Es publica l'Acord Marc de Concertació Territorial
20/12/2022

Es publica l’Acord Marc de Concertació Territorial

Publicat l’Acord Marc de coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament d’Empresa i Treball, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la Unió General de Treballadores i Treballadors de Catalunya, Foment del Treball Nacional, PIMEC, Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya per a l’impuls de la concertació territorial de les polítiques actives d’ocupació i el desplegament de les estratègies territorials en el marc del sistema d’ocupació de Catalunya.L’Acord Marc de Concertació Territorial estableix els compromisos de les parts signants en l’impuls i desplegament de la Concertació Territorial, té una durada de 4 anys i és aplicable en l’àmbit territorial de Catalunya i per a aquells territoris i entitats que manifestin la voluntat i la capacitat d’impulsar la concertació territorial entre les administracions locals corresponents, les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la condició legal de més representatives a Catalunya i, si escau, altres agents institucionals i actors rellevants i arrelats per al desenvolupament socioeconòmic de cada territori de Catalunya, amb la finalitat de definir una estratègia territorial.La concertació territorial és l’àmbit de relació de les administracions locals amb els agents econòmics i socials més representatius i, si s’escau, altres agents institucionals, actors i entitats rellevants i arrelades, en el que es prenen de forma consensuada i cooperativa els acords que permeten l’existència d’una estratègia per a un territori concret. El resultat de la concertació territorial ha de consistir en estratègies, plans o qualsevol altre instrument de planificació territorial, denominades estratègies territorials, que fomentin l’ocupació i el desenvolupament econòmic i que coordinin les iniciatives públiques i privades destinades a la creació d’ocupació.Finalitzada la vigència prevista de l’Estratègia Territorial, i sens perjudici de la seva renovació, i sempre que es mantinguin els requisits que en van donar lloc al reconeixement inicial, el SOC pot mantenir el seu suport a les Estratègies territorials ja reconegudes mitjançant l’establiment de nous contractes programa, amb l’aprovació prèvia del Consell de Direcció del SOC. Podeu consultar la publicació al DOGC aquí.Més informació: smiro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button