Convocatòria estatal per a la concessió de subvencions a entitats de formació per al finançament d’accions formatives vinculades al catàleg nacional d’estàndards de competència
10/07/2024

Convocatòria estatal per a la concessió de subvencions a entitats de formació per al finançament d’accions formatives vinculades al catàleg nacional d’estàndards de competència

El 10 de juliol de 2024 s’ha publicat al BOE la resolució de la Secretaria General de Formació Professional per la qual es procedeix a la convocatòria d’àmbit estatal de subvencions a entitats de formació per al finançament d’accions formatives vinculades al Catàleg Nacional d’Estàndards de Competència Professional per a l’any 2024. Objecte La convocatòria consisteix en ajuts en règim de concurrència competitiva a entitats de formació per a la realització d’accions formatives vinculades al Sistema de formació professional adreçades a persones treballadores tant ocupades com desocupades. Entitats Beneficiàries Les entitats que poden sol·licitar són aquelles establertes a l’Ordre EFP/705/2022 que compleixin els requisits que estableix la mateixa ordre: -Les entitats de formació públiques o privades, acreditades i inscrites per a la impartició de certificats de professionalitat. -Les agrupacions contemplades a l’article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, amb presència en l’àmbit nacional, havent de disposar en aquest àmbit d’instal·lacions acreditades i inscrites, que permetin la impartició de les accions formatives sol·licitades. Han d’estar constituïdes per entitats de formació públiques o privades, acreditades i/o inscrites al corresponent registre d’entitats de formació per a les accions formatives objecte de la formació, sigui presencial, teleformació o mixta. Una entitat participant com a tipus 1, no pot participar en una agrupació de les que es descriu al punt 2 en el mateix programa de formació. Accions formatives subvencionables Les accions formatives subvencionables seran aquelles que condueixen a: -Un certificat de professionalitat complert de Grau C. -Un o diversos mòduls professionals inclosos. -Microformacions que desgranin un grau professional en un itinerari amb diversos cursos. Totes les accions formatives hauran d’estar associades al Catàleg Nacional d’Estàndards de Competència Professional i l’oferta es dirigirà a programes que incloguin una o diverses accions formatives que donin resposta a les necessitats d’obtenció de competències de caràcter tant tècnic professional com transversal. Àrees i sectors prioritaris de la convocatòria
Àrees Sectorials Prioritàries
Activitats Industrials Fabricació automatitzada i robòtica.
Automoció Hostaleria i turisme
Comerç minorista Indústria agroalimentària i cadena de consum
Construcció i sostenibilitat energètica d’edificis Indústria audiovisual
Desenvolupament tecnològic de processos productius Protecció del medi ambient. Economia circular. Tractament de residus
Economia de les cures Tecnologies de Telecomunicacions i Informàtica
Energies renovables Transport i logística
Àrees Transversals Prioritàries
Suport a la transició digital aplicada a un sector productiu concret
Emprenedoria, organització, internacionalització i innovació empresarial
Seguretat i salut laboral
Sostenibilitat aplicada a un sector productiu concret.
  Pressupost La convocatòria comptarà amb un pressupost de 103.256.478,57 euros. L’import màxim a concedir per a cada acció formativa, serà d’acord amb els mòduls econòmics recollits a l’Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre, sense perjudici de futures modificacions que es puguin establir, sent actualment 9 euros hora alumne presencial i 6 euros hora alumne per la modalitat virtual. Per la formació a empresa el màxim a finançar serà de 3 euros hora per participant, aquest import el rebrà l’entitat beneficiària i serà aquesta l’encarregada d’abonar-lo a la Seguretat Social de les persones en formació. Termini de presentació i execució El termini de presentació serà de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE. Les sol·licituds s’hauran de presentar a través del registre electrònic disponible a la seu electrònica del Ministerio de Educación, Formación Profesional i Deportes. El procediment de concessió per aquest ajut serà de concurrència competitiva entre les sol·licituds presentades. Els programes es podran executar fins al 31 de desembre del 2025. Normativa reguladora RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL POR LA QUE SE PROCEDE A LA CONVOCATORIA DE ÁMBITO ESTATAL DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DE FORMACIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS VINCULADAS AL CATÁLOGO NACIONAL DE ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PROFESIONALES, PARA EL AÑO 2024: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2024-25878 Ordre EFP/705/2022, de 20 de juliol: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12468 Per a més informació: Sílvia Miró – smiro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button