Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de desembre de 2023
08/01/2024

Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de desembre de 2023

Pots consultar els documents fent clic a cada enllaç.
NORMATIVA BOEReial decret 1007/2023, de 5 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que estableix els requisits que han d’adoptar els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos de facturació d’empresaris i professionals, i l’estandardització de formats dels registres de facturació. https://boe.es/boe/dias/2023/12/06/pdfs/BOE-A-2023-24840.pdfReial decret 1008/2023, de 5 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, en matèria de retribucions en espècie, deducció per maternitat, obligació de declarar, pagaments a compte i règim especial aplicable a treballadors, professionals, emprenedors i inversors desplaçats a territori espanyol, i el Reglament de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret 634/2015, de 10 de juliol, a matèria de retencions i ingressos a compte. https://boe.es/boe/dias/2023/12/06/pdfs/BOE-A-2023-24841.pdfReial decret 1011/2023, de 5 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d’ordre social i per als expedients liquidadors de quotes de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 928/ 1998, de 14 de maig, i el Reglament d’Organització i Funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 138/2000, de 4 de febrer, en matèria d’administració electrònica. https://boe.es/boe/dias/2023/12/06/pdfs/BOE-A-2023-24844.pdfReial decret llei 7/2023, de 19 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents per completar la transposició de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i cuidadors, i per la qual es deroga la Directiva 2010/18/UE del Consell, i per a la simplificació i millora del nivell assistencial de la protecció per desocupació. https://boe.es/boe/dias/2023/12/20/pdfs/BOE-A-2023-25759.pdfReial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s’adopten mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i el Pròxim Orient, així com per pal·liar els efectes de la sequera. https://boe.es/boe/dias/2023/12/28/pdfs/BOE-A-2023-26452.pdfOrdre ISM/1385/2023, de 21 de desembre, per la qual es modifica l’Ordre TAS/2865/2003, de 13 d’octubre, per la qual es regula el conveni especial al sistema de la Seguretat Social. https://boe.es/boe/dias/2023/12/28/pdfs/BOE-A-2023-26464.pdf CONVENIS BOEResolució de 27 de novembre de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l’Acta d’acord de modificació del Conveni col·lectiu per a l’activitat del futbol professional. https://boe.es/boe/dias/2023/12/12/pdfs/BOE-A-2023-25254.pdfResolució de 2 de desembre de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu sectorial per a les indústries d’aigües de beguda envasades. https://boe.es/boe/dias/2023/12/21/pdfs/BOE-A-2023-25958.pdfResolució de 24 de novembre de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal de teules, maons i peces especials d’argila cuita. https://boe.es/boe/dias/2023/12/07/pdfs/BOE-A-2023-24973.pdf NORMATIVA DOGCDECRET 219/2023, de 12 de desembre, del Registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals. https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=973805ORDRE EMT/290/2023, de 22 de desembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2024. https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=974872 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONARESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2023, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció, de la província de Tarragona, per als anys 2022-2026 (codi de conveni núm. 43000145011994). https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20231221&anyp=2023&num=11241&v=i BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE GIRONARESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2023, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acta de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de la província de Girona de data 26 d’octubre de 2023 (codi de conveni núm. 17000035011994). https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2023/231/2023231010051.pdfRESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2023, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2022 del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de derivats del ciment de la província de Girona (codi de conveni núm. 17000295011994). https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2023/239/2023239010570.pdfRESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2023, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona, per als anys 2023-2025 (codi de conveni núm. 17000305011994). https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2023/243/2023243010751.pdf BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDARESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2023, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació del Conveni col·lectiu de tracció mecànica de mercaderies de la província de Lleida per als anys 2018 a 2024 (codi de conveni núm. 25000355011994). https://ebop.diputaciolleida.cat/aplicacions/bop/bopV1/fitxers/pdf/2023/237/2023237010220.pdf Més informació:Gemma SoroDepartament Jurídicgsoro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button