ajuntament durà a terme les activitats d’inspecció i control necessàries per garantir el compliment de la finalitat de les subvencions atorgades, així com la comprovació del compliment dels requisits per ser perceptor de les subvencions corresponents.
Més informació: marrabal@pimec.org
Compartir:

linkedin share button