Declaració de la Renda: Tributació per IRPF dels autònoms per les prestacions i ajuts rebuts com a c
18/05/2021

Declaració de la Renda: Tributació per IRPF dels autònoms per les prestacions i ajuts rebuts com a c

T’oferim aquesta informació, que complementa la notícia que ja et vam fer arribar a l’abril: Declaració de la Renda: Tributació per IRPF dels autònoms per les prestacions i ajuts rebuts com a conseqüència de la crisi de la covid-19.Segons informa l’Agència Tributària de Catalunya, la tributació a què estan subjectes diversos ajuts a treballadors autònoms pel que fa a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques preveu el següent:L’ajut a treballadors autònoms en forma de prestació econòmica única i per un import màxim de fins a 2.000 euros, previst en el Decret llei 7/2020, de 17 de març, i l’ajut a treballadors autònoms, persona física, per import fix de 2.000 euros, previst en el Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, tenen la naturalesa, a efectes fiscals, de rendiments íntegres de l’activitat econòmica del/de la beneficiari/ària subjectes i no exempts de l’impost sobre la renda de les persones físiques (Llei 35/2006, de 28 de novembre).L’ajut a treballadors autònoms que formin part de microempreses, per import fix de 2.000 euros, previst en el Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, té la mateixa naturalesa que la renda que aquest/a beneficiari/ària percep de l’entitat. Per tant, i amb caràcter general, l’ajut es considera rendiment del treball subjecte i no exempt de l’impost de la renda de les persones físiques, excepte que, d’acord amb el que estableix l’article 27.1.tercer paràgraf de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques (Llei 35/2006, de 28 de novembre), es qualifiqui com a rendiment de l’activitat econòmica. Més informació: Moisès Bonal mbonal@pimec.org
Compartir:

linkedin share button