Convocatòria d'accions de suport a la formació
20/11/2022

Convocatòria d’accions de suport a la formació

Us informem que avui s’ha publicat la RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022 de les accions de suport a la formació, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.Les accions de suport a la formació, regulades a l’ORDRE TSF/158/2018, de 2 d’octubre, tenen per objecte la investigació i la prospecció del mercat de treball per anticipar-se als canvis en els sistemes productius, l’anàlisi de la repercussió de la formació per a l’ocupació en la competitivitat de les empreses i en la qualificació de les persones treballadores, l’elaboració de productes i d’eines innovadores relacionats amb la formació professional per a l’ocupació i, en definitiva, la determinació de les necessitats de formació necessàries per coadjuvar al progrés econòmic dels sectors productius en el conjunt de l’economia.Per aquesta convocatòria es promouen dues línies d’actuació:·      En la línia a), es convoca el projecte sobre les estratègies per potenciar la transformació digital i verda a través de la formació professional i l’orientació professional per a persones treballadores ocupades, amb un pressupost de 150.000 €.L’objectiu d’aquesta línia és fer una anàlisi de la situació dels diferents sectors productius, incloent-hi les empreses i prioritàriament les PIMES per la idiosincràsia del teixit productiu català, en relació amb les dimensions digital i verda que promou la Comissió Europea. Per realitzar-ho és necessari:- Identificar els perfils competencials de futur respecte aquestes dues dimensions en els diferents sectors productius, agafant com a referència els sectors i subsectors FPCat i treballant amb l’estàndard ESCO.- Realitzar un contrast dels perfils competencials respecte al catàleg d’especialitats formatives formal i no formal, analitzant com donar resposta a les necessitats i proposant si cal actualitzar i adaptar continguts o incloure noves especialitats alternatives que superin l’actual catàleg, d’acord amb l’estàndard ESCO.- Proposar estratègies i instruments per a la intervenció en l’empresa en aquestes dimensions: difusió de bones pràctiques, com s’estructura la informació a les empreses sobre les possibilitats d’intervenció que poden fer servir des del web del Consorci i amb altres canals. Les possibilitats d’intervenció previstes han d’incloure recursos informatius sobre la formació bonificada, la formació d’oferta, els programes d’orientació i prospecció, el programa Conforcat a Mida, entre d’altres a proposar per l’entitat beneficiària.·      En la línia b) el projecte pel desenvolupament dels criteris de qualitat referents a les metodologies d’impartició de la formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, amb un pressupost de 50.000 €.En relació amb el context del model de qualitat elaborat el 2019, desenvolupar el marc referent a les modalitats d’impartició de la formació per a l’ocupació de persones treballadores ocupades amb l’objectiu d’incloure criteris, indicadors, recursos, orientacions i prescripcions tècniques, perquè la formació pugui ser considerada de qualitat i permeti a les persones participants l’adquisició de les competències i resultats d’aprenentatge de les especialitats convocades.Revisió i actualització, si escau, dels criteris continguts en el Model de Qualitat desenvolupat el 2019 referents a la metodologia d’impartició i elements relacionats. Poden ser entitats beneficiàries d’aquesta subvenció les empreses, entitats o organitzacions, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, que compleixin els requisits que s’estableixen en les bases 4.1 i 5 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/158/2018, de 2 d’octubre.El termini de presentació de sol·licituds s’obre des de l’endemà de la publicació i finalitza en el termini de 15 dies naturals.Les accions de suport a la formació s’han d’executar a partir de l’endemà de la data de notificació de la resolució d’atorgament i fins al 31 d’octubre de 2023. Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. Més  informació: hperez@pimec.org
Compartir:

linkedin share button