Preguntes més freqüents sobre l’aplicació del RDL 10/2020 que regula el permís retribuït recuperable
29/03/2020

Preguntes més freqüents sobre l’aplicació del RDL 10/2020 que regula el permís retribuït recuperable

Resolem els dubtes sobre l’aplicació del Reial Decret llei 10/2020 , de 29 de març de 2020 mitjançant el qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el Covid 19. El reial decret regula un permís retribuït recuperable per tot el personal laboral per compte aliè, de caràcter obligatori i limitat en el temps. Pots consultar el BOE fent clic aquí.  1) Quin és el període de vigència d’aquest permís? Del 30 de març al 09 d’abril tots dos dies inclosos.2) A quines persones treballadores afecta el permís?A totes les persones treballadores que prestin serveis en empreses o entitats de sector públic o privat si la seva activitat no ha estat paralitzada a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma establerta en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març.3) Es pot establir una activitat mínima indispensable en les empreses obligades per aquest Reial Decret?Sí, en el cas que sigui necessari es podrà establir un número minin de plantilla o torns de treball estrictament imprescindibles amb la finalitat de mantenir l’activitat indispensable. La referència serà la plantilla i l’activitat que es mantingui un cap de setmana ordinari o en festius.4) En quins supòsits es pot treballar el dia 30 de març?En aquells supòsits en què resulti impossible interrompre de forma immediata l’activitat, amb l’única finalitat de dur a terme les feines imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït sense perjudicar de forma desproporcionada la represa de l’activitat empresarial. 5) Les activitats de transport que facin un servei a la data d’entrada en vigor del RD poder finalitzar els seus recorreguts i entregues?Si, aquestes persones treballadores iniciaran el permís retribuït quan finalitzin el viatge en curs i el retorn corresponent. Per tant podran realitzar les descàrregues corresponents i tornar al seu lloc d’origen. 6) Les empreses que hagin sol·licitat un ERTO de suspensió o l’estiguin aplicant també han de donar el permís retribuït?No, les empreses que hagin demanat o estiguin aplicant un ERTO de suspensió queden excloses de l’àmbit d’aplicació del reial decret. 7) Podran les empreses sol·licitar un ERTE de suspensió a partir del 30 de març?El reial decret preveu l’excepció del seu àmbit d’aplicació a aquelles empreses a les quals se’ls autoritzi un ERTO de suspensió durant la vigència del període del permís retribuït.8) Les persones en situació d’incapacitat temporal tindran també aquest permís?No, aquestes persones treballadores estan excloses d’aquest permís.9) Les persones que teletreballen ho han de deixar de fer? No, les persones que fan teletreball o qualsevol altra modalitat de prestació de serveis no presencials estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del reial decret.10) Quina retribució hauran de percebre les persones treballadores subjectes al permís retribuït?La mateixa que si haguessin estat prestant serveis, incloent-hi salari base i complements salarials.11) S’han de recuperar les hores no treballades?Si12) Com s’ha d’establir aquesta recuperació?S’haurà de negociar en un període de consultes obert entre empresa i representació legal de les persones treballadores, amb una duració màxima de 7 dies. Si no hi ha representació legal de les persones treballadores s’haurà de constituir una comissió negociadora, en 5 dies, integrada pels sindicats més representatius del sector i, en cas de que no es pogués constituir, es negociaria amb una comissió integrada per tres persones treballadores de l’empresa. En cas de no arribar a cap acord l’empresa notificarà a les persones treballadores i/o a la comissió representativa, en el termini de 7 dies des de la manca d’acord, la decisió sobre la recuperació de les hores de treball.13) Quin es el període màxim de recuperació?Fins al 31 de desembre de 2020. 14) Quines persones no es veuran afectades per l’aplicació d’aquest reial decret llei?1. Les que realitzin les activitats que hagin de continuar desenvolupant-se a l’empara dels articles 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 i 18, del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 i de la normativa aprovada per l’Autoritat Competent i les Autoritats Competents Delegades.2. Les que treballen en les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l’origen fins a la destinació final.3. Les que presten serveis en les activitats d’hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili.4. Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.5. Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en aquest annex.6. Les que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma, així com d’aquelles que hagin d’assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a això, a l’empara de la normativa aprovada per l’autoritat competent i les autoritats competents delegades des de la declaració de l’estat d’alarma.7. Les que presten serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d’incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que resulti necessari utilitzar per a l’acompliment de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i el proveïment a la població.8. Les indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades. 9. Les dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que (i) atenguin majors, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballin en empreses, centres d’I+D+I i biotecnològics vinculats al COVID-19, (ii) els animalarios a ells associats, (iii) el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions a ells associats i les empreses subministradores de productes necessaris per a aquesta recerca, i (iv) les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes. 10. Les dels centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.11. Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució. 12. Les empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d’assegurances i d’inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers.13. Les empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament, especialment aquells que resultin imprescindibles per a l’adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament del treball no presencial dels empleats públics14. Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere. 15. Les que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 i, d’aquesta manera, compleixin amb els serveis essencials fixatsconsensuadament pel Ministeri de Justícia, Consell General del Poder Judicial, la Fiscalia General de l’Estat i les Comunitats Autònomes amb competències en la matèria i plasmats en la Resolució del Secretari d’Estat de Justícia de data 14 de març de 2020, i les adaptacions que en el seu caos puguin acordar-se. 16. Les que presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents. 17. Les que presten serveis en les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública. 18. Les que presten serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents al Sector Públic, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 19. Les que treballen en els Centres d’Acolliment a Refugiats i en els Centres d’Estada Temporal d’Immigrants i a les entitats públiques de gestió privada subvencionades per la Secretaria d’Estat de Migracions i que operen en el marc de la Protecció Internacional i de l’Atenció Humanitària. 20. Les que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua.21. Les que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius. 22. Les de l’operador designat per l’Estat per a prestar el servei postal universal, amb la finalitat de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament als exclusius efectes de garantir aquest servei postal universal.23. Les que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, magatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris.24. Les que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.25. Qualssevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.  Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 93 496 45 00 (per a socis de PIMEC) o al 936 061 500 (per a no socis).   Última revisió: 30 de març, a les 10 h  
Compartir:

linkedin share button