Instrucció 16/2020, de 15 de juliol, de la Secretaria General sobre els procediments administratius
15/07/2020

Instrucció 16/2020, de 15 de juliol, de la Secretaria General sobre els procediments administratius

La Generalitat de Catalunya va publicar ahir, 15 de juliol de 2020, la Instrucció 16/2020, de 15 de juliol, mitjançant la qual es resolen els dubtes i es clarifiquen els procediments administratius per a la tramitació d’expedients de regulació d’ocupació per causa de força major davant de les noves situacions excepcionals que s’estan donant arreu de Catalunya derivades de la covid-19.És el Reial Decret-Llei 24/2020, de 26 de juny, el qual, en el punt segon de la seva disposició addicional primera, estableix la possibilitat que, davant de noves restriccions que impedeixin el desenvolupament normal de l’activitat, es pugui autoritzar un nou expedient de regulació per força major.La Instrucció es publica en el marc de les noves restriccions establertes a la RESOLUCIÓ SLT/1698/2020, de 15 de juliol, per la qual s’adopten noves mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre; i la RESOLUCIÓ SLT/1699/2020, de 15 de juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 als barris de la Torrassa, la Florida i Collblanc de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.A continuació destaquem les qüestions jurídiques més rellevants de la nova llei, la qual entra en vigor el mateix dia de la seva publicació:En primer lloc, cal assenyalar que aquest procediment només s’haurà de tramitar per a aquelles empreses afectades per les Resolucions abans esmentades i que hagin procedit a la renúncia total a un expedient de regulació temporal d’ocupació previ. Per tant, les empreses que segueixin aplicant un expedient de regulació d’ocupació en virtut del Reial Decret-Llei 8/2020 no poden presentar un nou expedient de regulació per causes de força major en virtut d’aquesta norma, en tant que mantenen actiu un expedient de regulació temporal d’ocupació vigent.Pel que fa al procediment a seguir davant l’Autoritat Laboral per tramitar aquesta nova sol·licitud, serà el regulat a l’article 47.3 de l’Estatut dels Treballadors i a l’article 31 del Reial Decret 1483/2012.Aquest procediment s’inicia amb la presentació telemàtica d’aquest formulari. S’ha de sol·licitar la constatació de l’existència de força major via Canal Empresa.Serà necessari revisar la memòria explicativa de les circumstàncies per comprovar que la causa s’ajusta als supòsits de força major, especificats a les Resolucions anteriorment esmentades. A més, serà imprescindible emplenar la informació de la mesura concreta que vol implementar l’empresa, ja sigui de suspensió o de reducció, així com el detall de les persones treballadores afectades.Convé recordar que, en el cas que hi hagi representació legal de persones treballadores, es traslladi a aquestes l’informe explicatiu de les causes i la seva documentació acreditativa. Aquest fet també s’haurà d’indicar quan es presenti l’expedient a l’Autoritat Laboral.Un cop remès l’expedient a l’Autoritat Laboral, aquesta comprovarà la memòria explicativa i la documentació acreditativa, i procedirà en tots els casos a sol·licitar informe a Inspecció de Treball, el qual és preceptiu. En tot cas, el termini de resolució és de 5 dies hàbils a partir de la presentació de l’expedient, i el silenci és positiu.La data dels efectes de la mesura sol·licitada serà la del fet causant de la força major, que s’ha d’entendre que és l’obligació de tancament imposada per les Resolucions anteriorment referenciades, o el moment efectiu de suspensió o reducció de jornada si es considera que és un altre.Pel que fa a la durada, al formulari caldrà indicar una data inicial i una previsió de data final, tot i que no s’haurà d’exhaurir el període que inicialment s’hagi autoritzat.El programa de recepció, gestió i evacuació dels expedients és el Tramitador d’Expedients Interadministratius (“TEI”) de la Finestreta Única Empresarial de la Generalitat de Catalunya; per a això s’ha confeccionat un formulari simplificat que carrega automàticament les dades de l’empresa a una resolució tipus específica.Totes les notificacions s’han de fer electrònicament pel canal habilitat, i en absència del compliment d’aquest requisit s’instarà l’Administració a fer-ho a través d’aquest enllaçPer últim, cal tornar a recordar que les empreses que no hagin procedit a la renúncia total dels expedients de regulació temporal d’ocupació per força major no hauran de fer el tràmit anteriorment descrit perquè l’ERTO sol·licitat segueix desplegant tots els seus efectes. Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus. 
Compartir:

linkedin share button