Mesures en matèria de fiscalitat i de contractació pública de la Generalitat de Catalunya
19/03/2020

Mesures en matèria de fiscalitat i de contractació pública de la Generalitat de Catalunya

Dins les accions del Govern català per combatre els efectes econòmics i socials del Covid-19, l’Executiu català ha posat en marxa un seguit de mesures. A continuació, expliquem les mesures fiscals i les mesures en matèria de contractació pública, que s’han publicat recentment de manera oficial, i que estan contemplades al RD 7/2020.   Mesures fiscalsLa Generalitat de Catalunya ha establert la suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits. D’aquesta manera, s’estableix la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma establert en el reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada pel Covid-19.Aquests mesura afecta els següents tributs:Impost sobre successions i donacionsImpost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentatsImpost sobre estades en establiments turísticsImpost sobre begudes ensucrades envasadesTributació sobre el jocImpost sobre els actius no productius de les persones jurídiquesImpost sobre els habitatges buitsImpost sobre grans establiments comercialsImpost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústriaMesures en matèria de contractació pública:1.La Generalitat ha declarat la suspensió de l’execució dels contractes dels centres educatius que tinguin algun dels objectes següents:Contractes de netejaMonitoratge o anàlegsGestió d’unitats d’escolarització compartidaTraducció de llenguatge de signesMenjador escolarTransport escolarLa suspensió de l’execució d’aquests contractes comportarà l’abonament al contractista, per part de l’Administració contractant:Dels imports corresponents a les despeses salarials del personal adscrit al contracteDe les despeses corresponents al manteniment de la garantia definitivaDe les pòlisses d’assegurances que s’haguessin subscrit per obligació contractual, si escauDe l’import corresponent a un 3% del preu de les prestacions que s’haurien d’haver executat durant el període de la suspensióL’abonament de les despeses esmentades es portarà a terme a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei  (25 de març per aquest article), i amb la mateixa periodicitat que per a cada contracte s’estableixi en els corresponents plecs o documents contractuals.La durada de la suspensió de l’execució dels contractes s’estableix des del dia 14 de març de 2020 fins a la data en què s’aixequi l’ordre de tancament dels centres educatius esmentats.2. D’altra banda, els departaments de la Generalitat i el sector públic han establert plans de contingència per restringir la prestació presencial de serveis als serveis bàsics o estratègics.Atès que aquestes mesures comporten la impossibilitat de prestació de determinats contractes vinculats a edificis, instal·lacions i equipaments públics, com els de seguretat i vigilància o de neteja o manteniment, es declara amb efectes del dia 16 de març de 2020 la suspensió d’execució d’aquests contractes amb els mateixos efectes econòmics previstos al punt anterior. En cas que a causa de les mesures adoptades es produeixi una reducció de les prestacions objecte del contracte, l’òrgan de contractació podrà determinar les prestacions que es continuen realitzant, si bé en el cas que la prestació objecte del contracte resulti innecessària, tal com s’ha indicat, es produirà la suspensió total.3. Els òrgans competents dels ens locals de Catalunya podran dictar normes o actes administratius de suspensió de l’execució de contractes, en els mateixos termes i per a les mateixes circumstàncies que s’estableixen en l’article anterior.4. La suspensió de l’execució dels contractes per aplicació d’aquest decret llei en cap cas es podrà considerar un motiu per a l’aplicació d’expedients de regulació d’ocupació.
Compartir:

linkedin share button