Granollers publica les bases específiques reguladores de l'atorgament de subvencions per a la contra
19/04/2022

Granollers publica les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions per a la contra

L’Ajuntament de Granollers aprova les bases reguladores de les convocatòries de subvencions per a la contractació de persones desocupades i pel foment de l’emprenedoria de l’any 2022.La finalitat d’aquestes subvencions és la de contribuir a reduir la taxa d’atur de la població de Granollers, fomentant l’ocupació de qualitat, i afavorint la consolidació i el creixement de l’activitat emprenedora al municipi.Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, sempre que no tingui deutes amb l’Ajuntament, amb l’Agència Tributària, ni amb Tresoreria General de la Seguretat Social. Disposi d’una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits vinculats a aquesta convocatòria de subvenció i ser titular d’un compte bancari on fer el pagament de la subvenció.Per a assolir aquesta finalitat s’estableix dues línies de subvenció: LÍNIA 1: Subvenció a la contractació durant 12 mesos de persones desocupades.LÍNIA 2: Subvenció al foment de l’emprenedoria.Es pot presentar a aquesta LÍNIA 1 qualsevol persona, física o jurídica, de naturalesa privada, que executi una activitat econòmica i tingui capacitat legal per subscriure un contracte laboral.Tingui el domicili social o centre de treball al Vallès oriental.Estigui donat/da d’alta al cens d’activitats econòmiques de l’Agència Tributària i hagi contractat una persona desocupada, seleccionada lliurement per l’empresa mitjançant qualsevol modalitat de contracte laboral, en el període comprés entre el dia 1 d’octubre de 2021 i el dia que finalitzi el termini per presentar la sol·licitud d’aquesta subvenció.La persona contractada ha de complir els següents requisits:Estar empadronada a Granollers amb una antiguitat mínima de sis mesos anteriors a la data de contractació.Estar desocupada el dia abans de la data d’inici del contracte laboral.No haver estat contractada a la mateixa empresa, en els 6 mesos anteriors a la data d’inici de la contractació per la qual se sol·licita la subvenció. Es pot presentar a aquesta LÍNIA 2 qualsevol persona física, de naturalesa privada, que iniciï una activitat econòmica, de manera individual o col·lectiva, reunint els requisits següents:Que estigui desocupada el dia abans de l’inici de l’activitat empresarial.Que l’activitat econòmica s’hagi donat d’alta en el període comprés entre el dia 1 d’octubre de 2021 i el dia que finalitzi el termini per presentar la sol·licitud d’aquesta subvenció.S’entendrà com a data d’inici de l’activitat econòmica, la que figuri com a data d’alta en el Règim Especial del Treball Autònom a la Tresoreria General de la Seguretat Social o mutualitat del col·legi professional corresponent.Que estigui empadronada a Granollers, amb una anterioritat mínima de 6 mesos abans de la data d’inici de l’activitat econòmica o que l’activitat econòmica estigui localitzada al municipi de Granollers.No haver percebut una subvenció, d’aquesta mateixa línia, a les convocatòries dels 2 anys anteriors.La presentació del formulari de sol·licitud de la subvenció acompanyat de la resta de documentació s’haurà de realitzar per mitjans telemàtics a la seu electrònica de l’Ajuntament de Granollers.En el cas que la persona beneficiària de la sol·licitud sigui una persona física, també es podrà presentar presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del carrer Sant Josep, núm. 7, en horari d’obertura al públic, sol·licitant cita amb anterioritat mitjançant el web: https://citaprevia.gestorn.com/granollers/#nbb  Més informació: marrabal@pimec.org
Compartir:

linkedin share button