El Govern estatal fixa la prevalença del conveni autonòmic, sempre que les condicions siguin més fav
20/12/2023

El Govern estatal fixa la prevalença del conveni autonòmic, sempre que les condicions siguin més fav

El Govern ha modificat l’Estatut dels Treballadors per introduir la prioritat aplicativa dels convenis col·lectius i acords interprofessionals de l’àmbit a
El Reial decret aprovat per reformar el subsidi de desocupació aprovat aquest dimarts pel Govern i publicat aquest dimecres al BOE recull, entre d’altres, la modificació dels apartats 3 i 4 de l’article 84 de l’Estatut dels Treballadors.Així, s’assenyala que “els sindicats i les associacions empresarials que reuneixin els requisits de legitimació dels articles 87 i 88, podran negociar convenis col·lectius i acords interprofessionals a la comunitat autònoma que tindran prioritat aplicativa sobre qualsevol altre conveni sectorial o acord d’àmbit estatal, sempre que aquests convenis i acords obtinguin el suport de les majories exigides per constituir la comissió negociadora en la corresponent unitat de negociació i la seva regulació resulti més favorable per a les persones treballadores que la fixada als convenis o acords estatals”.Aquesta modificació entra en vigor aquest dijous i, tal com s’estableix a la disposició final novena de la norma, suposa que aquests convenis tindran prioritat aplicativa sobre qualsevol altre conveni sectorial o acord d’àmbit estatal.PIMEC celebra aquesta modificació de l’Estatut dels Treballadors per donar prevalença als convenis col·lectius autonòmics. El president de l’entitat, Antoni Cañete, recorda que es tracta d’una reivindicació històrica de les mipimes catalanes i espera que aquesta mesura serveixi per millorar l’adaptació de les condicions laborals al mercat de treball català.Aquesta modificació legislativa marca un pas molt significatiu en l’àmbit laboral i especialment en la negociació col·lectiva a Catalunya, ja que ofereix un marc regulador adaptat a la diversitat de condicionants i potencialitats de cada territori, així com a les diferents realitats del teixit productiu català, marcat per un dinamisme molt important.  En aquest sentit, PIMEC reclama que aquesta mesura serveixi per reforçar la negociació col·lectiva de Catalunya i els espais de diàleg i concertació que permetin dissenyar les millors propostes i condicions laborals per tal d’adequar-les a les particularitats territorials, reconeixent l’heterogeneïtat existent en el teixit empresarial, conformat especialment per mipimes, i laboral del país.Recordem que PIMEC va recollir aquesta petició en el seu document de propostes per a les Eleccions Generals del 23 J i va ser una de les reclamacions de l’entitat durant les negociacions de la darrera Reforma Laboral i de l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC).Això no obstant, pel que fa a l’apartat 4 de l’article 84 de l’Estatut dels Treballadors, considerem que debilita el paper i la capacitat negociadora dels agents socials al restringir les matèries que poden ser objecte de negociació en l’àmbit de la comunitat autònoma dificultant així l’adaptació de les condicions laborals al mercat de treball en les matèries restringides.És per aquest motiu que PIMEC proposarà millores legislatives en el tràmit parlamentari, amb l’objectiu que matèries com el període de prova, les modalitats de contractació, la classificació professional, la jornada màxima anual de treball, el règim disciplinari, les normes mínimes en matèria de PRL i la mobilitat geogràfica puguin ser negociables en l’àmbit de la comunitat autònoma.  Més informació: smiro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button