Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanismes de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera
26/08/2015

Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanismes de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera

El passat 29 de juliol de 2015 es va publicar al BOE la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanismes de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social, mitjançant la qual es modifiquen diferents lleis. Ens centrarem en el capítol segon i en la seva disposició final sisena, relatives al dret laboral. El capítol segon incorpora el Reial Decret 1/2015, de 27 de febrer, de mecanismes de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social. Aquest capítol està compost per dos articles dels quals recollim els aspectes més rellevants: I.     Article 8: Mínim exempt de cotització a la seguretat social per afavorir la creació d’ocupació indefinida Modificacions al traspàs del Reial Decret a Llei: El benefici a la cotització s’entendrà una bonificació quan la contractació indefinida es produeixi amb treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i es compleixin els requisits establerts a l’article 105 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, i una reducció per a la resta de treballadors contractats. Pel que fa a la durada de reducció de la cotització, es computarà a partir de la data d’efectes del contracte i respecte dels celebrats entre l’1 de març de 2015 i el 31 d’agost de 2016. II.    Article 9: Modificació de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom S’afegeix l’article 30 amb títol: “Bonificació a treballadors inclosos en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació”, a la Llei 20/2007, d´11 de juliol: Els treballadors inclosos en el règim especial podran obtenir la bonificació en els següents supòsits: Per atenció de menors de 7 anys que tinguin al seu càrrec. Per tenir al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, en situació de dependència, degudament acreditada. Per tenir al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent, o una discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per cent, quan la discapacitat estigui degudament acreditada, i sempre que aquest familiar no exerceixi una activitat retribuïda. Aquest treballador contractat serà ocupat en l’activitat professional que dóna lloc a l’alta en el Sistema de Seguretat Social del treballador autònom. III.  Disposició Final Sisena: Modificació de la Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’estableix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms. Es modifica: Els treballadors autònoms que compleixin els requisits hauran de sol·licitar el reconeixement del dret a la protecció per cessament de l’activitat. Aquest reconeixement suposarà el naixement del dret a gaudir de la corresponent prestació econòmica a partir del primer dia del mes immediatament següent a aquell en què es va produir el fet causant del cessament d’activitat. Més informació: DEPARTAMENT JURÍDIC I LABORAL Sra. Itziar Ruedas Correu electrònic: iruedas@pimec.org Telèfon: 93 496 45 00
Compartir:

linkedin share button