Des d’avui les persones treballadores autònomes poden presentar la sol·licitud per als ajuts extraor
18/02/2021

Des d’avui les persones treballadores autònomes poden presentar la sol·licitud per als ajuts extraor

Des d’avui les persones treballadores autònomes i les persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa es poden inscriure prèviament als ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica  en període de COVID-19.Recordem que es tracta d’un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica, que té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persones físiques, i de les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses. En què consisteix aquesta inscripció prèvia?Cal presentar la sol·licitud d’inscripció dins del termini establert i complir els requisits. Des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer a les 3 de la tarda.Quins són els requisits principals?Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. Estar en situació d’alta al RETA o en una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l’1 de gener de 2021.La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici fiscal 2019  de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta. El rendiment net de l’activitat durant tot el 2020 no ha de superar l’import de 17.500 euros. En cas que la darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l’1 de gener de 2020, l’import del rendiment net de l’activitat no pot superar el resultat de multiplicar el nombre de dies d’alta com a persona treballadora autònoma durant l’any 2020 per 47,95 euros.Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. No tenir ajuts atorgats sobre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret-llei 16/2020, de 5 de maig.Tant en cas de persones treballadores autònomes a títol individual com de persones sòcies d’una societat mercantil o d’una cooperativa, el nombre màxim de persones de la unitat de negoci no pot ser superior a 6.Ja havia fet abans (en altres convocatòries) la inscripció prèvia; l’he de tornar a fer?Sí, aquests nous ajuts s’han de demanar a través d’un nou formulari d’inscripció prèvia.Quin és l’import de l’ajut?Hi ha un pressupost de 280 M €, es preveu que arribarà a unes 140.000 persones treballadores autònomes i l’import de l’ajut és de 2.000 euros.Vaig rebre l’ajut dels 2.000 euros per al manteniment de l’activitat econòmica en la convocatòria del novembre de 2020 o en la convocatòria del desembre de 2020, puc tornar a sol·licitar el nou ajut?Sí, sempre que es compleixin els requisits establerts.Un cop he fet la inscripció prèvia, cal que faci res més per rebre l’ajut?No, la inscripció prèvia permet a les persones inscrites, una vegada publicada la convocatòria i sense cap altre tipus d’actuació, tenir el caràcter de sol·licitants de l’ajut i en podran ser beneficiàries si a més compleixen els requisits establerts.L’ordre d’inscripció és vinculant per optar a l’ajut?No, a cada ajut s’estableixen uns requisits que es fixen per a la seva concessió.Poden inscriure’s per sol·licitar l’ajut els autònoms socis d’una empresa o d’una cooperativa?Sí, sempre que les empreses o cooperatives estiguin formades per un màxim de 3 socis, i el sumatori de persones sòcies i persones treballadores no sòcies no sigui superior a sis. Es pren com a referència la suma de les persones contractades i de les persones sòcies donades d’alta com autònomes de forma ininterrompuda durant l’any 2019. En cas d’alta durant l’any 2020, el càlcul es farà sobre la base del nombre de dies d’alta al RETA o a la mutualitat entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020. Consulta la pàgina del Canal Empresa Per a més informació, consulta l’apartat de preguntes freqüents o escriu a Senwei Zhou
Compartir:

linkedin share button