Com protegir la teva marca o nom comercial?
27/06/2022

Com protegir la teva marca o nom comercial?

Una de les tantes qüestions que s’acostuma a plantejar un empresari o empresària o un emprenedor o emprenedora és: què puc fer per protegir la meva marca o el meu nom comercial perquè cap competidor pugui copiar-los i utilitzar-los en benefici propi?Abans d’entrar a respondre la qüestió plantejada, s’ha d’aclarir què signifiquen, per una banda, el concepte de marca i, per altra banda, el concepte de nom comercial. Quan parlem de marca, ens referim al títol que dona el dret exclusiu per a la utilització d’un signe per a la identificació d’un producte o servei. Aquests signes distintius poden ser paraules, combinacions de paraules, imatges, figures, símbols gràfics, lletres xifres o formes tridimensionals. En canvi, quan parlem del nom comercial, ens referim el títol que dona una diferenciació d’una empresa en general en el tràfic mercantil. En aquest sentit, hem de tenir clar que els noms comercials i les marques, com a protecció de la propietat industrial, són independents dels noms de societats inscrites als Registres Mercantils, és a dir, de la denominació social. Per tant, registre i reconeixement són diferents.Un cop aclarits els conceptes pertinents, el que podem fer per protegir la marca o el nom comercial de la nostra empresa és registrar-la als organismes públics encarregats a aquest efecte, tant en l’àmbit nacional, com europeu o internacional. Tanmateix, hem de tenir en compte que per a sol·licitar el registre de la marca o el nom comercial s’han d’acreditar uns requisits de caràcter formal que l’òrgan competent examinarà. En aquest sentit, la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, i el Reial decret 687/2002, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei de Marques, prescriuen que els requisits que ha d’acreditar la presentació de la sol·licitud de registre són els següents:Una indicació expressa o implícita del fet que se sol·licita el registre de la marca.Indicacions que permetin identificar el sol·licitant.Una reproducció de la marca.Una llista dels productes o serveis per als quals se sol·licita la marca.Ara bé, quins beneficis atorga el registre de la nostra marca o nom comercial? Doncs bé, el registre d’una marca o nom comercial atorga a l’empresa el dret exclusiu a impedir que tercers comercialitzin productes o serveis idèntics o similars amb la mateixa marca o utilitzant una marca tan similar que pugui crear confusió en el mercat. En general, la marca de la teva empresa garanteix que els consumidors distingeixin els productes, permet a l’empresa diferenciar els seus productes, són un instrument de comercialització i pretén projectar la imatge i la reputació de l’empresa, poden ser objecte de concessió de llicències i proporcionar una font directa d’ingressos, representen un factor determinant en els acords de franquícia, poden ser importants actius comercials, incentiven les empreses a invertir en el manteniment o la millora de la qualitat del producte, i poden ser molt útils per obtenir finançament.Per tant, donat el valor de les marques i la importància que una marca pot tenir per a l’èxit d’un producte o servei en el mercat és fonamental assegurar-se que estigui degudament registrada i identificada en el mercat o mercats pertinents.Per a qualsevol consulta amb relació a aquest assumpte o si vols iniciar el tràmit de registre de la teva marca o nom comercial, pots posar-te en contacte amb el Departament Jurídic de PIMEC o a l’enllaç https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/serveis/assessoria-juridica/registre-patents-marques Més informació:Raquel Álvarez ralvarez@pimec.orgAdvocada del Departament Jurídic de PIMECÀrea civil i mercantil
Compartir:

linkedin share button