Granollers: subvencions per a l'eficiència energètica o energies renovables
25/07/2022

Granollers: subvencions per a l’eficiència energètica o energies renovables

L’Ajuntament de Granollers aprova inicialment les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions a les inversions per millorar l’ef
L’objecte és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Granollers a través del Servei de Promoció Econòmica destinat a finançar les despeses d’inversió realitzades per les empreses que tinguin com a objectiu:• Millorar l’eficiència energètica dels processos de producció, de les instal·lacions i de les edificacions.• Generar energia renovable als centres de treball. Se subvencionaran les despeses d’inversió de caràcter inventariable que tinguin un pressupost total superior a 5.000,00 € (IVA exclòs). Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat: • Lluitar contra el canvi climàtic. • Reduir les emissions de CO₂ a l’atmosfera. • Descarbonitzar l’economia.  Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar a finançar projectes/actuacions implementades durant el període comprés entre el dia 1 de juny de 2022 i el 30 de juny de 2023.  Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar o hagin dut a terme l’activitat que fomenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: a) Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que tinguin el centre de treball on es realitza la inversió localitzada al municipi de Granollers. b) Les persones físiques que siguin residents a Granollers o que el local declarat de la seva activitat econòmica estigui localitzat a Granollers a 1 de gener de 2022. Les inversions objecte de la subvenció hauran d’estar acreditades a través de: • Un procés d’auditoria energètica que compleixi amb l’establert al RD 56/2016 i RD 390/2021. • Un sistema de gestió energètica ISO 50.001. • Un informe signat per una persona experta en energia, que haurà d’estar acreditada en alguna de les següents certificacions, reconegudes per l’Institut Català d’Energia: Expert/a en auditories energètiques (Certificat pel Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona)Auditor/a energètic/a CEA® i Gestor/a energètic/a CEM® o Auditor/a energètic/a en indústria i edificació (Centro de Investigación de recursos y consumos energéticos)  El termini de presentació de les sol·licituds serà de 30 dies naturals a partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de la convocatòria de la subvenció al BOPB.  L’Òrgan competent podrà acordar la pròrroga del termini de presentació de sol·licituds sense necessitat de nova publicació al BOPB.  L’eventual pròrroga del termini de presentació de sol·licituds es farà pública a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament.  Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida al punt 5 s’hauran de presentar al Registre de l’Ajuntament de Granollers: a) Telemàticament, mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat per l’interessat o pel representant legal de l’entitat. b) En el cas que la sol·licitud sigui a nom d’una persona física, també, es podrà presentar per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat per l’interessat o pel seu representant legal, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del carrer Sant Josep, 7, en horari d’obertura al públic, sol·licitant cita amb anterioritat mitjançant el web: https://citaprevia.gestorn.com/granollers/#nbb Aquí podeu consultar la publicació al BOPB.  Més informació: marrabal@pimec.org 
Compartir:

linkedin share button