Divendres 12 de novembre s’obre la tercera convocatòria ajuts extraordinaris directes per a la solvè
09/11/2021

Divendres 12 de novembre s’obre la tercera convocatòria ajuts extraordinaris directes per a la solvè

Avui, en el marc del Consell del Diàleg social, el Govern i els agents socials han decidit posar en marxa la tercera convocatòria dels ajuts extraordinaris directes per a la solvència empresarial. Aquests ajuts estan adreçats a persones autònomes i empreses, amb els mateixos requisits que les altres dues ordres d’inscripció prèvia, si bé s’amplien els deutes i costos que donen dret a l’ajut i també l’àmbit temporal. Cal destacar que poden demanar l’ajut les persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits, tant si s’han presentat en alguna de les anteriors convocatòries prèvies com si es presenten per primer cop a aquests ajuts.En el cas que s’hagin presentat en alguna de les convocatòries anteriors, el deute que han de declarar amb les característiques que ara es fixen ha de ser complementari al que ja ha estat objecte d’alguna de les anteriors inscripcions prèvies.Val a dir que l’ajut total que rebran les empreses a totes les convocatòries és el màxim ajut del decret (3.000 o 200.000 en funció del cas). És a dir, la quantitat és acumulable.Destaquem que s’amplia l’àmbit temporal cobert pels ajuts en quatre mesos, des del 31 de maig fins al 30 de setembre. També, es modifica la consideració de costos subvencionables. Així, l’ajut s’aplicarà a satisfer el deute i a realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com a compensar els costos fixos incorreguts, incloses les pèrdues comptables, sempre que aquests s’hagin generat entre l’1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.A més, s’inclou la possibilitat de pagar els deutes des del moment mateix de fer efectiva la inscripció prèvia, no així amb els costos fixes, que poden ser pagats o no.També, s’amplia conceptualment la finalitat dels ajuts: ja que no estaran destinats únicament a cobrir deutes, sinó que poden ser despeses de costos fixos ja pagats en el període establert també pels deutes, fet que pot implicar obrir el ventall de sol·licitants.En aquest sentit, s’inclouen com a costos fixos subvencionables els costos fixos pagats o no pagats. És a dir, costos suportats per les empreses, generats amb independència del nivell de producció, com ara i entre d’altres, arrendaments, subministrament d’energia elèctrica, gas o altres, assegurances, telefonia i internet, pagats o deguts. També, es tenen en compte els sous i salaris pagats. Així mateix, els ajuts també s’aplicaran a pèrdues comptables, durant el període subvencionable. Se n’exclouen els costos fixos que hagin donat lloc a deutes o pagaments que hagin estat imputats a l’ajut en altres convocatòries pel mateix concepte subvencionable.Pel que fa als deutes, es consideren obligacions de pagament meritades en el període que fixa l’ordre derivades de l’activitat econòmica i que no s’hagin satisfet fins al moment de la data de sol·licitud d’aquesta ordre d’inscripció prèvia. El tipus de deutes que són objecte de l’ajut són:Deute comercial, és a dir factures de proveïdors pendents de pagament.Deute financer, és a dir crèdits (bancaris i no bancaris) que s’hagin demanat, pendents de pagament.Deute de costos fixos, tant pagat com pendent de pagament.Els impostos i cotitzacions  pendents de pagament no s’han d’incloure  com a deute pendent als efectes d’aquesta ordre. Per demanar l’ajut cal estar justament al corrent de pagament de tributs i cotitzacions.Pel que fa a la satisfacció dels deutes, en primer lloc, se satisfaran els pagaments a proveïdors i altres creditors no financers, per ordre d’antiguitat. En segon lloc, es reduirà el deute amb creditors financers, prioritzant la reducció del deute amb aval públic. Finalment, es podrà destinar el romanent de l’ajut a compensar els costos fixos incorreguts, que incloguin pèrdues comptables pròpies de l’activitat empresarial que no hagin estat ja cobertes amb aquest o altres ajuts.Pel que fa als requisits, seran els mateixos que a les altres dues convocatòries anteriors. És a dir:Persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica):que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE), excepte les activitats incloses en els sectors de la secció K: Activitats financeres i d’assegurances i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials ique hagin realitzat i declarat, o bé que s’hagi comprovat per part de l’Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020, i que  la continuïn exercint en l’actualitat, i que es trobin en alguna de les següents situacions:Que el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019. S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils. En cas d’empresari o professional que declari per règim d’estimació directa a IRPF aplicant el règim especial del recàrrec d’equivalència a l’IVA, o bé pels que facin operacions no subjectes o exemptes d’IVA determinaran el descens mitjançant els ingressos íntegres fiscalment computables declarats en les presentacions corresponents a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Impost de Societats (IS) o l’Impost de la Renda per a No Residents (IRNR) en el seu cas corresponent.Que apliquin el  règim d’estimació objectiva en l’IRPF. S’han d’acollir a aquesta modalitat totes les persones treballadores autònomes que en l’any 2019 i/o 2020 hagin tributat pel règim d’estimació objectiva (mòduls) per l’activitat que sol·liciten l’ajut independentment del règim de tributació que tinguin en el moment de sol·licitar l’ajut i amb independència que dugui a terme altres activitats a les quals resulti d’aplicació el règim d’estimació directa.Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte del 2019, considerant la suma de tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.Ja s’ha publicat l’ORDRE ECO/209/2021 en el DOGC, podeu consultar-la fent clic aquí. Entre els requisits de les persones interessades que poden efectuar la inscripció prèvia, cal destacar que “No poden ser destinataris dels ajuts extraordinaris directes d’aquesta Ordre els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, tot i complint els requisits dels apartats anteriors, en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l’exercici 2019, hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals s’hagi aplicat el mètode d’estimació directa per a la seva determinació o, si escau, hagi resultat negativa en aquell exercici la base imposable de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la renda de no residents, abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.”Com en altres convocatòries, cal inscriure’s prèviament per tal d’accedir als ajuts. En aquesta ocasió, el registre previ estarà obert a partir del 12 de novembre, i les empreses podran fer el tràmit fins al 19 de novembre de 2021.Amb posterioritat, el mateix DOGC publicarà les bases per a la concessió d’aquests ajuts extraordinaris, que inclourà la flexibilització del criteri d’execució dels recursos, més enllà de final d’any, i que hi puguin concórrer empreses que tinguin expedients vigents en aquest moment. Si necessiteu suport us podeu dirigir a: ajuts@pimec.org
Compartir:

linkedin share button