Microcrèdits AVALIS per a la restauració i el comerç covid-19
25/10/2020

Microcrèdits AVALIS per a la restauració i el comerç covid-19

Línia de micropréstecs de 15.000 euros per donar suport a les micropimes i persones treballadores autònomes de Catalunya afectades per les mesures de tanca
CONDICIONS GENERALS PRÉSTEC – AVAL:A qui va adreçat_Micropimes i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la situació d’emergència COVID-19 i que compleixin els requisits que s’especifiquen.Imports_15.000 eurosCondicions del préstec_Tipus interès: Euríbor més diferencial 1,85 punts._Comissió aval: 0,95 % anual.Quotes mensuals_Primer any: 24,24 € / mes_Segon a cinquè any: 340,16 € / mesPeríode_Un total de 60 mesos, dels quals 12 són de carència.Requisits generals_Estar al corrent pagaments amb administracions públiques (TGSS, AEAT, ATC)._Afectació negoci per raons COVID-19_Sense incidències CIRBE_Sense incidències ASNEFRequisits específics per a autònoms_Ingressos computables mínims 2019: 25.000 €_Rendiment net estimació directa fiscal 2019 positivaRequisits específics per a micropimes_Facturació mínima 2019: 50.000 €_Resultat any fiscal 2019 positiu_Patrimoni net superior a 12.500 €_Patrimoni net / Total passiu superior al 15 % On adreçar-nos per tramitar aquests préstecs? https://www.avalis-virtual.cat   Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus.
Compartir:

linkedin share button