Mesures aprovades pel Govern espanyol en l’àmbit fiscal
12/03/2020

Mesures aprovades pel Govern espanyol en l’àmbit fiscal

Donada la situació generada per l’evolució del Covid-19, que està afectant el normal desenvolupament de l’activitat empresarial, el Govern espanyol ha adoptat mesures extraordinàries de contenció, que avui han estat publicades al reial decret llei 7/2020.Entre altres qüestions, aquest reial decret llei recull un règim transitori excepcional en l’àmbit dels ajornaments de deute tributari. Es tracta d’unes condicions transitòries en els terminis, condicions de l’ajornament que, a més, s’aplicaria excepcionalment a deutes que, per la seva naturalesa, la Llei General Tributària ordinàriament recull com a inajornables.Detalls sobre aquest règim transitori:S’aplica a les declaracions-liquidacions i autoliquidacions que tinguin un termini de presentació i ingrés des de la data d´entrada del reial decret (13 de març de 2020) fins al 30 de maig de 2020, ambdós inclosos.És requisit necessari per a la concessió de l´ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb un volum d´operacions no superior a 6.010.121,04 euros en l´any 2019. El límit màxim susceptible d´ajornar amb dispensa de garanties és d´una quantitat igual a  30.000 euros, conjuntament per tots els deutes  ajornats. Les condicions de l’ajornament són una concessió de termini de sis mesos i la no meritació d´interessos durant els primers tres meses de l´ajornament.Excepcionalment, s´aplica també durant el període transitori a deutes legalment inajornables, en concret: retencions i ingressos a compte (Models 111, 115 i 123); pagaments fraccionats de l´Impost sobre Societats (Model 202); Impost sobre el Valor Afegit (Model 303), en tots els casos, ja que legalment i sense aplicació del règim transitori, es pot només ajornar en el cas que s´acrediti que no s´han cobrat les quotes d´IVA repercutides.   
Compartir:

linkedin share button