Implantació del nou sistema de liquidació directa al sistema Red
09/02/2015

Implantació del nou sistema de liquidació directa al sistema Red

Mitjançant la Llei 34/2014, de 26 de desembre, de mesures en matèria de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social, s’ha establert un nou sistema de liquidació de quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, en virtut del qual la Tresoreria General de la Seguretat Social haurà de determinar directament la cotització corresponent a cada treballador, a sol·licitud del subjecte responsable del seu ingrés i quan les dades que aquest hagi de facilitar permetin realitzar el càlcul de la liquidació. El nou Sistema de Liquidació Directa de quotes s’implantarà de forma progressiva i substituirà el tradicional model d’autoliquidació. El sistema de liquidació simplificada de quotes actual i el nou conviuran durant un període transitori fins que s’hagi dut a terme la implantació definitiva del nou sistema de liquidació directa. A partir del 15 de gener de 2015, la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà començar a notificar a les empreses, de forma electrònica, la seva incorporació al Sistema de Liquidació Directa, d’acord amb el procediment establert en l’Ordre ESS/485/2013, de 26 de març, per la qual es regulen les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics en l’àmbit de la Seguretat Social mitjançant resolució dipositada a la seu electrònica d’aquesta. El Sistema de Facturació Directa exigeix el coneixement, en el mínim termini possible, de totes les dades que afecten el càlcul de la cotització. Per això, la comunicació de les baixes i les variacions de dades s’haurà de notificar a la Seguretat Social el mateix dia en què es produeixin. Per a més informació: DEPARTAMENT JURÍDIC I LABORAL Sra. Ivette Izquierdo Tel 93 496 45 00 ivetteizquierdo@pimec.org
Compartir:

linkedin share button