Convocatòria d'ajuts als autònoms amb pèrdues econòmiques com a conseqüència del Covid-19
02/04/2020

Convocatòria d’ajuts als autònoms amb pèrdues econòmiques com a conseqüència del Covid-19

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat avui la Resolució TSF/806/2020, de 2 d’abril, per la qual el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aprova la convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència del Covid-19.Així doncs, queda oberta la convocatòria d’aquests ajuts en forma de prestació econòmica única, prevista a l’article 15 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, que pot ser de fins a un màxim de 2.000 euros. En cap cas l’import de l’ajut serà inferior a 100 euros ni superior a 2.000 euros. Cal tenir en compte que el procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible.Qui es pot beneficiar d’aquest ajut?Poden ser persones beneficiàries d’aquest ajut les persones treballadores autònomes, persona física, donades d’alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) amb domicili fiscal, i, si escau, el centre de treball a Catalunya, que reuneixin els requisits de l’apartat 4 d’aquesta instrucció.Quins són els requisits?Les persones beneficiàries d’aquests ajuts han de complir alguns requisits com, per exemple:Ser persona treballadora autònoma persona física (no s’inclouen els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d’òrgans d’administració de societats i els treballadors autònoms col·laboradors). No disposar de fons alternatius d’ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual. I d’igual quantia en relació amb la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social, o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant les declaracions responsables que inclou la sol·licitud de subvenció i la presentació de la documentació acreditativa quan així se sol·liciti. Consulta en aquest enllaç tota la informació relativa a aquest ajut i la resta de requisits i, per a més informació, pots consultar la pàgina web de Treball. 
Compartir:

linkedin share button