Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes d’octubre de 2021
28/10/2021

Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes d’octubre de 2021

Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.
NORMATIVA BOELlei 14/2021, d’11 d’octubre, per la qual es modifica el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-2019. https://boe.es/boe/dias/2021/10/12/pdfs/BOE-A-2021-16477.pdfCorrecció d’errades del Reial decret llei 18/2021, del 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball. https://boe.es/boe/dias/2021/10/14/pdfs/BOE-A-2021-16583.pdfResolució de 14 d’octubre de 2021, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball. https://boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17045.pdfResolució de 14 d’octubre de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l’any 2022. https://boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/ BOE-A-2021-17113.pdfReial Decret 903/2021, de 19 d’octubre, pel qual es modifica el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, un cop reformada per Llei Orgànica 2/2009, aprovat pel Reial decret 557/2011, de 20 d’abril. https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17048.pdfReial decret llei 21/2021, de 26 d’octubre, pel qual es prorroguen les mesures de protecció social per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica. https://boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17456.pdf CONVENIS BOEResolució de 22 de setembre de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la Sentència de l’Audiència Nacional relativa al Conveni col·lectiu d’àmbit estatal del sector de Contact Center. https://boe.es/boe/dias/2021/10/04/pdfs/BOE-A-2021-16130.pdfResolució de 22 de setembre de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el IX Conveni col·lectiu d’ensenyament i formació no reglada. https://boe.es/boe/dias/2021/10/28/pdfs/BOE-A-2021-17560.pdf NORMATIVA DOGCRESOLUCIÓ SLT/3150/2021, de 21 d’octubre, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8528/1875597.pdfDICTAMEN 6/2020, de 30 de juliol, sobre el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8519/1873708.pdfORDRE EMT/191/2021, de 7 d’octubre, de modificació de l’Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2021. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8522/1874424.pdfRESOLUCIÓ SLT/3090/2021, de 14 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d’octubre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=912268 CONVENIS DOGCResolució de 4 d’octubre de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona per als anys 2021-2022 (codi de conveni núm. 17000305011994). https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2021/197/202119708434.pdfRESOLUCIÓ EMT/3173/2021, de 14 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació de les taules salarials per a l’any 2021 del Conveni col·lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya, sostingut totalment o parcialment amb fons públics (codi de conveni núm. 79000575011994). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8533/1876545.pdf BUTLLETÍ OFICIAL PROVÍNCIA DE LLEIDAAcord de la Comissió Paritària relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector del transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida, referent a l’aprovació de les taules salarials per a l’any 2019. https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2021_208_8299 Per a més informació:Gemma SoroDepartament Jurídicgsoro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button