La Generalitat defineix un procediment per garantir l’activitat de les empreses industrials essencia
30/03/2020

La Generalitat defineix un procediment per garantir l’activitat de les empreses industrials essencia

El Govern de la Generalitat ha definit un procediment per garantir que les empreses industrials essencials puguin desenvolupar la seva activitat durant la crisi sanitària causada pels efectes del Covid-19.Aquestes empreses han de tramitar una declaració responsable en relació amb la consideració d’activitat industrial essencial inclosa en els apartats 2 i 4 de l’annex del RDL 10/2020 de 29 de març.La conselleria d’Empresa i Coneixement ha obert un espai al Canal Empresa on les empreses poden formalitzar una declaració responsable en relació a la consideració d’activitat essencial.Activitats sotmeses a declaració responsable:D’acord amb l’apartat 2 i 4 esmentat abans, les activitats que són objecte de la declaració responsable són:Les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent-hi aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l’origen fins a la destinació final.Les activitats de prestació de serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.Cal tenir en compte que la Direcció General d’Indústria de la Generalitat de Catalunya considerarà la veracitat de les declaracions responsables, als efectes que aquestes empreses puguin treballar amb normalitat, amb l’únic i exclusiu objectiu, i per raó de necessitat de garantir el subministrament  a les empreses “essencials”, en declarar que formen part de la seva cadena de valor.Els treballadors d’aquestes, hauran de portar tant la declaració auto responsable de desplaçament, la carta de la seva pròpia empresa o document intern i la carta del client que és considerat com a crític en la cadena de valor amb la finalitat de facilitar el control per part de les autoritats competents. Com no pot ser d’altra manera s’exigeix a les empreses que articulin els mecanismes de seguretat i protecció que per a cada activitat pertoqui d’acord amb les normatives vigents.La Direcció General d’Indústria es reserva la possibilitat de realitzar les comprovacions oportunes per a verificar l’autenticitat de la informació facilitada, tant individualment, com amb la col·laboració de les autoritats del Departament de Salut, i del Departament d’Interior, en el marc dels espais que per la gestió de la crisi sanitària del Covid-19 estiguin habilitats, que podran si s’escau estendre autorització específica pel funcionament d’aquella activitat. En cas que siguin detectades irregularitats en les declaracions responsables, o en qualsevol altra informació facilitada, donarà lloc a l’inici de l’expedient sancionador corresponent.Aquesta actuació de la Direcció General d’Indústria es fa per contribuir a la clarificació de la cadena de valor de les activitats industrials que són essencials en la producció de bens i serveis de primera necessitat, d’acord amb els Agents Econòmics i Socials, i que sense de la mateixa es desprengui l’aplicació o no de la consideració del permís retributiu en l’àmbit laboral, que no és competència d’aquesta unitat.
Compartir:

linkedin share button