Mesures per fer front a l’impacte de la Covid-19 en la Formació Professional per a l’ocupació en l’à
19/04/2020

Mesures per fer front a l’impacte de la Covid-19 en la Formació Professional per a l’ocupació en l’à

El passat divendres 17 d’abril es va publicar al BOE la Resolució del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en què s’estableixen diferents mesures extraordinàries per fer front a l’impacte del coronavirus en matèria de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral. Aquestes mesures afecten la formació programada per les empreses durant aquest any 2020. A continuació, fem un resum dels aspectes més rellevants relacionats amb la gestió de les bonificacions per a la formació a les empreses.Les empreses hauran de mantenir, com a mínim, la plantilla mitjana dels darrers 6 mesos anteriors a la declaració de l’estat d’alarma fins a la finalització de la darrera acció formativa en què s’apliquin les mesures. A aquests efectes, es consideren integrants de la plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per un ERTO. No es considerarà incomplerta l’obligació de manteniment de l’ocupació quan el contracte de treball s’extingeixi per acomiadament disciplinari declarat procedent, baixa voluntària, jubilació o incapacitat permanent; ni per la finalització de contractes temporals (inclosos els formatius) o de l’obra o servei objecte del contracte; ni en el cas dels contractes fixos discontinus, quan finalitzi o s’interrompi el període estacional de l’activitat. Les accions formatives en modalitat presencial, iniciades amb anterioritat a l’estat d’alarma i no finalitzades o les que estiguin pendents d’iniciar, es podran impartir mitjançant una aula virtual, que serà considerada com a formació presencial. En tot cas, s’haurà de garantir la transmissió dels coneixements i el desenvolupament dels objectius i continguts previstos a les accions formatives. En aquest sentit, es considera aula virtual l’entorn d’aprenentatge on el tutor-formador i l’alumnat interactuen, de manera concurrent i en temps real, a través d’un sistema de comunicació telemàtic de caràcter síncron. El sistema ha de tenir un registre de connexions generat per l’aplicació de l’aula virtual en què s’identifiquin les persones participants i les seves dades i temps de connexió, i també ha de disposar d’un mecanisme que possibiliti la connexió a l’aula per part dels òrgans de control durant el temps d’execució de la formació. Es permet la signatura electrònica mitjançant la captura de la firma digitalitzada o amb dades biomètriques en qualsevol dels documents que requereixen signatura, que haurà d’estar associada al corresponent NIF o NIE. El sistema de captura de signatura digitalitzada haurà de garantir en tot cas l’autenticitat de les dades corresponents. El cost del mòdul màxim bonificable aplicable a una acció formativa en modalitat presencial que passa a impartir-se mitjançant aula virtual es mantindrà per al nombre total d’hores d’aquesta acció. En tot cas, les empreses podran reprendre l’execució de les accions formatives suspeses per la declaració de l’estat d’alarma de forma presencial un cop acabada la seva vigència. Les empreses disposaran d’un termini màxim de dos mesos, un cop finalitzat l’estat d’alarma, per comunicar el nou calendari d’execució, així com el format en què es reprendrà la formació (presencial o aula virtual).Recordem que el departament de Formació de PIMEC està a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment, i que disposa d’un campus online amb els requisits necessaris per al desenvolupament de qualsevol de les vostres accions formatives mitjançant l’aula virtual.
Compartir:

linkedin share button