El concurs de creditors. És una bona eina?
29/03/2015

El concurs de creditors. És una bona eina?

He pensat fer un concurs de creditors però no sé ni com funciona ni si estic obligat a presentar-lo. És una bona eina?
El concurs de creditors és una eina que pot ajudar el deutor comú, un instrument que té l’empresari per poder gestionar els seus impagaments. El termini per presentar un concurs de creditors és de dos mesos des que es té coneixement de l’estat d’insolvència. L’empresari té l’obligació de sol·licitar el concurs de creditors quan la situació d’insolvència sigui real, i està facultat per sol·licitar-lo voluntàriament quan l’estat d’insolvència sigui imminent. Es presumeix que una empresa es troba en situació d’insolvència en els supòsits previstos a l’article 2 de la Llei Concursal 22/2003, de 9 de juliol. Mitjançant el concurs de creditors es podrà obtenir un refinançament sense interessos del deute total, així com quitances dels deutes. El concurs també permet paralitzar totes les accions individuals promogudes pels creditors i també les de caràcter executiu, deixant en suspens les execucions hipotecàries. El concurs de creditors podrà finalitzar mitjançant la signatura d’un conveni o amb la liquidació de l’empresa, sovint dependrà de la situació en què es trobi l’empresa quan insta el concurs. La no presentació del concurs de creditors pot donar lloc a responsabilitats per als administradors, si es considera aquesta omissió com una negligència de l’administrador en la realització de les seves tasques. Molt sovint les empreses retarden la seva entrada en concurs pels prejudicis existents en el tràfic mercantil, però no hem d’oblidar que una sol·licitud de concurs a temps pot ajudar a garantir la viabilitat de l’empresa. Més informació: DEPARTAMENT JURÍDIC I LABORAL Sra. Itziar Ruedas Telèfon: 93 496 45 00 Correu electrònic: iruedas@pimec.org
Compartir:

linkedin share button