Mesures fiscals del RDL 15/2020
22/04/2020

Mesures fiscals del RDL 15/2020

Aquesta setmana el Govern espanyol va anunciar un nou paquet de mesures urgents complementàries per fer front a l’efecte de la Covid-19. Aquestes mesures estan publicades al BOE i recollides al RDL 15/2020. A continuació, fem un resum dels elements més destacats de l’apartat IV d’aquest reial decret llei sobre les noves mesures fiscals. Es redueix a zero l’IVA aplicable al subministrament de material sanitariPer tal de permetre que el subministrament de material sanitari es realitzi de manera ràpida i efectiva, s’estableix que, fins al 31 de juliol del 2020, s’aplicarà un tipus impositiu de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) del 0% aplicable als lliuraments interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries d’aquesta mena de béns, els destinataris dels quals siguin entitats públiques sense ànim de lucre i centres hospitalaris.Per evitar la necessitat d’adaptar els sistemes de facturació dels subjectes passius, aquestes operacions es documentaran en la factura com a operacions exemptes. No obstant això, l’aplicació d’un tipus impositiu del 0% no determina la limitació del dret a la deducció de l’IVA suportat pel subjecte passiu que realitza l’operació. Es redueix al 4% l’IVA aplicable a llibres, diaris i revistes digitalsCom que el confinament ha fet incrementar la demanda de productes culturals i d’informació dels ciutadans, per tal de facilitar l’accés als llibres, diaris i revistes digitals es redueix al 4% el tipus impositiu aplicable, alhora que s’elimina la discriminació existent en matèria de tipus impositius entre el llibre físic i el llibre electrònic. Liquidacions d’impostosAmb la finalitat d’adaptar el càlcul aplicable a les liquidacions d’impostos a la realitat econòmica, s’adopten dues mesures:Impost de societats: Es permet, per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener del 2020 i amb efectes exclusius per a aquest període, que els contribuents el volum d’operacions dels quals no hagi superat la quantitat de 600.000 euros exerceixin l’opció de realitzar els pagaments fraccionats, sobre la part de la base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos, mitjançant la presentació, dins del termini ampliat del RDL 14/2020, del pagament fraccionat determinat per aplicació de l’esmentada modalitat de base imposable. Per als contribuents que no hagin pogut exercir l’opció, d’acord amb l’anterior i sempre que l’import net de la xifra dels seus negocis no sigui superior a 6.000.000 €, es preveu que l’opció pugui realitzar-se en el termini del pagament fraccionat que hagi de presentar-se en els 20 primers dies del mes d’octubre de 2020. Aquesta mesura no serà aplicable per als grups fiscals que apliquen el règim especial de consolidació fiscal regulat al capítol VI del títol VII de la Llei 27/2014. Càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i l’ingrés a compte del règim simplificat de l’IVA: Com que estan calculats sobre signes, índexs o mòduls prèviament determinats en situació de normalitat, comportarien unes quanties no ajustades a la realitat dels seus ingressos actuals. S’elimina la vinculació obligatòria que durant tres anys s’estableix legalment per a la renúncia al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF; i del règim simplificat i del règim especial de l’IVA de l’agricultura, ramaderia i pesca. D’aquesta manera els contribuents podran tornar a aplicar aquest mètode en l’exercici 2021, sempre que compleixin els requisits normatius per a la seva aplicació. A més, s’estén fins al 30 de maig la vigència temporal de determinades mesures tributàries contingudes en els RDL 8/2020 i 11/2020, que tenien com a límit el dia 30 d’abril del 2020, o, si escau, el dia 20 de maig del 2020. Aquesta extensió també s’aplicarà a les administracions tributàries de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals. Supeditació del pagament de deutes tributarisEs pot supeditar el pagament dels deutes tributaris a l’obtenció del finançament a què es refereix el RDL 8/2020, incloent-hi una disposició final que modifica aquest decret.Per tal de garantir la seguretat jurídica s’arbitra una solució per adaptar l’exercici de drets per licitadors i adjudicataris en els procediments d’alienació desenvolupats per l’Agència Estatal d’Administració Tributària a l’ampliació de terminis que afecta aquests procediments en virtut dels quals el licitador podrà sol·licitar l’anul·lació de les seves licitacions i l’alliberament dels dipòsits constituïts, i, si escau, el preu de la licitació ingressat, sempre que, pel que fa als adjudicataris, no s’hagi emès certificació de l’acta d’adjudicació dels béns o atorgament d’escriptura pública de venda.
Compartir:

linkedin share button