Interrupció en la durada dels contractes temporals inclosos en els ERTO
02/04/2020

Interrupció en la durada dels contractes temporals inclosos en els ERTO

El RDL 9/2020, de 27 de març, adopta un seguit de mesures complementàries per pal·liar els efectes derivats del Covid-19, també en l’àmbit laboral. Una d’aquestes mesures es refereix a la contractació temporal.Com que es considera que la situació d’emergència derivada de la crisi sanitària constitueix un factor excepcional, que impedeix continuar amb el treball temporal, es decreta una mesura d’interrupció del còmput del termini de durada i vigència dels contractes temporals perquè aquests puguin desplegar la seva eficàcia en relació amb el termini pel qual es van pactar dins la seva durada màxima legal.L’article 5 del RDL 9/2020 disposa que la suspensió dels contractes temporals per les causes previstes als articles 22 i 23 del RDL 8/2020, inclosos els formatius, els de relleu i interinitat, suposa la interrupció del còmput tant de la durada d’aquests contractes com dels períodes de referència equivalents al període suspès.Així doncs, el RDL 9/2020 no assenyala que les causes de força major, o les econòmiques, tècniques, organitzatives o de la producció relacionades amb el Covid-19 constitueixin un pressupòsit habilitat perquè les parts puguin procedir directament a la suspensió dels contractes de treball temporals. Per contra, el RDL 8/2020 remet a les suspensions de contractes decidides per l’empresa, prèvia constatació de la força major per l’Autoritat Laboral competent, o prèvia la tramitació del període consultiu i negociador. Per tant, la paralització dels efectes de les obligacions recíproques de les parts del contracte temporal requereix que concorrin les causes i que s’hagin seguit les normes de procediment expressades. És per a aquests supòsits i condicionants que s’estableix que la suspensió té també un efecte addicional, i excepcional, d’interrompre el còmput del termini de vida o de durada del contracte temporal.La norma es refereix als contractes temporals en general, tot i que s’especifica que s’hi inclouen els formatius, els de relleu i interinitat.La interrupció del còmput significa que el temps de suspensió del contracte no compta a l’efecte de determinar ni els terminis de vigència pactats ni els terminis màxims de durada. Així mateix, tot i que la norma no ho explicita, sembla lògic concloure que el temps de suspensió no compta tampoc a l’efecte de computar els terminis de trenta i de vint-i-quatre mesos que es preveuen en l’aplicació de la regla limitadora de la concatenació de contractes temporals en els supòsits de l’article 15.5 de l’Estatut dels Treballadors.Treballadors temporals no inclosos en un ERTO En el cas dels treballadors temporals no inclosos en un ERTO promogut per l’empresa, sigui per força major o per causes relacionades amb el Covid-19, els seus contractes de treball no poden ser suspesos unilateralment per l’empresa. Per tant, l’empresa tindrà l’obligació de pagar el salari en tot cas.El còmput de la durada del contracte temporal no inclòs en l’ERTO no s’interromp, de manera que quan expiri la seva durada màxima caldrà comunicar-ne la finalització sense que això suposi infracció de la prohibició. Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).  
Compartir:

linkedin share button