Guia per a la gestió de la pròrroga de prestacions extraordinàries dels ERTO
08/10/2021

Guia per a la gestió de la pròrroga de prestacions extraordinàries dels ERTO

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha publicat la guia per a la tramesa de la pròrroga de les prestacions dels ERTO, del RD-llei 18/2021, de 28 de setembre, que es resumeix en els següents punts: 1.- Prestació d’atur per ERTO covid vigents a 30/09/2021, situació el mes d’octubre de 2021.Les prestacions del mes d’octubre es prorrogaran automàticament fins al 31/10/2021. 2.- Prestació d’atur per ERTO covid, situació el novembre de 2021Les prestacions extraordinàries per ERTO covid quedaran en situació de baixa a 31/10/2021.Perquè les persones treballadores a les quals s’estigui aplicant mesures d’afectació puguin percebre la prestació en el període comprès entre l’01/11/2021 i el 28/02/2022, les entitats, empreses i persones professionals per compte propi hauran de:Sol·licitar a l’autoritat laboral la pròrroga, tant si és FM com ETOPTermini: 1 al 15 d’octubre de 2021. L’autoritat laboral té 10 dies hàbils des de la sol·licitud per a emetre una resolució. En cas de no emetre’s la resolució, i un cop transcorregut el termini, es considerarà estimat per silenci administratiu. Presentar sol·licitud col·lectiva de les prestacions al SEPE.Termini: 15 dies hàbils següents a l’1 de novembre o 15 dies des de la resolució de l’autoritat laboral o del certificat del silenci administratiu, si és posterior.S’han d’incloure les persones treballadores que estiguin en situació d’incapacitat temporal en el moment de remetre la sol·licitud col·lectiva. No s’han d’incloure altres casos de suspensió.Es tramita a la seu electrònica, secció EMPRESAS/PROTECCIÓN POR DESEMPLEO-CERTIFIC@2/ SOLICITUD COLECTIVANomés es poden incloure les persones treballadores que estiguin en la relació de persones afectades en el llistat inicial de l’expedient remès a l’autoritat laboral. Comunicar períodes activitat.Terminis:Setembre 2021: 1 al 20 d’octubre de 2021.Octubre 2021: 1 al 20 de novembre de 2021.Novembre 2021: 1 al 20 de desembre de 2021.Desembre 2021: 1 al 20 de gener de 2022.Gener de 2021: 1 al 20 de febrer de 2022.Febrer de 2021: 1 al 20 de març de 2022 Forma: s’han d’enviar els fitxers XML de totes les persones treballadores incloses en l’ERTO i que hagin tingut inactivitat total o parcial en el mes en curs.Es mantenen les mateixes regles amb relació als DAE, IT, VACANCES, etc. Enviar la resta d’informació al Ministeri de Treball, Ocupació i Seguretat Social, Tresoreria General de la Seguretat Social i a Inspecció de Treball i Seguretat Social. Termini: 5 dies des de la notificació de la resolució de l’autoritat laboral o de l’estimació per silenci administratiu.S’han de seguir remetent les modificacions en el calendari i horari de treball, en virtut de l’article 298, TRLGSS i OM ESS 982/2013 (PROCERE) 3.- ERTO covid FM o ETOP iniciats entre l’01/10/21 i el 31/10/21Els ERTO iniciats en els mencionats períodes es regiran per la normativa vigent. En ambdós casos, les prestacions que es reconeguin quedaran tancades a 31/10/2021.Per a prorrogar les prestacions se seguirà la tramitació del nou reial decret-llei 18/2021. 4.- Nous ERTO covid iniciats a partir del novembre 2021Un cop autoritzat el nou ERTO per l’autoritat laboral, sigui per silenci administratiu o per resolució expressa, es podran enviar les sol·licituds col·lectives mitjançant el canal certific@2.En cas que fos un trànsit entre dos ERTO FM per impediment i/o limitació de l’activitat, o a l’inrevés, no caldrà remetre nova sol·licitud col·lectiva de prestacions.Sí que caldrà enviar nova sol·licitud col·lectiva en el cas de transitar d’un ERTO FM a un ERTO ETOP. 5.- Prestació extraordinària a persones treballadores fixes discontínuesEs prorroga la prestació extraordinària per a persones amb un contracte fix discontinu fins al 28/02/2022. L’empresa haurà de tramitar la sol·licitud col·lectiva per a fixos discontinus (Excel blau).Nota: si la persona treballadora està en inactivitat per ERTO COVID i no per fi de campanya, la persona en qüestió haurà de cobrar la prestació per ERTO i no la prestació extraordinària per finalització de campanya. Enllaç a la guia bàsica de tramitació del SEPE  Senwei Zhouszhou@pimec.org
Compartir:

linkedin share button