Modalitats de contractació i preus de l’electricitat
08/02/2015

Modalitats de contractació i preus de l’electricitat

La Comissió d’Energia de PIMEC t’informa de les diferents modalitats i preus de l’electricitat, tant si el teu subministrament és de baixa tensió com d’alt
I. Subministrament de baixa tensió, fins a 1kV, amb una potència contractada inferior o igual a 10kW; es poden acollir a tres modalitats de contractació: A.  Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) El preu es compon de 3 parts a banda d’impostos. El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme en fixa dues: 1.  Terme de potència: no ha variat des de l’abril de 2014 2.  Terme d’energia: no ha variat des de l’abril de 2014 El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme no fixa: 3.  Terme cost horari d’energia: Correspon al cost de producció horari d’energia elèctrica en el mercat, considerant les pèrdues a la xarxa de transport i distribució. A banda, cal afegir el lloguer del comptador i el marge de la comercialitzadora sobre el preu de la potència, fixats pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, així com l’impost elèctric i l’IVA. Els preus voluntaris per al petit consumidor admeten dues modalitats de discriminació horària: una d’un període horari (sense discriminació) i l’altra amb dos períodes (amb discriminació nocturna). B.  Preu fix durant 12 mesos El preu que s’aplica al consum d’energia és el mateix durant tot un any, sense perjudici de possibles modificacions en els termes regulats que conformen el preu, ja sigui el peatge d’energia, els pagaments per capacitat, etc. Totes les comercialitzadores de referència estan obligades a ofertar-lo com a alternativa al PVPC. El preu el fixa cada comercialitzadora de forma lliure. Les ofertes es poden consultar al comparador de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència: http://www.cnmc.es/es-es/energ%C3%ADa/consumidores/comparadordeofertasdeenerg%C3%ADa.aspx  C.  Contractació al Mercat Lliure Es pot contractar també el subministrament d’energia elèctrica amb qualsevol comercialitzadora en el mercat lliure d’acord amb el preu i les condicions que es pactin entre les parts (client i comercialitzadora elèctrica). El preu fix que ofereixen les comercialitzadores en el mercat lliure és generalment més econòmic –entorn d’un 10%– que el de les comercialitzadores de referència. II.  Subministrament de baixa tensió, fins a 1kV, amb una potència contractada superior a 10kW i subministraments d’alta tensió: La forma de contractació és el contracte bilateral. S’ha de contractar el subministrament d’energia elèctrica amb qualsevol comercialitzadora en el mercat lliure d’acord amb el preu i les condicions que es pactin entre les parts (client i comercialitzadora elèctrica). Per a aquestes potències, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme fixa uns peatges (terme de potència + terme d’energia) que la comercialitzadora ha de liquidar a la distribuïdora (i que estan inclosos en el preu que han pactat el client i la comercialitzadora). Enguany el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha mantingut les tarifes dels diferents peatges, tot i que ha introduït una modificació en els peatges d’alta tensió. Ha dividit el peatge 6.1 en dos, el 6.1A i el 6.1B. En relació a aquesta modificació, fins a 2014 l’escalat era: 3.1A… 6.1      > 1kV tensió 36 kV tensió Preu (Peatge 6.2)   A partir de 2015, l’escalat d’aquest peatge queda definit així: 3.1A… 6.1A   > 1kV tensió 30kV tensió 36 kV tensió Preu (Peatge 6.1B) > Preu (Peatge 6.2) En bona lògica, les empreses que tinguin contractada aquesta potència haurien de veure reflectida en la següent factura aquesta rebaixa en el seu preu final. Addicionalment, a partir de l’1 de gener de 2015, i d’acord amb la normativa recentment aprovada pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, el preu de l’energia es veurà incrementat pels següents costos: Servei d’interrompibilitat És la remuneració que perceben una sèrie de grans consumidors d’energia elèctrica per estar disposats a no consumir en moments puntuals d’alta demanda en el sistema. D’acord amb la nova normativa –Ordre IET/346/2014, de 7 de març– es modifica el sistema de finançament d’aquest servei, i passa a ser la demanda la que suporta aquest nou cost. Fons d’Eficiència Energètica És un fons gestionat per l’IDAE (Institut de Diversificació i Estalvi de l’Energia) creat per finançar projectes d’eficiència energètica a Espanya. Arran de la creació del Fons d’Eficiència Energètica, de conformitat amb el Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, el preu del terme d’energia s’actualitzarà amb aquest nou cost associat. Per a més informació: Polítiques Sectorials 93 496 45 68
Compartir:

linkedin share button