El Govern espanyol aprova la pròrroga de la prestació per cessament d’activitat per a autònoms
29/09/2020

El Govern espanyol aprova la pròrroga de la prestació per cessament d’activitat per a autònoms

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat avui el RDL 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació, el qual inclou ajudes per als autònoms que, segons estimacions de les associacions d’autònoms, arribaran a 600.000 treballadors per compte propi. A continuació, fem un resum del títol II d’aquest Reial Decret Llei, el qual preveu diferents mesures de suport al col·lectiu. Prestació extraordinària de cessament d’activitat 1. A partir de l’1 d’octubre de 2020, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19, tindran dret a una prestació econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària, sempre que compleixin amb els requisits següents:Requisits Estar afiliat i en alta al RETA almenys 30 dies naturals abans de la data de resolució que acordi el cessament de l’activitat.Estar al corrent de pagament en la seguretat social. En cas que, en data de la suspensió no es compleixi amb aquest requisit, l’administració instarà el treballador autònom a ingressar el deute en un termini improrrogable de 30 dies.QuantiaLa quantia de la prestació serà de 50% de la base mínima de cotització que correspongui per  l’activitat desenvolupada. Aquesta quantia s’incrementarà en un 20% si el treballador té reconeguda la condició de família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar procedeixen de l’activitat suspesa.DuradaLa prestació s’inicia des de l’endemà de l’adopció de la mesura de tancament de l’activitat per l’autoritat competent i finalitzarà l’últim dia del mes en què s’acordi l’aixecament.Alta i cotitzacióDurant el temps en què l’activitat estigui suspesa, el treballador es mantindrà en alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom estarà exonerat de l’obligació de cotitzar; a més, aquest període durant el qual el treballador està exonerat s’entendrà com a cotitzat. L’exoneració de l’ingrés de quota es produeix des del primer dia del mes en què s’adopti la mesura del tancament fins a l’últim dia del mes en què s’aixequi la mesura.CompatibilitatEl reconeixement de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució per al desenvolupament d’una activitat per compte d’altri, excepte en el cas que aquesta retribució sigui 1,25 vegades inferior a l’import del salari mínim interprofessional.Els socis treballadors de cooperatives de treball associats que hagin optat per enquadrar-se com a treballadors per compte propi en el RETA tindran dret igualment a la prestació.Gestió i terminiEl reconeixement s’haurà de sol·licitar dins els primers 15 dies següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament de l’activitat. 2. A partir de l’1 d’octubre de 2020, podran accedir a una prestació econòmica de cessament de l’activitat de naturalesa extraordinària aquells treballadors que compleixin amb els requisits següents:Requisits Estar afiliat, estar en alta al RETA i al corrent de pagament com a treballador per compte propi des d’abans de l’1 d’abril de 2020. En cas que, en data de la suspensió, no es compleixi amb aquest requisit, l’administració instarà el treballador autònom a ingressar el deute en un termini improrrogable de 30 dies.No complir amb els requisits d’accés a la prestació de cessament d’activitat regulat en l’article 327 i següents de la LGSS.No disposar d’ingressos procedents de l’activitat per compte propi en l’últim trimestre de l’exercici 2020 superiors a l’SMI.Patir en el 4t trimestre una reducció d’ingressos de l’activitat per compte propi d’almenys un 50% comparat amb els ingressos del 1r trimestre del 2020.QuantiaLa quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per  l’activitat desenvolupada. No obstant això, quan el treballador convisqui en un mateix domicili amb persones unides per un vincle familiar fins al primer grau de parentiu i dos o més membres tinguin dret a la prestació, la quantia de cada una de les prestacions serà del 40%.DuradaLa prestació podrà començar a meritar amb efectes 1 d’octubre de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 15 dies naturals d’octubre.S’extingirà el dret si durant la prestació concorren els requisits per gaudir de la prestació de l’article 327 i següents de la LGSS o de la prestació prevista en la disposició addicional 4a del RD d’avui.CompatibilitatEl reconeixement de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució per al desenvolupament d’una activitat per compte d’altri, excepte en el cas que aquesta retribució sigui 1,25 vegades inferior a l’import del salari mínim interprofessional.Els socis treballadors de cooperatives de treball associats que hagin optat per enquadrar-se com a treballadors per compte d’altri en el RETA tindran dret igualment a la prestació.Alta i cotitzacióDurant el temps que l’activitat estigui suspesa, el treballador es mantindrà en alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom estarà exonerat de l’obligació de cotitzar; a més, aquest període durant el qual el treballador està exonerat s’entendrà com a cotitzat. L’exoneració de l’ingrés de quota es produeix des del primer dia del mes en què s’adopti la mesura del tancament fins a l’últim dia del mes en què s’aixequi la mesura.GestióCorrespon la gestió a la mútua col·laboradora de la seguretat social.Nota: A partir de l’1 de març de 2021 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals. 3. Dret a la prestació de cessament de l’activitat compatible amb el treball per compte propi i pròrroga de les prestacions ja causades en l’article 9 del RD-llei 24/2020, de 26 de juny.Els treballadors  autònoms que a l’entrada en vigor d’aquesta norma percebien la prestació per cessament de l’activitat podran continuar percebent-la fins al 31 de gener de 2021, sempre que durant el 4t trimestre de l’any 2020 mantinguin els requisits que s’establien per a la seva concessió.Els treballadors autònoms que no han percebut aquesta prestació durant el 3r trimestre de 2020 podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat aprovada en l’article 327 de la LGSS del RD legislatiu 8/2015, sempre que concorrin els requisits establerts.L’accés a aquesta pròrroga de la prestació exigirà acreditar una reducció en la facturació durant el 4t trimestre de l’any 2020 d’almenys un 75% en relació amb el mateix període de l’any 2019, així com no haver obtingut durant el trimestre indicat de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 €.Per a determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del 4t trimestre, que no poden excedir de 1.939,58 euros.La prestació es podrà gaudir fins al 31 de gener de 2021.El reconeixement de la prestació correspon a la mútua col·laboradora de la seguretat social.El reconeixement de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució per al desenvolupament d’una activitat per compte d’altri, excepte en el cas que aquesta retribució sigui 1,25 vegades inferior a l’import del salari mínim interprofessional.Nota: El treballador autònom podrà renunciar-hi abans del 31/01/2021 amb efectes el mes següent a la comunicació o retornar per iniciativa pròpia la prestació.     
Compartir:

linkedin share button