Mesures de flexibilització per al turisme
07/06/2020

Mesures de flexibilització per al turisme

El Butlletí Oficial de l’Estat(BOE) ha publicat recentment l’Ordre SND/507/2020, que flexibilitza determinades restriccions per als territoris en fase 2 i fase 3. A continuació, fem un resum d’algunes de les mesures que afecten el turisme o que estan relacionades amb l’activitat que desenvolupen les empreses del sector.Reobertura de zones comunes d’hotels i allotjaments turístics. Podrà procedir-se a la reobertura al públic de les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics sempre que no se superi el 50% del seu aforament. Mesures d’higiene i prevenció exigibles a les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics. Cada establiment haurà de determinar els aforaments dels diferents espais comuns, així com d’aquells llocs en els quals es podran realitzar esdeveniments, i les condicions més segures per a la seva celebració conforme a l’aforament màxim previst i d’acord amb les mesures d’higiene, protecció i distància mínima assenyalades. Aquells espais tancats on se celebrin esdeveniments, activitats d’animació o gimnasos, hauran de ventilar-se dues hores abans del seu ús.Les activitats d’animació o classes grupals hauran de dissenyar-se i planificar-se amb un aforament màxim de vint persones. S’haurà de respectar la distància mínima de seguretat entre les persones que assisteixin a l’activitat i entre aquestes i l’animador o entrenador. En cas que no es pugui respectar aquesta distància, s’hauran d’utilitzar màscares. Les activitats d’animació o classes grupals es realitzaran preferentment a l’aire lliure i s’evitarà l’intercanvi de material.Es realitzarà la corresponent desinfecció d’objectes i material utilitzat en les activitats d’animació després de cada ús i es disposarà de gel hidroalcohòlic o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.En el cas d’instal·lacions esportives s’aplicaran les mesures d’higiene i prevenció previstes. Així mateix, per a les piscines i spas cada establiment determinarà les directrius i recomanacions per al seu ús, d’acord amb les normes de prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitàries. Condicions per al desenvolupament de les activitats de turisme actiu i de natura. Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de natura per a grups de fins a un màxim de trenta persones, i en les mateixes condicions que les establertes en aquest article. Condicions per al desenvolupament de l’activitat de guia turístic. Es permet la realització de l’activitat de guia turístic en les condicions previstes en els següents apartats. Aquestes activitats es concertaran, preferentment, mitjançant cita prèvia i els grups seran d’un màxim de vint persones. Durant el desenvolupament de l’activitat s’evitarà el trànsit per zones o llocs susceptibles de generar aglomeracions. Així mateix, hauran de respectar-se les condicions en què ha de desenvolupar-se l’activitat de visita a monuments i altres equipaments culturals, segons el que s’estableix en aquesta ordre. Mesures en matèria d’aforament dels centres recreatius turístics, zoològics i aquaris. Els centres recreatius turístics, aquàtics i zoològics hauran d’exposar al públic l’aforament màxim de cada local d’acord amb el que es preveu i assegurar que aquest aforament, així com la distància de seguretat interpersonal de dos metres es respecta en el seu interior. Per a això, els centres recreatius turístics, aquàtics i zoològics hauran d’establir sistemes que permetin el recompte i control de l’aforament, de manera que aquest no sigui superat en cap moment, i que haurà d’incloure els propis treballadors. Mesures relatives a la higiene dels clients i personal treballador dels centres recreatius turístics, zoològics i aquaris. S’ha de garantir la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients en les zones de cua, embarcament i desembarcament a les atraccions, amb marques a terra, o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització. La distància entre els treballadors i els clients durant tot el procés d’atenció al client serà d’almenys un metre quan es compti amb elements de protecció o barrera, o de dos metres sense aquests elements. Mesures d’higiene exigibles als centres recreatius turístics, zoològics i aquaris. Els centres recreatius turístics, zoològics i aquaris que obrin al públic en els termes de l’article 36 realitzaran, almenys dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com ara atraccions, màquines d’entreteniment, poms de portes, taulells, passamans, màquines dispensadores, terres, telèfons, aixetes, i altres elements de similars característiques. Condicions per a la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments. Es permetrà la realització de congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments promoguts per qualssevol entitats de naturalesa pública o privada, sense superar en cap cas la xifra de vuitanta assistents, i en les mateixes condicions que les establertes en aquest article.
Compartir:

linkedin share button