La Comissió Europea impulsa un Paquet d’Ajut a les Pimes amb reivindicacions històriques treballades
18/09/2023

La Comissió Europea impulsa un Paquet d’Ajut a les Pimes amb reivindicacions històriques treballades

Des de PIMEC practiquem l’activisme empresarial per tal que es legisli pensant primer en els petits perquè aquests puguin créixer. La interlocució de PIMEC amb la Comissió Europea a tots els nivells ha fet possible l’impuls de l’ambiciós ‘Paquet d’Ajut a les Pimes’ (SME Relief Package), malgrat les pressions dels grans lobbies.Les mesures que inclou el Pla es plasmaran en propostes legislatives vinculants, siguin reglaments o directives. De fet, ja s’han publicat dues propostes de regulació, una proposta de reglament sobre terminis de pagament i una proposta de directiva de simplificació fiscal per a pimes. Pròximament, es publicarà també una proposta legislativa per a reduir la càrrega normativa a les pimes.Les mesures inclouen:En matèria de morositat, la norma proposada serà en forma de reglament, de manera que serà d’aplicació immediata als estats membres, sense necessitat de transposició, amb les següents novetats:Termini màxim de pagament de 30 dies per a totes les transaccions comercials, incloent-hi el temps de validació i comptabilització de factures.A les obres públiques, el contractista principal haurà d’acreditar davant l’administració adjudicatària el pagament puntual als seus subcontractistes.Es generen interessos de demora de manera automàtica en excedir el termini màxim de pagament de 30 dies, sense necessitat de notificació del creditor, a una taxa anual de 8 punts addicionals al tipus d’interès de referència.S’estableix una compensació fixa a favor del creditor per la reclamació de cada factura en mora.Els estats membres hauran de nomenar autoritats competents per fer complir el Reglament, amb facultats d’investigació, inspecció i sanció.Per tant, Espanya i la resta d’estats de la UE s’hauran de dotar de mecanismes sancionadors contra els morosos. En matèria fiscal, la Comissió ha previst dues accions de gran importància per a les pimes:La proposta de Directiva de simplificació fiscal pretén que les pimes amb presència a més d’un estat només declarin i tributin al seu país d’origen.Entrada en vigor el 2025 de la Directiva 2020/285/UE que establirà un règim especial d’IVA per a empreses amb una facturació anual de fins a 85.000 €, les quals quedarien exemptes de declarar l’IVA trimestral. En matèria de regulació, la Comissió aspira a rebaixar els costos de compliment normatiu sobre les pimes de diferents maneres:Introducció de regles automàtiques per a pimes en qualsevol nova regulació europea, com terminis més llargs d’adaptació o l’elaboració de guies pràctiques de compliment.Monitoratge ex post de l’impacte de la regulació sobre les pimes (SME Test).Revisió de la Directiva 2013/34/UE sobre Comptabilitat per apujar els llindars de facturació i treballadors, a partir dels quals és obligatori auditar els comptes.Impulsar estàndards d’informació més assequibles per a pimes en matèria de responsabilitat social i mediambiental (ESG). En matèria de finançament, s’han previst les següents mesures:La Comissió ampliarà la dotació de l’European Innovation Council (EIC) destinat al finançament de la innovació.S’augmentarà el pressupost de la Finestreta de Pimes del programa InvestEU (antic Pla Juncker) per a finançar inversions privades amb garantia pública. Es tracta de fons gestionats per entitats com l’ICO i l’ICF, així com pel sistema bancari.S’impulsarà la creació de mercats europeus per a fons de capital risc i crowdfunding que redundin en un major finançament per a pimes. En matèria laboral, la Comissió desitja facilitar la formació i contractació de personal a les pimes, amb mesures com:Avançar en la proposta de crear un sistema europeu per captar talent estranger amb les necessitats laborals de les empreses europees (EU Talent Pool).Desplegar acadèmies europees de formació en tecnologies sostenibles per a pimes (Net-Zero Skills Academies). En matèria de contractació pública, la Comissió vol establir redactats estàndards per a licitacions i contractes públics de menor quantia, que puguin facilitar la participació de les pimes. Les dues propostes legislatives ja presentades (Reglament de lluita contra la morositat i Directiva de simplificació fiscal) aviat entraran al Parlament Europeu i després passaran al Consell Europeu, un tràmit que podria durar 6-9 mesos. La seva entrada en vigor no serà, per tant, abans, del 2025.Des de PIMEC seguirem treballant per a concretar i desplegar les mesures proposades per la Comissió, i millorar-ne alguns aspectes, tant en diàleg directe amb la Comissió, com hem fet fins ara, com en el tràmit de les iniciatives legislatives a través de les diferents institucions europees (Comitè Econòmic i Social Europeu, Parlament Europeu i Consell Europeu). Més informació: jsoler@pimec.org
Compartir:

linkedin share button