El dret de separació del soci per no repartiment de dividends
11/12/2022

El dret de separació del soci per no repartiment de dividends

El dret de separació del soci per falta de repartiment de dividends reconegut a l’article 348.bis de la Llei de Societats de Capital (LSC), és un dret objectiu del soci sotmès a determinades circumstàncies econòmiques i jurídiques, que està limitat quan existeixi un interès social incompatible amb l’interès del soci, supòsit en el qual prevaldrà l’interès de la societat.Es va introduir l’any 2011 amb la finalitat de protegir al soci minoritari quan una societat es nega a repartir dividends. Actualment, després de diverses modificacions i reformes des del seu establiment, el dret de separació del soci per falta de repartiment de dividends és efectiu quan:Ha transcorregut el cinquè exercici des de la inscripció de la societat al Registre Mercantil.Si la Junta general no acorda la distribució de dividends (de com a mínim el 25% dels beneficis obtinguts durant l’exercici anterior que siguin legalment distribuïbles sempre que s’hagin obtingut beneficis durant els tres exercicis anteriors) el soci haurà de fer constar en l’acta la seva protesta per la insuficiència dels dividends. Excepció: que es tracti d’una societat que estigui obligada a formular comptes consolidats.Això no obstant, el dret de separació no naixerà si el total dels dividends distribuïts durant els últims 5 anys equival, com a mínim, al 25% dels dividends legalment distribuïbles en aquest període.Estatutàriament, es pot modificar o suprimir el dret de separació per no distribució de beneficis i, tot i que legalment es preveu la necessitat que s’aprovi per acord de tots els socis, es permet prescindir de la unanimitat si es reconeix als socis que no votin a favor el dret de separació a conseqüència de l’adopció d’aquest acord.El termini per exercir el dret de separació és d’un mes a comptar des de la data en què es va celebrar la Junta general en què es va adoptar l’acord.El dret de separació per aquesta causa no es contempla per:Les societats cotitzades o societats que les seves accions estiguin admeses a negociació en un sistema multilateral de negociació.Les societats que es trobin en situació de concurs o preconcurs.Societats que hagin obtingut un acord de refinançamentLes Societats Anònimes EsportivesEl soci dissident que pretengui fer valdre el seu dret no perdrà la condició de soci fins que hagi percebut el valor de la seva participació social o acció.  La valoració de la seva participació o acció es farà d’acord amb les regles de l’article 353 LSC, que estableix que, a falta d’acord entre el soci i la societat, el valor es determinarà per un expert independent designat pel registrador mercantil del domicili social a sol·licitud de la societat o de qualsevol soci titular de les participacions o accions objecte de valoració. Més informació: Raquel Álvarez, advocada de l’Àrea de Dret Civil i Dret Mercantil del Departament Jurídic de PIMEC.ralvarez@pimec.org Consulta el nostre Forfet d’assessorament continuat en dret civil i mercantil
Compartir:

linkedin share button