El govern de l'Estat aprova el Reial decret llei amb mesures econòmiques i socials
27/12/2022

El govern de l’Estat aprova el Reial decret llei amb mesures econòmiques i socials

El dia 28 de desembre de 2022 s’ha publicat el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i altres situacions de vulnerabilitat. https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22685.pdfLes principals mesures incloses dins el Reial decret llei són les següents:Mesures per reduir els preus dels alimentsEl Govern ha acordat eliminar l’IVA dels aliments bàsics, que passen del 4% al 0%, mentre que l’oli i les pastes alimentàries passen del 10% al 5%, durant els pròxims 6 mesos.Amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i vigència fins al 30 de juny de 2023:1. S’aplicarà el tipus del 5 % de l’impost sobre el valor afegit als lliuraments, les importacions i les adquisicions intracomunitàries dels productes següents:a) Els olis d’oliva i llavors.b) Les pastes alimentàries.2. S’aplicarà el tipus del 0 % de l’impost sobre el valor afegit als lliuraments, les importacions i les adquisicions intracomunitàries dels productes següents:a) El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.b) Les farines panificables.c) Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.d) Els formatges.e) Els ous.f) Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi alimentari i les disposicions dictades per desenvolupar-lo.No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 4 % a partir del dia 1 del mes de maig del 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5, 5 %.3. La reducció de l’IVA s’ha d’aplicar íntegrament al consumidor, sense que es pugui incrementar el marge de benefici empresarial. Pròrroga de la moratòria comptableEs prorroga durant els exercicis 2022, 2023 i 2024 la moratòria comptable, és a dir, la no consideració de les pèrdues sofertes el 2020 i 2021 com a causa de dissolució per pèrdues prevista a la Llei de Societats de Capital, amb l’objectiu de permetre que les empreses viables puguin disposar d’un termini suficient i definitiu per normalitzar la seva situació. En matèria d’habitatgeEn matèria d’habitatge es prorroga la limitació del 2% de l’increment del preu dels lloguers per al 2023 i s’introdueix una pròrroga extraordinària de les condicions vigents dels contractes de lloguer de fins a sis mesos, des de la data de finalització.També s’amplia fins al 30 de juny la suspensió dels procediments de desnonament i llançament per a persones vulnerables sense alternativa d’habitatge. Ajuts per a sectors La norma aprovada reemplaça la bonificació general de 20 cèntims per litre de benzina per mesures més específiques adreçades a fomentar l’ús del transport públic i per ajuts a sectors més dependents de l’ús dels carburants més exposats a les fluctuacions de preus.Addicionalment, s’hi inclouen ajudes específiques per als sectors més dependents dels preus dels carburants com transport, agricultura i pesca.Per als transportistes que usin gasoil professional s’estableix una ajuda de 20 cèntims durant tres mesos i de 10 cèntims per un període addicional de tres mesos que es gestionarà com a devolució mensual per part de l’Agència Tributària.Per als titulars d’una autorització de transport (autobusos, taxis, ambulàncies, VTC i mercaderies) s’estableix una ajuda directa pel consum estimat per a sis mesos, que serà de 300 a 3.690 euros.Per al sector agrari s’aprova una ajuda extraordinària i temporal fins al 30 de juny per als titulars d’explotacions agràries de fins a 20 cèntims per cada litre de gasoil adquirit el 2022 i destinat exclusivament a l’ús agrari pel qual el beneficiari obtingui la devolució de les quotes de l’impost sobre hidrocarburs.Per al sector de la pesca, s’estableix una ajuda directa als pesquers en funció del calador (nacional o internacional), la modalitat i l’eslora del vaixell. Els ajuts aniran des de 1.100 euros fins a 300.000 euros per vaixell.S’aproven ajuts addicionals per reduir la incidència en els preus dels aliments de l’augment dels costos de producció derivats de l’alça de preus dels fertilitzants. Per fer-ho, s’articula un ajut directe per l’ús de fertilitzants que es calcularà per hectàrea en funció de la grandària de l’explotació i del tipus de cultiu. Finalment, es prorroga durant sis mesos l’exempció de les taxes pesqueres.Per a les indústries gas intensives s’aprova una línia específica, amb una dotació de 500 milions d’euros, dins de la Línia d’Avals d’Ucraïna gestionada per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), amb què les empreses gasintensives disposaran de préstecs amb un aval de fins al 90% per mitigar els seus actuals problemes de liquiditat i avançar en la descarbonització i l’eficiència energètica d’aquest important sector, en línia amb la posada en marxa del nou PERTE de Descarbonització de la Indústria. A més, s’estableix un esquema d’ajudes directes per 450 milions d’euros per a aquelles empreses que han patit un impacte més gran de la pujada del preu del gas, com les del sector ceràmic.Així mateix, es prorroga fins al 30 de juny del 2023 la reducció del 80% dels peatges per als consumidors electrointensius, per continuar garantint la competitivitat d’aquesta indústria. També s’amplia fins al juny el límit al preu del Gas Liquat del Petroli i del gas butà, i es prorroga durant l’hivern 2023-2024 l’exempció dels cànons d’emmagatzematges subterranis del gas. S’amplia la protecció als col·lectius vulnerablesEl Reial decret llei inclou també el manteniment de les principals mesures per protegir les famílies i els col·lectius vulnerables i garantir l’accés als subministraments bàsics.Amb aquest objectiu, s’aproven ajudes per continuar protegint les famílies, entre les quals destaca un xec de 200 euros per a famílies de classe mitjana treballadora destinat a compensar la pujada de preus de l’alimentació. Aquesta mesura podrà alleujar fins a 4,2 milions de llars amb rendes de fins a 27.000 euros anuals.Així mateix, el 2023 es prorroga l’increment del 15% de l’import de l’Ingrés Mínim Vital i de les pensions no contributives.S’amplia també, fins al 31 de desembre de 2023, la prohibició de tallar els subministraments bàsics, llum, aigua i gas, a consumidors vulnerables, alhora que es manté per a aquest col·lectiu el descompte a la factura elèctrica a través del bo social. Deducció per maternitatEl Reial decret llei incorpora també una modificació legislativa per aclarir el dret a continuar percebent la deducció per maternitat a l’impost sobre la renda de les persones físiques a partir de l’1 de gener de 2023, encara que algun dels progenitors tingués dret al complement d’ajuda per a la infància respecte del mateix descendent. Foment del transport públic S’estén durant tot el 2023 la gratuïtat del transport públic estatal ferroviari i terrestre de rodalies, rodalies i mitjana distància. L’Estat bonificarà el 30% del transport públic urbà i interurbà per a totes aquelles comunitats autònomes o ajuntaments que bonifiquin, alhora, el 20% del preu.Es prorrogaran durant tot l’any 2023 les bonificacions per a transport de viatgers per ferrocarril incloent-hi la gratuïtat en rodalies i mitjana distància. Així mateix, des de l’1 de febrer fins al 30 de juny, s’amplia del 50 al 100% la bonificació del bitllet multiviatge d’autobús per a les línies competència de l’Estat. Més informació: cmas@pimec.org
Compartir:

linkedin share button