Llei de societats i celebració de juntes telemàtiques
25/04/2021

Llei de societats i celebració de juntes telemàtiques

A banda del progrés tecnològic, la situació que ha portat la pandèmia ha evidenciat la necessitat de regular la celebració de les juntes de les societats mercantils de manera telemàtica.Recordem que en la legislació prèvia a la pandèmia de covid-19, la Llei de Societats de Capital regulava l’assistència telemàtica a les juntes de les societats anònimes. Això no obstant, amb la declaració de l’estat d’alarma el març de 2020, aquesta regulació va quedar insuficient principalment per dos motius:D’una banda, perquè el precepte en qüestió només fa referència a la celebració de les juntes de les societats anònimes, i, en conseqüència, a aquesta possibilitat només es podien acollir, únicament, les societats anònimes, excloent doncs a les societats de responsabilitat limitada i comanditària per accions.D’altra banda, la disposició exigeix que els estatuts socials contemplin la possibilitat d’assistir a la junta telemàticament. La situació sobrevinguda que va ser l’estat d’alarma va limitar a la vegada a moltes societats anònimes que van quedar desemparades per no preveure als estatuts l’oportunitat de celebrar la junta per mitjans telemàtics.Excepcionalment, al RD Llei 8/2020 de 17 de març de 2020, per esmenar aquestes limitacions, es va estimar la possibilitat de celebrar juntes i assemblees per mitjans telemàtics, encara que els estatuts no haguessin fet cap previsió, fins al 31 de desembre de 2020, estigués vigent o no l’estat d’alarma.Amb el RD Llei 34/2020 de 17 de novembre de 2020, el legislador va preveure un seguit de mesures extraordinàries aplicables al funcionament de la convocatòria de les juntes generals. En aquest cas, donat que moltes societats no van poder modificar els seus estatuts per a poder celebrar la junta general per mitjans telemàtics, es va permetre utilitzar aquests mitjans durant el curs de l’any 2021, independentment de la previsió als estatuts socials i, aparentment, del tipus societari.Ara bé, encara amb les modificacions establertes per la Llei 2/2021, aquestes previsions seguien distingint entre societats anònimes i societats de responsabilitat limitada en regular les juntes telemàtiques.Recentment, amb la publicació de la Llei 5/2021 de 12 d’abril, que entrarà en vigor el pròxim 3 de maig, es modifiquen els articles de la Llei de Societats de Capital relatius a la celebració telemàtica de les juntes, preveient definitivament la celebració de juntes telemàtiques de les societats de capital sense distinció.A més, afegeix la possibilitat d’exercir el dret d’informació dels socis o representants durant la junta, la resposta de les quals es podrà resoldre durant la mateixa o bé per escrit dins dels 7 dies següents a la junta.Així mateix, s’ha introduït un nou article que regula expressament la celebració de les juntes exclusivament telemàtiques.En definitiva, tot i la reforma de la Llei de Societats de Capital, la celebració de juntes telemàtiques s’ha de regular estatutàriament, ja que la singularitat establerta pel RD Llei 34/2020 només és aplicable fins al 31 de desembre del 2021.Més informació: Raquel Álvarez ralvarez@pimec.org
Compartir:

linkedin share button