Convalidat el Reial Decret-llei que estableix un nou sistema de cotització per a les persones autòno
28/08/2022

Convalidat el Reial Decret-llei que estableix un nou sistema de cotització per a les persones autòno

Autònoms PIMEC valora positivament l’esforç parlamentari per convalidar la reforma com a projecte de llei perquè permetrà introduir millores per al col·lec
El Ple del Congrés dels Diputats va convalidar en la seva sessió extraordinària del 25 d’agost el Reial Decret-llei 13/20200, de 26 de juliol, pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat. El nou sistema de cotització serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2023 i afectarà totes les persones treballadores que cotitzin en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).Et resumim a continuació les principals novetats de la reforma:La cotització al RETA s’efectuarà en funció dels rendiments anuals obtinguts en l’exercici de les teves activitats econòmiques, empresarials o professionals, havent d’escollir la base de cotització mensual que correspongui en funció de la teva previsió de rendiments nets anuals, dins d’una taula general que es fixarà en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i limitada per una base mínima de cotització en cada tram.Per tal d’ajustar la quota als ingressos reals, serà obligatori facilitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, a través dels procediments telemàtics i automatitzats que s’estableixin, tota la informació de caràcter tributari en el termini més breu possible.Es preveu un desplegament gradual del nou sistema de cotització per ingressos reals entre 2023 i 2031, en un procés que es revisarà periòdicament i s’ajustarà a les previsions tècniques necessàries determinades pels ministeris competents.Es preveu l’obligatorietat de la cobertura de la prestació d’incapacitat temporal llevat que es tingui coberta aquesta contingència en un altre règim de la Seguretat Social. S’estableixen excepcions a la cobertura obligatòria de la prestació per incapacitat temporal en determinats col·lectius. Així mateix, es crea una nova prestació per a la sostenibilitat de l’activitat de persones treballadores en un sector afectat pel Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació en la seva modalitat cíclica.Es modifica la protecció per cessament d’activitat, definitiva o temporal. D’aquesta manera s’inclouen com a noves causes de cessament d’activitat la reducció del 60% de la jornada de la totalitat dels treballadors de l’empresa o la suspensió temporal dels contractes de feina del 60% de la plantilla, sempre que s’hagi experimentat una determinada reducció d’ingressos.El Reial Decret-llei reforma també l’Estatut el Treball Autònom per a adaptar el seu redactat al nou sistema de cotització, per suprimir la figura de l’autònom a temps parcial i per a incloure una bonificació en la cotització en supòsits de cura de menor afectat per càncer o malaltia greu, com a mesura clau per al manteniment de l’activitat.Tramitació com a projecte de llei El Ple del Congrés va acordar la seva tramitació com a projecte de llei pel procediment d’urgència i, per tant, el text serà debatut en seu parlamentària i es podrà acordar la introducció de modificacions, tant en el Congrés com en el Senat. Autònoms PIMEC valora positivament l’esforç parlamentari per convalidar la reforma dels autònoms com a projecte de llei perquè permetrà introduir millores per al col·lectiu. Més informació: fdominguez@pimec.org
Compartir:

linkedin share button