28/09/2020

Es prorroguen els ERTO fins al 31 de gener de 2021

El Consell de Ministres ha donat llum verda al nou Acord Social en defensa de l’ocupació que prorroga el mecanisme dels ERTO fins al 31 de gener de 2021. PIMEC valora positivament que finalment s’hagi arribat a un acord, però considera que s’haurien d’haver posat tots els esforços necessaris per a poder aprovar amb més antelació aquesta pròrroga. Un cop més, la formalització d’aquesta mesura arriba l’últim dia de vigència de les condicions aplicables, factor que dificulta la gestió i la presa de decisions que es requereixen en aquestes circumstàncies.A continuació, resumim els aspectes més rellevants de l’acord:Expedients per causa de força majorEs prorrogaran, fins al 31 de gener de 2021, tots els ERTO de força major que es van tramitar amb motiu del Reial Decret 463/2020, pel qual es declarava l’estat d’alarma.Expedients de causes objectives (ETOP)La vigència del règim dels expedients ETOP vinculats directament a la Covid-19, segons el Reial Decret Llei, queda prorrogada fins al 31 de gener de 2021.ERTO per rebrot i expedients justificats per limitacions o impediment del desenvolupament normal de l’activitatLes empreses i entitats de qualsevol sector d’activitat podran instruir expedients de suspensió que estiguin fonamentats d’acord amb les noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades, a partir de l’1 d’octubre de 2020, per autoritats sanitàries espanyoles o estrangeres i que comportin l’impediment de l’activitat.Les exoneracions de la quota empresarial de seguretat social seran, segons el volum de plantilla a data de 29 de febrer de 2020, del 100% en empreses de menys de 50 persones treballadores i del 90% en empreses de més de 50 persones treballadores.Les empreses i entitats de qualsevol sector d’activitat podran instruir expedients de suspensió que estiguin fonamentats sobre la base de limitacions del desenvolupament de l’activitat, en virtut de les decisions de les autoritats espanyoles; podran aplicar des de l’entrada en vigor de la norma, segons el volum de plantilla a 29 de febrer de 2020, per a cada centre de treball afectat de suspensió, les següents exoneracions en la quota empresarial de seguretat social:·         Empreses amb menys de 50 persones treballadores podran exonerar:o   100% el mes d’octubre de 2020o   90% el mes de novembre de 2020o   85% el mes de desembre de 2020o   80% el mes de gener de 2021 ·         Empreses amb més de 50 persones treballadores podran exonerar:o   90% el mes d’octubre de 2020o   80% el mes de novembre de 2020o   75% el mes de desembre de 2020o   70% el mes de gener de 2021 Expedients d’empreses que pertanyen a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació d’ocupació i reduïda taxa de recuperació.Les empreses de qualsevol sector poden aplicar les exoneracions de seguretat social dels ERTO per rebrot causats per decisions restrictives o de contenció sanitària adoptades per l’Autoritat que impedeixin o limitin l’activitat.Fora d’aquest supòsit només es poden aplicar bonificacions a la seguretat social les empreses següents: 1r.- Empreses de sectors econòmics especialment afectats per un ERTO i una baixa taxa de recuperació d’activitat que, d’acord amb les liquidacions de la seguretat social de setembre de 2020, tinguin un codi de classificació CNAE-09 inclòs a l’Annex del Reial Decret.2n.- Empreses que l’any 2019 hagin facturat directament almenys el 50% de la facturació a empreses del grup anterior o que indirectament depenguin de la seva activitat. Aquestes empreses han de sol·licitar a l’Autoritat Laboral, entre els dies 5 i 19 d’octubre de 2020, la declaració de ser dependents econòmicament de les del primer grup o integrants de la seva cadena de valor. Aquestes empreses poden aplicar bonificacions a la seguretat social per als treballadors i centres de treball afectats per mesures de suspensió de contractes o reducció de jornada en els següents supòsits d’ERTO:1r.- ERTO de força major vigents a 30/09/2020 que es prorroguin automàticament fins al 31/01/2021.2n.- ERTO per causes ETOP iniciats després de finalitzar un ERTO per força major vigent a 30/09/2020.3r.- ERTO per causes ETOP vigents a 30/09/2020 o iniciats després (en aquest supòsit només es preveuen bonificacions per a les empreses incloses als sectors CNAE-09 especialment afectats, sense incloure-hi les dependents o integrants de la cadena de valor). Els percentatges de bonificació de la quota empresarial de la seguretat social seran, segons el volum de plantilla a data de 29 de febrer de 2020, del 85% en empreses de menys de 50 persones treballadores i del 75% en empreses de més de 50 persones treballadores.Aspectes comuns als expedientsEn el cas d’expedients de força major prorrogats i d’expedients ETOP ja iniciats s’haurà de remetre una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions abans del 20 d’octubre de 2020.Clàusula de manteniment de l’ocupacióTotes les empreses que s’acullin a les exoneracions de quota empresarial de seguretat social renovaran el seu compromís de manteniment de l’ocupació per a 6 mesos més. En cas contrari, s’atendrà al compromís i al termini de 6 mesos anteriors.Les empreses que tinguin situat el seu domicili social a un paradís fiscal no podran acollir-se a les exoneracions de la quota empresarial de seguretat social.Repartiment de dividendsLes empreses que s’hagin acollit a alguna de les modalitats o tipus d’expedients de regulació temporal d’ocupació derivats directament de la Covid-19 no podran, mentre no retornin les exoneracions practicades, fer repartiment de dividends que corresponguin als exercicis fiscals en els quals hagin tingut vigència aquests expedients.Règim de protecció de les persones treballadores·         Les exempcions practicades en la cotització no tindran cap efecte per a les persones treballadores.·         La suspensió dels contractes temporals comportarà la seva pròrroga segons el còmput del període de suspensió.·         La força major i les causes ETOP no poden justificar l’extinció del contracte ni l’acomiadament.·         No es podran realitzar hores extraordinàries.·         No es podran realitzar noves externalitzacions ni contractacions excepte en casos en què es pugui justificar per causes objectives i prèvia informació a la representació legal de les persones treballadores.·         Es prorroga, fins a 31 de desembre de 2020, el règim establert per a persones treballadores amb contracte de treball fix discontinu, d’acord amb el Reial Decret Llei 8/2020.·         Les persones afectades per aquests expedients percebran el 70% de la base reguladora de la prestació d’atur en proporció a la seva afectació en el cas de reducció de jornada. La percepció de la prestació d’atur computarà a partir del 30 de setembre de 2020, a efectes de consumir el període màxim de percepció de la prestació, excepte que les persones perceptores siguin acomiadades o s’acabi el contracte temporal durant l’any 2021.  Per a més informació:Departament Jurídic de PIMEC934964500
Compartir:

linkedin share button