Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de març de 2020
31/03/2020

Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de març de 2020

BOEResolució de 20 de febrer de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals. https://boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2897.pdfResolució de 21 de febrer de 2020, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual es modifica la de 16 de juliol de 2004, sobre determinació de funcions en matèria de gestió recaptadora de la Seguretat Social. https://boe.es/boe/dias/2020/03/04/pdfs/BOE-A-2020-3075.pdfResolució de 24 de febrer de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es corregeixen errors en la de 27 de desembre de 2019, per la qual es registra i publica  el IV Conveni col·lectiu general del sector de serveis d’assistència en terra en aeroports. https://boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3206.pdfResolució de 24 de febrer de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es corregeixen errors en la de 4 de juliol de 2019, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció. https://boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3207.pdfOrdre PCM /205/2020, de 10 de març, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 10 de març de 2020, pel qual s’estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi pel COVID-19, mitjançant la prohibició dels vols directes entre la República italiana i els aeroports espanyols. https://boe.es/boe/dias/2020/03/10/pdfs/BOE-A-2020-3433.pdfReial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública. https://boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdfOrdre PCM /216/2020, de 12 de març, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 12 de març de 2020, pel qual s’estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi pel COVID-19, mitjançant la prohibició d’entrada de vaixells de passatge procedents de la República italiana i de creuers de qualsevol origen amb destinació a ports espanyols. https://boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3579.pdfReial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdfReial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdOrdre INT /239/2020, de 16 de març, per la qual es restableixen els controls a les fronteres interiors terrestres amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3776.pdfOrdre TMA /240/2020, de 16 de març, per la qual es dicten disposicions respecte a l’obertura de determinats establiments de restauració i altres comerços en els aeròdroms d’ús públic per a la prestació de serveis de suport a serveis essencials. https://boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3777.pdfReial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdfReial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdfOrdre SND /257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió de l’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic, d’acord amb l’article 10.6 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3892.pdfOrdre TMA /258/2020, de 19 de març, per la qual es dicten disposicions respecte dels títols administratius i les activitats inspectores de l’administració marítima, a l’empara del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3894.pdOrdre INT /262/2020, de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor. https://boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3946.pdfOrdre TMA /263/2020, de 20 de març, per la qual es regula l’adquisició i distribució de mascaretes per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. https://boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3947.pdfCorrecció d’errors del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdfCorrecció d’errors del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdfOrdre INT /284/2020, de 25 de març, per la qual es modifica l’Ordre INT /262/2020, de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor. https://boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4065.pdfReial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdfReial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdfResolució de 25 de març de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 4/2020, de 18 de febrer, pel qual es deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència al treball establert en l’article 52 d) del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre. https://boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4168.pdf DOGCRESOLUCIÓ PDA /739/2020, de 15 de març, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8085/1789182.pdfRESOLUCIÓ TSF /735/2020, de 25 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc 2013- 2018 (codi de conveni núm. 79002575012007). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8090/1790443.pdfRESOLUCIÓ TSF /630/2020, de 10 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acta de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball per a empreses i treballadors/es de malalts i accidentats en ambulància (transport sanitari) ( codi de conveni núm. 79001955012002). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083/1788578.pdfRESOLUCIÓ TSF /759/2020, de 22 de març, per la qual s’especifiquen les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8092/1790622.pdf Butlletí Oficial Provincia de Barcelona (BOPB)RESOLUCIÓ de 13 de març de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de mercaderies per carretera i logística de la província de Barcelona per als anys 2011-2023 (codi de conveni núm. 08004295011994). https://bop.diba.cat/temp/03_062020000078.pdfRESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de materials de construcció de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08000745011994). https://bop.diba.cat/temp/03_062020000049.pdfRESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la indústria flequera de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08002525011994). https://bop.diba.cat/temp/03_062020000051.pdfRESOLUCIÓ de 29 de gener de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial del Conveni col·lectiu de treball del Col·legi Oficial de Farmacèutics de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08000702011994) https://bop.diba.cat/temp/03_062020000054.pdfRESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials per a l’any 2020 del Conveni col·lectiu de treball del sector de magatzemistes de fusta de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08002855011994) https://bop.diba.cat/temp/03_062020000058.pdfRESOLUCIÓ de 22 de gener de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord d’adhesió del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf al Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (codi de conveni núm. 08100322022020). https://bop.diba.cat/temp/03_062020000069.pdf Més informació:                                                               DEPARTAMENT JURÍDICGemma SoroTelèfon: 934964500Correu electrònic: gsoro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button