FAQS Ajuts per a l'autoconsum d'energia i emmagatzematge
19/09/2021

FAQS Ajuts per a l’autoconsum d’energia i emmagatzematge

Preguntes freqüents relatives a l’ajut
Com a complement a la descripció dels Ajuts per a l’autoconsum d’energia i emmagatzematge, publicats el passat 20 de juliol de 2021, i amb vigència fins el 31 de desembre de 2023, us aclarim els següents dubtes freqüents: a) QUI POT DEMANAR ELS AJUTS?Sector productiu. SECTOR PRODUCTIU: CNAESAAgricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03) Excepte 017 Caça, captura d’animals i activitats dels serveis que s’hi  relacionenBIndústries extractives (05-09)CIndústries manufactureres (10-33)DSubministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35)ESubministrament d’aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació (36-39)FConstrucció (41-43) Sector serveis. SECTOR SERVEIS: CNAESGComerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes (45-47)HTransport i emmagatzematge (49-53)IHostaleria (55-56)JInformació i comunicacions (58-63)KActivitats financeres i d’assegurances (64-66)LActivitats immobiliàries (68)MActivitats professionals, científiques i tècniques (69-75)NActivitats administratives i serveis auxiliars (77-82)OAdministració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria (84)PEducació (85)QActivitats sanitàries i de serveis socials (86-88)RActivitats artístiques, recreatives i d’entreteniment (90-93)SAltres serveis (94-96) Tercer Sector.Són organitzacions o entitats privades sense afany de lucre que no facin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis. En cas d’oferir béns i/o serveis, es classifiquen com a sector Serveis. b) ACTUACIONS SUBVENCIONABLESInstal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica a partir de fonts renovables, amb o sense emmagatzematge.Incorporació de sistemes d’emmagatzematge d’energia en instal·lacions d’autoconsum a partir de fonts renovables ja existents.Instal·lacions d’energies renovables tèrmiques (només pel Tercer Sector i Residencial). c) PUC DEMANAR L’AJUT PER MÉS D’UN PROJECTE?Es concedirà una ajuda, per destinatari i localització o consum. És a dir, una mateixa empresa que tingui projectes en ubicacions diferents pot presentar-los tots. d) INTENSITAT MÀXIMA DE L’AJUTFOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM15 – 45%FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM AMB EMMAGATZEMATGE45 – 65%EMMAGATZEMATGE BATERIES EN INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM JA EXISTENTS 45 – 65%EÒLICA PER AUTOCONSUM 20 – 50%EÒLICA PER AUTOCONSUM AMB EMMAGATZEMATGE45 – 65%         Important: Aquest %  no es calcula sobre la inversió, sinó sobre els cost elegible, que va en funció de la potència a instal·lar.Exemple:INSTAL·LACIÓ DE 50 kW  COST REAL INVERSIÓ 55.000COST ELEGIBLE910 €/Kw45500% AJUT SOBRE COST ELEGIBLE (PETITA EMPRESA)  L’import de l’ajut resultant és a fons perdut. COSTOS ADDICIONALS QUE ES PODEN INCLOURE EN L’AJUT SOL·LICITATEs pot incloure el cost de la retirada de cobertes d’amiant i/o la construcció d’una marquesina (supeditat a que el motiu sigui per fer la fotovoltaica). EM PODEN DONAR UNA BESTRETA?Opció de bestreta a partir de 50.000 eur de cost elegible. Si l’import és inferior, l’ICAEN ho podrà contemplar de forma voluntària quan publiquin la convocatòria per Catalunya al DOGC. CAL DEMANAR DIVERSOS PRESSUPOSTOS?En el cas que l’ajut a sol·licitar sigui superior a 15.000 eur, cal acreditar 3 ofertes en la sol·licitud. HI ENTREN ELS PROJECTES PETITS?No hi ha topall mínim de potència a instal·lar, per tant, sí que hi poden optar projectes petits. TERMINISTermini de resposta de l’administració un cop sol·licitat l’ajut: 6 mesos (silenci negatiu)Termini per executar el projecte : 18 mesos des de la notificació de concessió de l’ajut.Ajut obert fins 31 de desembre 2023 (o fins que s’esgotin els fons). QUINA ADMINISTRACIÓ ÉS LA COMPETENT?Aquest document de preguntes freqüents està basat en la publicació al BOE del Reial Decret 477/2021, publicat el 30 de juny.A Catalunya l’organisme competent de la gestió dels ajuts és l’ICAEN.A finals de setembre i inicis d’octubre l’ICAEN ha de publicar al DOGC la convocatòria dels ajuts per Catalunya.
Compartir:

linkedin share button