L’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès convoca subvencions per fomentar i reactivar la contractació a les empreses
17/04/2024

L’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès convoca subvencions per fomentar i reactivar la contractació a les empreses

L’objecte d’aquestes bases és regular les condicions i el procediment que han de regir la concessió dels ajuts per “fomentar i reactivar la contractació a les empreses” de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. Es poden presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que faci una activitat econòmica a les Franqueses del Vallès, així com les persones emprenedores acompanyades pel servei de creació d’empreses del municipi i que facin la seva activitat a les Franqueses del Vallès i que tinguin la capacitat legal per subscriure un contracte laboral a una persona o persones en situació d’atur apuntades al Servei Local d’Ocupació prèvia gestió de l’oferta.  El nombre de contractes a presentar per cada persona física o jurídica beneficiària és de dos contractes com a màxim.  La dotació pressupostària per aquestes bases és d’un import total de 50.000 €:
  • 20.000 € consignats a l’aplicació pressupostària número 09 2411 48018 del pressupost vigent d’aquesta corporació.
  • 30.000 € atorgats en el marc dels Plans Locals d’ocupació 2024 de la Diputació de Barcelona (imputació de despeses fins a 31 de desembre de 2024).
Són subvencionables els contractes indefinits i temporals (d’acord amb la normativa laboral vigent) amb una durada mínima de 6 mesos, realitzats entre l’1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024.  La jornada de treball mínima de la contractació serà del 50% de la jornada, 20 hores setmanals.  L’import màxim mensual de la subvenció serà de 1.000 € per a contractacions de 40 hores setmanals durant 6 mesos. Per a jornades inferiors a les 40 h, l’import de subvenció mensual serà la part proporcional. L’import de l’ajut no podrà superar en cap cas l’import del cost de la contractació, entès com a salari brut més seguretat social. No seran subvencionables els costos generats pel personal durant períodes de baixa laboral, retribucions per hores extraordinàries, pagaments en espècie, vacances no efectuades, dietes i indemnitzacions per mort, acomiadament, suspensió, cessament i percepcions per matrimoni. En cas de finalització del contracte abans de transcorreguts els 6 primers mesos consecutius de vigència del contracte aquesta contractació no serà objecte d’aquesta subvenció. Terminis i lloc per presentar les sol·licituds: La convocatòria restarà oberta fins a 31 de desembre de 2024 o fins a exhaurir la dotació pressupostària corresponent. La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). La sol·licitud de subvenció es presentarà de forma telemàtica a través del document de sol·licitud normalitzat disponible de la seu electrònica de l’Ajuntament de les Franqueses (https://lesfranqueses.eadministracio.cat). Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal disposar d’un certificat digital qualificat de vàlid i vigent. Consulta les bases aquí: SUBVENCIÓ PER FOMENTAR I REACTIVAR LA CONTRACTACIÓ  Més informació: marrabal@pimec.org
Compartir:

linkedin share button