Consultes en relació amb l’afectació que el coronavirus està tenint en algunes empreses
01/06/2020

Consultes en relació amb l’afectació que el coronavirus està tenint en algunes empreses

Resolem els dubtes que les empreses ens esteu fent arribar en matèria jurídica arran de la pandèmia del Covid-19 i l’estat d’alarma al territori espanyol.  És compatible el nou Ingrés Mínim Vital amb la percepció de rendiments del treball (salari) o amb la percepció de la prestació d’atur? I amb altres ajudes socials?Si, la percepció d’ambdós conceptes alhora serà compatible i estarà permesa, sempre i quan no se superi el llindar màxim establert. Per tant, una persona que reuneixi els requisits legalment establerts per poder ser beneficiari de l’Ingrés Mínim Vital, podrà compatibilitzar la seva percepció amb els salaris o la prestació d’atur que pogués estar percebent amb anterioritat.Així mateix, la percepció d’aquest Ingrés Mínim Vital és compatible amb la percepció d’altres ajudes socials, com poden ser les beques o ajudes als estudis, ajudes per habitatge, d’emergència o d’altres similars. 1) Quines són les condicions de seguretat i salut que ha de tenir el meu centre de treball per tal de poder obrir durant les fases de desescalada? Quines previsions hi ha en matèria de mobilitat en la fase 1 de la desescalada?Amb anterioritat a procedir a l’obertura del centre de treball, per la possibilitat legal de reprendre l’activitat, l’empresa ha de sol·licitar al seu servei de prevenció una nova avaluació dels riscos laborals, per tal que s’inclogui el risc de contagi per COVID-19 al pla de prevenció.El servei de prevenció haurà d’indicar a l’empresa quines són aquelles mesures, individuals i/o col·lectives, necessàries per tal d’evitar o minimitzar, en la mesura del possible, el risc de contagi de la seva plantilla.Quant als desplaçaments, el passat diumenge 10 de maig es va publicar al BOE l’Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig, per la qual s’estableixen les condicions d’ocupació dels vehicles terrestres a aplicar en la fase 1 de la desescalada i es fixen altres requisits per garantir una mobilitat segura. A continuació destaquem les qüestions més importants:En motocicletes o ciclomotors que tinguin dues places homologades hi podran viatjar dues persones sempre que portin casc integral amb visera o portin mascareta o resideixin al mateix domicili. L’ús de guants serà obligatori.En els transports privats particulars de fins a 9 places hi podran viatjar tantes persones com places tingui el vehicle, sempre que resideixin al mateix domicili. Si no resideixen al mateix domicili, podran desplaçar-se dues persones per fila de seients, sempre que utilitzin mascareta.En els transports que només tinguin una fila de seients, hi podran viatjar un màxim de dues persones sempre amb mascareta. 2) Per a quantes persones treballadores es pot fer un expedient de regulació d’ocupació?Amb una persona ja es pot procedir a la tramitació de l’expedient de regulació d’ocupació per cessament de la relació laboral, suspensió del contracte laboral o reducció de jornada. 3) Com puc tramitar un expedient de regulació d’ocupació? Es pot tramitar telemàticament?Els procediments de regulació d’ocupació es regeixen per les previsions contingudes als articles 22 i 23 del Reial Decret-llei 8/2020. En virtut del Reial Decret-llei 18/2020, aquests procediments seran aplicables als ERTO basats en força major, així com a aquells que tinguin causes objectives, fins al proper 30 de juny de 2020.Es poden tramitar telemàticament, ja sigui per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives o per causa de força major. 4) En quins supòsits es pot tramitar un expedient de regulació d’ocupació per causa de força major?En la interpretació del Reial Decret-Llei 8/2020, tindrà la consideració de provinents de força major, sempre que s’acreditin degudament:La pèrdua d’activitat a conseqüència de la Covid-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma, de manera que impliqui suspensió o cancel·lació d’activitats.El tancament temporal de locals d’afluència pública.Restriccions al transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o mercaderies.Falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat.Situacions urgents i extraordinàries a causa del contagi de la plantilla o de l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretades per l’autoritat sanitària. 4.1) Què succeeix si l’empresa presenta un ERTO argumentant causes inexistents o indegudament justificades per poder beneficiar-se de les prerrogatives contingudes a les mesures excepcionals per la Covid-19?El Reial Decret-Llei 9/2020 preveu que se sancionaran les sol·licituds que continguin falsedats o incorreccions, així com sol·licitar mesures innecessàries o sense connexió suficient amb la causa que les origina, si es produeix la generació o percepció de prestacions indegudes.Es podrà revisar d’ofici (en un termini de 4 anys a comptar des de la implementació de la mesura) el reconeixement de les prestacions a la persona treballadora, i l’empresa haurà d’ingressar a l’entitat gestora les quantitats percebudes per la persona treballadora, deduint-les dels salaris deixats de percebre que haguessin correspost, amb el límit de la suma d’aquests salaris. 5) Què succeeix si presento un ERTO per causa de força major i l’Administració no contesta en el termini legalment establert?L’Administració té l’obligació de contestar.Si bé és cert que la llei de procediment administratiu preveu com a norma general que en els procediments iniciats a instància de part, el silenci de l’Administració s’ha d’entendre com a positiu, cal ser prudents perquè aquest no és un supòsit ordinari i és possible que aquest silenci positiu no sigui aplicable.Per tant, la recomanació ha de ser esperar a la resolució. 6) Durant la suspensió temporal dels contractes de treball s’han de seguir pagant salaris? I la cotització (quota patronal)?No, durant el període temporal de suspensió de contractes de treball, l’empresa no tindrà l’obligació d’abonar els salaris de les persones treballadores, ja que aquestes passaran a percebre la prestació d’atur.Bonificació de quota patronal per suspensió de contractes per força major:100% de la quota patronal empreses de fins a 50 treballadors75% la resta d’empreses.Important: aquesta bonificació de quota patronal només està prevista per als ERTO per força major.Les exempcions en la cotització s’aplicaran per Tresoreria a instància de l’empresa, prèvia comunicació sobre la situació de força major total o parcial, així com de la identificació de les persones treballadores afectades i del període de suspensió o reducció de jornada. Aquesta comunicació s’ha de fer per cada codi de compte de cotització, mitjançant una declaració responsable que s’haurà de presentar abans que se sol·liciti el càlcul de la liquidació de quotes corresponent, a través del sistema RED.  7) Què ha de fer l’empresa per poder beneficiar-se de l’excepció a les cotitzacions durant la vigència de l’ERTO per força major?La Disposició Addicional 6a del Reial Decret-llei 8/2020 preveu que les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral detallades anteriorment -exoneració de quotes- estan subjectes al compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant un termini de sis mesos des de la data en què legalment es permeti la tornada a l’activitat.A més, el Reial Decret-llei 18/2020 desenvolupa el compromís de l’empresa de conservar l’ocupació durant un termini de sis mesos, de tal manera que:Les mesures extraordinàries previstes pels ERTO per causa de força major estan subjectes al compromís de l’empresa de mantenir el nivell d’ocupació durant el termini de 6 mesos des de la data de represa de l’activitat, entenent com a tal la reincorporació al treball efectiu de persones afectades per l’expedient, encara que aquesta sigui parcial o afecti part de la plantilla. El compromís es considerarà incomplert si es produeixen acomiadaments o extincions dels contractes de treball de qualsevol de les persones treballadores afectades per l’ERTO. No hi haurà incompliment si el contracte s’extingeix per acomiadament disciplinari declarat procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora, ni per la finalització de la crida de les persones amb contracte fix discontinu. En el cas dels contractes temporals, no hi haurà incompliment quan el contracte s’extingeixi per expiració del temps convingut o per la realització de l’obra o servei que constitueixi l’objecte del contracte, o quan no es pugui realitzar de manera immediata l’activitat per a la qual es va contractar. Aquest compromís es valorarà en atenció a les característiques dels sectors i la normativa laboral aplicable, tenint en compte les particularitats d’aquelles empreses que presentin una alta variabilitat o estacionalitat en l’ocupació. No resultarà d’aplicació el compromís de manteniment en aquelles empreses en què concorri un risc de concurs de creditors en el supòsit de l’article 5.2 de la Llei Concursal. Les empreses que incompleixin aquest compromís hauran de reintegrar la totalitat de l’import de les cotitzacions que s’han exonerat, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents, prèvia actuació d’inspecció de treball per acreditar l’incompliment i determinació de les quantitats a reintegrar.  8) Quina afectació sobre l’exoneració de cotitzacions es produeix si el meu ERTO per força major total es converteix en ERTO per força major parcial, perquè legalment existeix la possibilitat de recuperar l’activitat de manera parcial?Quan l’ERTO per força major total es converteix en parcial, les empreses quedaran exonerades de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta en els percentatges i condicions indicades a continuació: Respecte de les persones que reiniciïn la seva activitat a partir de la data d’efectes de la renúncia de l’ERTO, l’exoneració serà: En empreses de menys de 50 persones treballadores a data 29 de febrer de 2020, del 85% de l’aportació empresarial de maig del 2020 i del 70% de l’aportació empresarial de juny de 2020.En empreses de 50 o més persones treballadores a data 29 de febrer de 2020, l’exoneració de l’aportació serà del 60% el maig i del 45% el juny del 2020. Respecte de les persones treballadores que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de la data d’efectes de la renúncia parcial de l’ERTO: En empreses de menys de 50 persones treballadores a data 29 de febrer de 2020, del 60% de l’aportació empresarial de maig del 2020 i del 45% de l’aportació empresarial de juny de 2020.En empreses de 50 o més persones treballadores a data 29 de febrer de 2020, l’exoneració de l’aportació serà del 45% el maig i del 30% el juny del 2020. Les exempcions en la cotització s’aplicaran per Tresoreria a instància de l’empresa, prèvia comunicació sobre la situació de força major total o parcial, així com de la identificació de les persones treballadores afectades i del període de suspensió o reducció de jornada. Aquesta comunicació s’ha de fer per cada codi de compte de cotització, mitjançant una declaració responsable que s’haurà de presentar abans que se sol·liciti el càlcul de la liquidació de quotes corresponent, a través del sistema RED. Aquestes exoneracions no tindran efectes per a la persona treballadora. 9) Quin import percebran les persones treballadores durant la suspensió dels contractes? Aquesta quantitat es pot complementar per part de l’empresa? Com s’articula el procediment de comunicació per a la prestació d’atur per part de l’empresa?Durant els primers 6 mesos de prestació, les persones treballadores percebran durant la suspensió dels contractes l’import corresponent a la prestació d’atur, la qual s’obté d’aplicar el 70% a la base reguladora dels últims sis mesos. A partir del setè mes, la prestació correspon a l’import resultant d’aplicar el 50% a la base reguladora.L’empresa pot complementar aquesta quantitat perquè la persona percebi el 100% de la seva retribució.Per últim, pel que fa al que comporta la tramitació de la comunicació de la prestació d’atur per part de l’empresa, s’ha d’iniciar mitjançant una sol·licitud col·lectiva presentada per l’empresa davant del SEPE, que inclourà el model oficial per cada centre afectat, fes clic aquí:Dades de l’empresa.Dades de la representació legal de l’empresa.Número d’expedient assignat per l’autoritat laboral.Especificació de les mesures a adoptar i data d’inici de cada persona treballadora.Per a la reducció de jornada, determinació del percentatge de disminució temporal, computada sobre la base diària, setmanal, mensual o anual.Declaració responsable en la qual s’haurà de fer constar que s’ha obtingut l’autorització de les persones treballadores per a la seva presentació.Informació complementària que pugui determinar el SEPE, així com qualsevol variació de dades inicials.Aquesta comunicació s’ha de remetre en el termini de 5 dies des que la sol·licitud de l’ERTO en els casos de força major, o des de la data en què l’empresa notifiqui a l’Autoritat Laboral la seva decisió en el cas de procediments per altres causes.Si la sol·licitud s’ha produït amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 9/2020 (27 de març de 2020), el termini de 5 dies es computarà des del 28 de març de 2020.La no comunicació es considerarà com a falta greu, i per tant serà sancionada, en funció del grau, amb multa d’entre 626 € i 6.250 €. 10) Qui gestiona la presentació de la sol·licitud de prestació per desocupació per part de la persona treballadora?D’acord amb les instruccions del SEPE, és l’empresa qui té l’obligació de presentar la sol·licitud de prestació per desocupació en nom de la persona treballadora quan s’ha presentat un ERTO.Tot i així, si la persona treballadora mai ha estat inscrita com a demandant d’ocupació, aquesta haurà de fer la inscripció a la pàgina web del SOC, fes clic aquí. És important tenir en compte que les dades del formulari no es carreguen immediatament i, per tant, no es podrà obtenir el document d’activació i renovació de la demanda d’ocupació fins passats com a mínim 2 dies.11) Hi ha límits respecte a la durada temporal de l’expedient de regulació d’ocupació?Legalment no hi ha establerta una durada màxima o mínima, el Reial Decret 1483/2012 estableix que la durada de les mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada s’ha d’adequar a la situació conjuntural del fet causant.En el cas dels ERTOS de força major, la durada s’ha d’ajustar al temps que duri la causa de força major. En aquest sentit, el Reial Decret-Llei 9/2020 preveu que l’ERTO per força major no es pot estendre més enllà del període en què es mantingui la situació extraordinària derivada de la Covid-19, per la qual cosa no podrà tenir una durada superior a la finalització de les pròrrogues de l’estat d’alarma.12) Hi ha persones treballadores en situació d’incapacitat temporal o de permís per causa de maternitat/paternitat; quin és el seu règim? Les he d’incloure a l’expedient d’ERTO?Les persones en aquest tipus de situacions han de ser incloses en l’ERTO que els serà d’aplicació en el moment en què siguin donades d’alta o se’ls acabi el permís, moment en què seran afectades per l’ERTO. Fins llavors l’empresa ha de seguir abonant la nòmina sense possibilitat de deducció de cap concepte.13) Hi ha persones treballadores en situació de suspensió del contracte; les puc incloure en el llistat de persones afectades per l’ERTO?Sí, s’han d’incloure en l’expedient d’ERTO en la mesura que s’hagin d’afectar per no poder continuar amb la prestació del seu treball per falta de mesures flexibilitzadores i per causes del Reial Decret d’estat d’alarma i el Reial Decret-Llei 8/2020.14) L’actual situació m’ocasionarà pèrdues importants; puc procedir a acomiadar persones un cop acabada la suspensió originada a l’ERTO? Puc acomiadar les persones contractades en virtut de contracte temporal?L’acolliment a un procediment de suspensió temporal per causa de força major obliga a mantenir l’ocupació de les persones treballadores per un termini mínim de 6 mesos posteriors a la represa de l’activitat (Disposició addicional sisena del RDL 8/2020).Així mateix, s’ha de tenir en compte que el recentment publicat Reial Decret-Llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries en l’àmbit laboral per pal·liar els efectes derivats de la Covid-19, especifica que no es poden entendre com a justificatives de l’extinció del contracte de treball ni d’acomiadament les causes indicades al Reial Decret-Llei 8/2020.Per tant, com s’ha referenciat anteriorment, no serà possible justificar cap acomiadament en les causes que motiven la necessitat de tramitar un expedient de regulació temporal d’ocupació.Per últim, és important destacar que el Reial Decret-Llei 9/2020 preveu la interrupció del còmput de durada màxima dels contractes temporals, per la qual cosa la suspensió dels contractes temporals per ERTO suposarà la interrupció del còmput del contracte temporal i del període de referència (inclosos els contractes formatius, de relleu o d’interinitat).15) Pot una fundació/associació presentar un ERTO?Sí, però afectant únicament les persones treballadores que presten serveis per compte d’altri.16) Hi ha contractes bonificats/subvencionats; com es relacionen amb l’ERTO?Els contractes bonificats i/o subvencionats quedaran afectats per l’ERTO suspensiu i no extintiu. Si el període de suspensió finalitza dintre del període subvencionable/bonificable, el contracte seguirà en aquesta condició fins al final de la subvenció/bonificació.17) La companyia estava en situació preconcursal. He de respectar els terminis que marca la Llei Concursal?Els terminis per a la presentació de concurs de creditors i comunicació de negociacions per a aconseguir un acord extrajudicial de pagaments han quedat suspesos pel Real Decret-Llei 8/2020.18) Estava seguint un procediment davant l’administració pública; què he de fer?Tant si estava transcorrent un termini per a l’interessat com per a l’administració, els procediments administratius estan en suspensió pel Reial Decret d’estat d’alarma.19) Estava seguint un procediment judicial; què he de fer?Els procediments judicials, amb l’excepció dels que són urgents per la seva pròpia naturalesa, es troben en suspensió pel Reial Decret d’estat d’alarma. En la mateixa situació es troben els procediments de conciliació laborals.20) Hi ha mesures per a ajornar deutes tributaris? Quines són?S’han establert mesures, amb el Reial Decret-Llei 7/2020, per a ajornar deutes tributaris (pagaments a compte d’IRPF, IVA i Impost de Societats) d’empreses i persones autònomes que no van superar, a l’exercici de 2019, la facturació de 6.010.121,04 euros.També s’ajornaran, per un màxim 6 mesos, els deutes tributaris en període voluntari de pagament del 13 al 30 de maig que tinguin un import màxim de 30.000,00 euros. 21) Quines mesures de prevenció he de posar a disposició de les persones treballadores?En primer lloc s’han d’observar les mesures que el servei de prevenció de riscos laborals hagi recomanat a l’empresa en funció de l’activitat que desenvolupa. A continuació, s’han d’observar les directrius establertes pel Ministeri de Sanitat i, en aquest sentit:És indicat establir la separació d’1 a 2 metres entre els llocs de treball físics.Facilitar agents desinfectants de base alcohòlica per a aconseguir una higiene estable de les mans.22) Tinc persones treballadores en situació de confinament, què he de fer?La persona treballadora que es troba en situació de confinament ha de demanar la baixa per incapacitat temporal al servei públic de salut o, si escau, a les Mútues col·laboradores.Cal recordar a la persona treballadora que presenta símptomes o que està en situació de confinament que no ha d’acudir als recintes hospitalaris i d’assistència mèdica sinó que ha d’aconseguir l’assistència mèdica trucant als números de telèfon 061 i 112.23) Tinc persones treballadores que presenten símptomes de contagi de Covid-19, què he de fer?El més recomanable és indicar que se’n vagi al seu domicili, procedint a un aïllament preventiu, i truqui als telèfons d’assistència sanitària establerts. És recomanable identificar aquelles persones treballadores que han pogut estar en contacte directe i estret amb la persona que presenta símptomes per a procedir de la mateixa manera.24) Algunes persones treballadores es neguen a venir a treballar, què he de fer?Si la persona treballadora es nega a assistir al centre de treball amb motiu de la Covid-19 es pot considerar absència justificada sense percepció de salari, o bé tractar d’oferir altres mesures de flexibilitat laboral (bossa d’hores, permís retribuït). Els treballadors que presten els seus serveis en centres de treball no afectats per ordre de tancament han d’acudir al seu lloc de treball. En el cas que no vulguin anar a treballar o no s’arribi a un acord, se’ls podrà aplicar una absència justificada sense percepció de salari.25) Puc donar vacances a les persones treballadores amb motiu del context actual de la Covid-19?No es poden imposar les vacances unilateralment per part de l’empresari/ària, s’ha d’arribar a pacte amb la persona treballadora. Però en cap cas es pot considerar una mesura flexibilitzadora.26) Algunes persones treballadores tenen por de ser multades perquè no tenen manera de justificar que estan anant a treballar?Oficialment no existeix obligació d’acreditar el desplaçament a les forces i cossos de seguretat, però en vista de la pràctica que s’està duent a terme, des de PIMEC hem elaborat un model de certificat per a justificar el desplaçament per raó de treball. El podeu trobar aquí.27) En la meva activitat tinc persones treballadores que es dediquen al transport per carretera. Poden seguir treballant?Poden seguir amb la seva activitat en tant que se’ls garanteixi la seva seguretat en la salut i, si escau, es posi a la seva disposició els equipaments i mitjans de protecció i higiene. 28) Les empreses han d’implementar mesures addicionals de seguretat i salut?Davant la situació d’emergència internacional declarada per l’Organització Mundial de la Salut com a conseqüència de la propagació del coronavirus, i per tal de donar resposta a les situacions de complexa gestió de temàtica laboral, les empreses han d’implementar mesures preventives per evitar el contagi de la plantilla i per reduir, en la mesura del possible, l’impacte que aquesta malaltia pugui tenir.Per aquest motiu, es recomana l’elaboració d’un Protocol d’actuació laboral intern, en què s’estableixi la manera de procedir, així com les diferents mesures a adoptar en funció de l’afectació particular a l’empresa.Respecte a les mesures a prendre amb la plantilla, és recomanable recordar a les persones treballadores les mesures de protecció individual del Ministeri de Sanitat, així com el procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l’exposició al nou coronavirus (SARS-COV-2). Així mateix, es recorda que el 14 de març de 2020 es va publicar el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. Aquesta situació implica, a efectes laborals:Declaració d’estat d’alarma a tot el territori nacional, durant un període de 15 dies naturals.Limitació de la llibertat de circulació de les persones durant la vigència de l’estat d’alarma, estant permès el desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial.se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, mèdics, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equipaments tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.  La permanència en aquests establiments ha de ser l’estrictament necessària perquè els consumidors puguin realitzar l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat, i queda suspesa la possibilitat de vendre productes als establiments.Suspensió de les obertures de museus, arxius, biblioteques, així com de tots els locals i establiments que desenvolupin espectacles públics, activitats esportives i d’oci indicats a l’annex del Reial decret. També se suspenen les activitats d’hostaleria i restauració, i poden prestar-se exclusivament serveis d’entrega a domicili.Se suspenen els terminis previstos a les lleis processals per totes les ordres jurisdiccionals, i s’iniciaran de nou els terminis un cop perdi la seva vigència el Reial decret. Aquesta interrupció no serà d’aplicació en els supòsits de conflicte col·lectiu de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social. 29) Com es poden detectar els supòsits d’infecció de coronavirus?En l’actualitat, el Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, que depèn de la Direcció General de Salut pública, Qualitat i Innovació (Ministeri de Sanitat), ha determinat el procediment d’actuació davant de casos d’infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2), actualitzat en data 27 de febrer de 2020, i es consideren casos en investigació del SARS-CoV-2 els que compleixen algun d’aquests criteris:Persona amb quadre clínic compatible amb infecció respiratòria aguda (tos, febre, dispnea) de qualsevol gravetat i que en els 14 dies previs a l’inici dels símptomes hagi estat en una de les àrees amb evidència de transmissió comunitària o que hagi estat en contacte estret amb un cas probable o confirmat.Persona hospitalitzada per infecció respiratòria aguda amb criteris de gravetat, en què s’hagin descartat altres possibles etiologies infeccioses.Així mateix, l’esmentat procediment preveu que el virus SARS-CoV-2 es transmet principalment per les gotes respiratòries de més de 5 micres i pel contacte directe amb les secrecions de pacients infectats. També es poden transmetre per aerosols en procediments terapèutics que els produeixin.Per tant, no s’ha pogut determinar que el virus es transmeti a través del contacte per objectes i, en conseqüència, no s’ha decretat cap mesura específica en referència als objectes/materials provinents d’aquestes regions, per la qual cosa, de moment i fins que no hi hagi cap novetat, s’ha de seguir actuant amb normalitat, tenint en consideració les mesures preventives establertes a l’ordenament jurídic contingudes al Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant la feina. 30) És obligatori que l’empresa proporcioni mascaretes/desinfectants als treballadors?És important que les empreses implementin mesures d’informació i formació en matèria de prevenció de riscos laborals de tota la plantilla, proporcionant informació sobre mesures higièniques i mesures de protecció individuals i col·lectives que en cada cas es determinin necessàries (es pot comptar amb l’ajuda del Servei de Prevenció per tal de detectar també situacions de risc especials). *Per a més dubtes pots consultar la web del SEPE fent clic aquí. Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 93 496 45 00 (per a socis de PIMEC).  Última revisió: 2 de juny de 2020 a les 17 h

Documents adjunts

Compartir:

linkedin share button