Llei 24/2015, del 24 de juliol, de patents
26/08/2015

Llei 24/2015, del 24 de juliol, de patents

El passat 25 de juliol de 2015 es va publicar al BOE la Llei 24/2015, del 24 de juliol, de patents. Aquest àmbit ha canviat substancialment des de 1986 i es fa necessària una actualització general de la normativa, per la qual cosa en aquesta ocasió, atès el nombre de preceptes afectats i la naturalesa dels canvis, no n’hi ha prou amb una simple reforma parcial com les realitzades fins la data; per això, a l’entrada en vigor d’aquesta norma quedarà derogada la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents. En l’àmbit internacional diversos factors han contribuït al canvi. Un d’ells és el desplaçament des dels procediments de concessió nacionals als internacionals i el creixement, en nombre i en proporció, de les patents tramitades a través d’aquests últims. Aquesta nova llei s’estructura en XVI títols. A continuació recollim els aspectes més rellevants: Títol I. Disposicions preliminars: S’estableix la unitat de registre en relació amb el principi d´unitat de mercat i la cobertura nacional dels títols i s’amplia la legitimació per sol·licitar-los. Títol II. Patentabilitat: Incorpora modificacions per a les patents europees en fer explícita la possibilitat de patentar substàncies o composicions ja conegudes per al seu ús. Títol III. Dret a la patent i designació de l’inventor: Es manté l’essencial inalterat. Títol IV. Invencions realitzades en el marc d’una relació d’ocupació o de serveis: No varia la seva regulació. Títol V. Sol·licitud i procediment de concessió: S’inclou la sol·licitud de la patent i els procediments de concessió, oposició i recursos, les normes d’aplicació sobre certificacions complementàries i les disposicions generals. Entre els requisits de la sol·licitud s’incorpora l’obligació d’informar sobre l’origen geogràfic o la font de procedència de la matèria biològica a què la invenció es refereix. Una altra novetat és el reconeixement de la prioritat interna. En el sistema de concessió es torna a l’examen previ o substantiu de novetat i activitat inventiva com a únic sistema de concessió de patents. Aquest examen tindrà per objecte comprovar que es compleixen tots els requisits. També incorpora modificacions en el procediment buscant un model més integrat amb l’objectiu de passar directament a la fase de cerca per a totes les sol·licituds, de manera que s’accelera el procés. Finalment, s’harmonitzen les regles generals sobre el procediment i informació dels tercers amb les establertes en matèries comunes per les altres modalitats de Propietat Industrial. Títol VI. Efectes de la patent i de la sol·licitud de la patent: Pràcticament no hi ha canvis. Títol VII. Accions per violació del dret de la patent: Ja va ser actualitzat en reformes anteriors. Títol VIII. La sol·licitud de la patent i la patent com a objecte del dret de propietat: S’inicia amb els principis generals de dret registral, com són el de publicitat, la qualificació registral basada en la legalitat i l’efecte de tancament registral que és propi del principi de prioritat. Títol IX. Obligació d’explotar la invenció i requisits per a la concessió de llicències obligatòries: Es modifica la possibilitat d’interrompre l’explotació limitada a un any en  lloc dels tres anteriors, termini que resultava injustificadament llarg quan l’explotació es desvincula de la fabricació en el país. Títol X. Nul·litat, revocació i caducitat de la patent: Es produeix alguna modificació derivada de la seva adaptació a normes posteriors a les quals s’al·ludeix: Se suprimeix la prohibició d’anul·lar parcialment una reivindicació. La rehabilitació de les patents caducades se substitueix per la possibilitat més àmplia i menys rígida. Títol XI. Patents d’interès per a la defensa nacional: S’introdueixen alguns canvis amb l’objectiu de permetre la continuïtat de la tramitació mentre el règim es mantingui i de concretar les condicions que permetin presentar les sol·licituds a l’estranger. Títol XII. Jurisdicció i normes processals: Es reconeix la legitimació per a l’exercici de les accions. A més, s’ocupa de la conciliació en matèria d’invencions de treballadors i de l’arbitratge i de la mediació com a mecanismes per a la solució extrajudicial de controvèrsies. Títol XIII. Models d’utilitat: Es manté el plantejament actual basat en el model sui generis i no en el de patent simplificada, amb alguns canvis: La primera novetat és l’equiparació de l´estat de la tècnica rellevant amb l’exigit per a les patents. S’amplia l’àmbit del que pot protegir-se com a model d’utilitat. Títol XIV. Aplicació dels convenis internacionals: Aquest títol és una novetat i fa referència a l’aplicació a Espanya del conveni sobre concessions de patents europees. Títol XV. Representació davant l’oficina espanyola de patents i marques: Les normes sobre representació, agents i mandataris ja van ser revisades en el seu moment pel Reial Decret 8/1998, de 31 de juliol. Títol XVI. Taxes i anualitats: S’actualitzen i reordenen les normes sobre taxes i el seu règim de reemborsament, recàrrecs, manteniment i exempcions i s’estableix una reducció d’un 50 per cent de les taxes abonades per sol·licitud.   Per a més informació, posa’t en contacte amb nosaltres. No dubtis a plantejar-nos les teves necessitats, t’informarem dels serveis amb els quals podem ajudar la teva empresa: DEPARTAMENT JURÍDIC I LABORAL Sra. Itziar Ruedas Correu electrònic: iruedas@pimec.org Telèfon: 93 496 45 00
Compartir:

linkedin share button